Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукові статті

Наукові статті викладачів кафедри філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2012 р.

 

Білоножко Є.П. Проблема об’єктивізму в шлюбно-родинних взаєминах як сфери соціально-філософських досліджень (розгляд на прикладі соціальної доктрини Католицької Церкви) / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Білоножко Є.П. Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій / Юридична наука, 2011, №11. – К., вид-во НАУ, 2012.

Бондар С.В. Схоластика – універсальна форма раціонального філософствування) / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Вільчинський Ю.М. Філософія економіки / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, 2012

Войнаровська Л.І. Homo oeconomicus: фінал чи перспектива? суспільства / Мультиверсум. Філософський Альманах. – К., Інститут філософії НАНУ ім. Г.С. Сковороди.– Вип. 1 (109). К., 2012.

Дєдяєва І.П. Декілька тез щодо проблемного поля сучасної соціальної філософії (російською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 62. – К., вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.

Деркач В.Л. Соціальний капітал (концептуальний нарис) / Політологічний вісник.Вип. 65. – К., «ІНТАС», 2012.

Козлов Є.В. Хочеш бути щасливим – будь ним / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Кругляк М.І. Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об’єктивності вченого / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Кучера Т.М. Свобода совісті як можливість вибору /       Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Збірник наукових праць. – К., вид-во НАУ, 2012.

Кучера Т.М. Любов як складова гендерних відносин / Завдання державного регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Збірник наукових праць. – К., вид-во НАУ, 2012.

Кучера Т.М. Сенс життя як етична проблема / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Лисенко О.В. Містика світла в релігійних традиціях світу  / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Присухін С.І. Концепт «життя»: неотомістська рефлексія / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Присухін С.І. Універсалія «свобода»: неотомістський підхід / Юридична наука, 2012, №1. – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Соціальне насильство / Юридична наука, 2012, №3. – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософія права в античному світі (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №5 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософсько-правова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №6 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №7 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософія права Нового часу та доби Просвітництва (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №8 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця ХVІІІ ? середини ХІХ ст. (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №9 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність / Юридична наука, 2012, №10 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання дисципліни «Філософія права») / Юридична наука, 2012, №11 – К., вид-во НАУ, 2012.

Присухін С.І.Проблема миру у соціальному вченні Івана Павла II (Російською мовою)/ Электоральные и трансформационные процессы в России и в мире: Збірник  матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. – Воронеж, ИПЦ Научная книга, 2012.

Присухін С.І.Проблема соціального розвитку в енцикліках Його Святості Папи Римського (1891-1991 гг.) (Російською мовою)/ Вестник философии и социологии Курского гос. университета. –Курськ,вид-во КДУ,2012.

Prysukhin S.I. Legal principles in the organization of scientific research / Юридична наука, 2012, №12 – К., вид-во НАУ, 2012.

Северин-Мрачковська Л.В. Доброчинність та меценатство як вияв взаємодії моралі та економіки (соціально-філософський аналіз) / Міленіум: Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012

Соколов С.В. Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

Терещенко В.В. Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб'єкт та буття у феноменологічній філософії) / Університетська кафедра. – №1 – К., КНЕУ, – 2012.

 

2013 р.

 

Білоножко Є.П. Чи є дітонародження головною функцією сім'ї? (історично-правовий та філософський аналіз проблеми) / Юридична наука, 2013, №2 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 33-41.

Білоножко Є.П. Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) / Університетська кафедра. – №2 – К., КНЕУ, – 2013. – C. 155-164.

Bilonozhko Y. Instrumentalism of matrimonial law of modern Ukraine and its sources / Юридична наука, 2013, №4 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 35-43.

Bilonozhko Y. Niespujno?c i róznorodno?c filozoficznych poglondów na rodzine w XXI weku / Philosophia, № 2. – Lus-Policy Szczecin, 2013. – С. 39-47.

Бондар С.В. Становлення наукового пізнання в період Середньовіччя / Практична філософія. – К., Благодійна організація “Центр практичної філософії”, 2013. – С. 150-157.

Бондар С.В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства / Гілея: науковий вісник. – К., вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 154-158.

Вільчинський Ю.М. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенґлера / Університетська кафедра. – №2 – К., КНЕУ, – 2013. – C. 5-28.

Войнаровська Л.І. Морально-ціннісні орієнтації людини в контексті філософсько-економічних побудов / Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. – К., вид-во УБС НБУ, 2013. – С. 424-431.

Дєдяєва І.П. Розвиток поняття про свободу в історії філософії / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 69 (2). – К., вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С.355-358.

Кругляк М.І. Наука і позанаукове пізнання: проблема взаємодії / Університетська кафедра. – №2 – К., КНЕУ, – 2013. – C. 126-136.

Кучера Т.М. Онтологічні та морально-екзистенційні виміри любові / Університетська кафедра. – №2 – К., КНЕУ, – 2013. – C. 74-89.

Присухін С.І. (у співав.) Свобода совісті та свобода релігії: концептуальна матриця Католицької Церкви / Юридична наука, 2013, №3 – С. 118-128.

Присухін С.І. (у співав.) Юридичне релігієзнавство (правологія релігії): сутність і проблемне поле / Юридична наука, 2013, №4 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 84-100.

Присухін С.І. Філософія права: об’єкт, предмет і функції / Юридична наука, 2013, №5 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 97-103.

Присухін С.І. Феномен людської смерті у світлі вчення Другого Ватиканського Собору (християнсько-богословське бачення проблеми) / Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору: Збірник наукових праць. – К., вид-во УАР, 2013. – С. 449-458.

Присухін С.І. Проблема шлюбу в соціальному вченні католицької церкви / Українське релігієзнавство, №69. – К., Інст-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2013. – С. 112-122.

Присухін С.І. Этика бизнеса: логика обоснования в современном католицизме / Проблемы социально-экономического развития национальных государств и регионов в условиях мировой рецессии: Сборник научных работ. – Воронеж, Воронежский государственный університет,2013. – С. 81-87       .

Северин-Мрачковська Л.В. Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз / Гуманітарні студії, Вип. 20. – К., КНУ імені Тараса Шевченка. – С. 140-148.

Северин-Мрачковська Л.В. Екобізнес як напрямок діяльності соціально зорієнтованого підприємництва / Вісник Дніпропетровського унів-ту, Т.21, Вип. 23(4). – Дніпропетровськ, Вид-во Дніпропетровського нац-го ун-ту, 2013. – С. 259-265.

 

2014 р.

 

Вільчинський Ю.М. Університетська освіта в історичній ретроспективі України / Філософсько-гуманітарні читання: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, ДЗ "ДМА", 2014. – С. 28-32.

Кучера Т.М. Біоетика: огляд найактуальніших проблем / Університетська кафедра. – №3 – К., КНЕУ, – 2014. – C. 67-91.

Лисенко О.В. Вселенське православ’я та його український вимір / Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Збірник наукових праць, Вип. № 8. – Дніпропетровськ, Вид-во Дніпропетровського нац-го ун-ту, 2014. – С. 73-77.

Северин-Мрачковська Л.В. (у співавт.) НТП: зворотній бік цивілізації (відображення наслідків у сучасній економічній теорії) / Університетська кафедра. – №3 – К., КНЕУ, – 2014. – С. 137-146.

Лисенко О.В. Єдність містики та догматики, апофатики та катафатики як умови смислообразності «Фаворського світла» в релігійному досвіді православ’я / Гілея: науковий вісник, Вип. 80. – К., ПП «Видав-ництво «Гілея», 2014. – С. 235-239.

Лисенко О.В. Методологічні засади філософії містики / British Journal of Science, Education and Culture, № 1(5). – London, «London University Press», 2014. – Р. 370-376. (Scopus)

Присухін С.І. Правові засади в організації наукового дослідження / Юридична наука, 2014, №8 – К., вид-во НАУ, 2014. – С. 153-164. (Copernicus)

Присухін С.І. Проблема релігійного виховання у світлі неотомізму Івана Павла ІІ (пам’яті Наталії Гаврилової присвячується) / Українське релігієзнавство, №70. – К., Інст-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2014. – С. 86-92.

Остання редакція: 27.11.15