Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія праці та управління

Мета вивчення спецкурсу "Соціологія праці та управління" – це ознайомлення студентів  з системою знань про закономірності функціонування і розвитку соціально-трудових відносин та механізм регулювання трудової поведінки суб’єктів праці, а також формування уміння збору первинної соціологічної інформації для розробки управлінських рішень у трудовій сфері.

Основні завдання, які ставляться перед студентами при вивченні спецкурсу “Соціологія праці”:

  • дати студентам теоретичні знання необхідні для формування у них адекватного соціологічного мислення;
  • розкрити соціологічну особливість різних видів трудової діяльності та сутність таких ключових соціологічних категорій, як зміст та характер праці, ставлення до праці, відчуження праці, трудова мотивація, задоволення працею тощо;
  • навчити організовувати та проводити соціологічні дослідження з проблем праці, використовувати різні методи збору та аналізу первинної соціологічної інформації і робити власні висновки щодо соціологічного обґрунтування управлінських рішень;
  • розвинути здібності та інтерес до наукового пошуку і самостійної роботи над поповненням знань з проблем курсу.

Предметом спецкурсу “Соціологія праці” є соціально-трудові відносини, механізм і закономірності їж формування, функціонування та розвитку.

Остання редакція: 04.04.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія праці (89.5 KB)паспорт спецкурсу «Соціологія праці» .Дисципліна бакалаврського рівня.05 Жовтня 2017 р.
  • Соціологія праці (276 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань зі спецкурсу «Соціологія праці»04 Жовтня 2017 р.