Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Одним з пріоритетних напрямів діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є наукова робота.

В рамках діяльності кафедри здійснюються різнопланові наукові дослідження за новою комплексною темою «Теоретичні та практичні аспекти модернізації політичної системи сучасної України» (науковий керівник проф. Смолянюк В.Ф.), що досліджується в рамках програми Центра перспективних соціальних досліджень (далі ЦПСД) та Національної академії наук України (далі НАН України), а також з теми «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій». Наукові дослідження кафедри відповідають державній науковій та інноваційній політиці в системі вищої освіти України та стратегічним цілям соціально-політичного розвитку держави.

Для наукових досліджень кафедри політології та соціології характерними є такі риси, як конкретизація, безпосередній вихід на практичні проблеми. Це, безумовно, посилює роль наукових досліджень кафедри у вирішенні проблем, пов’язаних із підготовкою висококваліфікованих фахівців, котрі відповідали б усім сучасним вимогам.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • Національна безпека: державний та блоково-коаліційний рівень організації;
 • Загальноцивілізаційні засади соціального управління;
 • Первісне нагромадження капіталу в Україні: формування нової соціальної верстви;
 • Питання функціонування влади;
 • Політичні інститути в умовах демократії;
 • Пріоритетні напрямки розвитку соціальної політики в Україні в контексті євро інтеграційних процесів;
 • Соціальний аудит як тип суспільного контролю;
 • Політична комунікація як складова сучасної демократії;
 • Проблеми бідності в сучасній Україні;
 • Глобалізаційні тенденції сучасності: політичний аспект проблеми;
 • Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України;
 • Особливості формування трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні.

 

Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри політології та соціології належним чином відображені у низці монографій, навчальних посібниках, практикумах і підручниках.

 

Монографії:

1. Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституалізації підприємництва підприємництва в Україні: монографія. – К.: КНЕУ, 2010. – 184 с.

2. Рахманов О.А. Власники крупного капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні: монографія. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 376 с.

3. Прибутько П.С., Баранівський В.Ф. Релігійознавчи проблеми військово-соціального управління К.: Вид-во Національного університету оборони України – 2013. – 307 с.

4. Рахманов О.А. Власники великого капіталу як соціальні суб’єкти розвитку України // Вектори змін українського суспільства: колективна монографія Інституту соціології НАН України / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. − К.: ІC НАНУ, 2014.

5. Рахманов О.А. Топ-менеджери великого бізнесу в Україні: соціологічний портрет: монографія. К., 2014. – 127 с.

6. Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія та сучасність: Колективна монографія / керівник колективу авторів і наук. редактор д.політ.н., проф. І.Д. Дудко. – К.: КНЕУ, 2014. –

528 с.

Навчальні посібники, практикуми, підручники:

1. Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту: Практикум. – К.: КНЕУ, 2007. – 152 с.

2. Прибутько П.С. Конфліктологія: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 60 с.

3. Бульбенюк С.С., Лебединська Г.О. Практикум з курсу «Політологія»: Навчальний посібник. – Кременчуг: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2010. – 204 с.

4. Бульбенюк С.С., Іванова Н.Ю. Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2010. 242 с.

5. Манелюк Ю.М., Чубур Н.В. Сучасні ідейно-політичні течії: Практикум: навч. посіб. / Ю.М. Манелюк, Н.В. Чубур – К.: КНЕУ, 2010. 214 с.

6. Прибутько П.С. та ін.. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів: видання 2-ге, стереотипне К.: Вид-во Паливода А.В., 2010. – 172 с.

7. Рахманов О.А. Соціологія підприємництва: (Електронний ресурс):навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2010. – 164 с.

8. Іванова Н.Ю., Смолянюк В.Ф. Політологія: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 347 с.

9. Рахманов О.А. Соціальна стратифікація і класова структура суспільства: К.: КНЕУ, 2011. – 32 с.

10. Терещенко Н.В. Методичні рекомендації з підготовки лекцій з політології та соціології на основі інтелект-карт: навчально-методичний комплекс. – К.: КНЕУ, 2011. – 48 с.

11. Артеменко С.Б.Фляшнікова А.Б. Соціологія: навчально - методичний посібник для самостійної роботи студента. – К.: КНЕУ, 2012. – 188 с.

12. Гаєвська О.Б., Гаєвський Б.А. Соціальне управління: підручник. – К.: КНЕУ, 2012. – 250 с.

13. Гаєвська О.Б. Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальне управління»: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 192 с.

14. Фляшнікова А.Б., Галустян Ю.М. Гендерна соціологія: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 111 с.

15. Гапоненко В.А., Лисенко Ю.В. Політологія: Практикум. – К.: КНЕУ, 2014. – 360 с.

16. Смолянюк В.Ф., Чубур Н.В. Хрестоматія з політології: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – 579 с.

17. Гапоненко В.А., Рихлік В.А. Зв'язки з громадськістю [Электронный ресурс]: навч. посібник. – К.: КНЕУ. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2015. – 240 с..

18. Рахманов О.А., Бульбенюк С.С., Манелюк Ю.М. Історія соціології. У двох книгах: Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2015. – 480 с.

Окремо слід відзначити участь професорсько-викладацького складу кафедри у роботі спеціалізованих вчених, експертних рад: проф. Гаєвська О.Б. – входить до Спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії у Переяславському державному педагогічному університет імені Григорія Сковороди; проф. Смолянюк В.Ф. – голова Спеціалізованої вченої ради К.26.716.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у Воєнно-дипломатичній академії Збройних Сил України; доц. Рахманов О.А. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.229.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальностями 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини, 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (Інститут соціології Національної академії наук України); доц. Мазурик О.В. – член спеціалізованої вченої ради К 11.128.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук у Донецькому державному університеті управління.

Значна увага професорсько-викладацького складу кафедри приділялась організації консультативної роботи зі студентами, науковому керівництву науково-дослідної роботи студентів як з актуальних проблем економічного, соціально-політичного життя українського суспільства, так і загальносвітових тенденцій соціально-політичних трансформацій, підвищенню творчої активності студентів під час аудиторних занять шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання під час викладання основних і вибіркових дисциплін кафедри. На базі кафедри діє клуб «Сучасні дискусії».

Остання редакція: 01.12.15