Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Методи тестування і соціометрії в соціології

Метою вивчення дисципліни  є оволодіння сучасними методами проведення соціологічних досліджень, а саме методами тестування і соціометрії.

Завдання:-  надання знань щодо передумов формування, сутності та особливостей застосування тестування та соціометричних методів, їх місця в сучасній соціології; видів, методів та термінології в соціометрії та тестуванні; доцільність застосування методів тестування та соціометрії при дослідженні соціальних явищ та процесів;-  формування навичок й умінь щодо практичного застосування методів тестування і соціометрії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-                     сутність та методику застосування методів тестування та соціометрії;

-                     практичні технології застосування даних методів при дослідженні соціальних явищ та процесів;

вміти:

-       застосовувати на практиці методи тестування та соціометрії;

-       працювати з підручниками і науковою соціологічною літературою, користуватися науковою бібліотекою і ресурсами Інтернету з проблематики соціологічних досліджень;

-                     реферувати тексти та виступати зі стислими рефератами по даній тематиці.

Предметом дисципліни «Методи тестування та соціометрії в соціології» є сутність та специфіка методів тестування та соціометрії та їх використання при дослідженні соціальних явищ та процесів; категоріальний апарат методів тестування та соціометрії; види тестування та соціометрії; практика застосування методів соціометрії і тестування в економічній сфері.  

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету