Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ


Інноваційні продукти

 

Презентація А.М.Колота

Соціальний діалог в умовах формування нової економіки та мережевого суспільства: стан, тенденції, шляхи розвитку

Лекція д-ра екон. наук А.М.Колота Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері: феномен прекаризації

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота ЛЮДИНА І НОВА ЕКОНОМІКА: ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством

 

Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:
•    участь у науково-дослідних роботах: 
o    держбюджетних;
o    на замовлення;
•    публікація наукових праць, участь у конференціях;
•    наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;
•    проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;
•    проведення конкурсу студентських наукових робіт тощо.
•    рецензування монографій, навчальної літератури, статей;
•    рецензування, опонування дисертаційних робіт;

Участь у науково-дослідних роботах

 •     «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (термін виконання: 2007-2009 рр.)
 •     «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (термін виконання: 2009-2011 рр.)
 •     «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (термін виконання: 2006-2010 рр.)
 •     «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (термін виконання: січень-квітень 2008)
 •     «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (термін виконання: січень-березень 2010 р.)
 •      «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (термін виконання:  2012)
 •     «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (термін виконання: 2012 - 2013 рр.)
 •     «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, термін виконання - 2010 – 2015 рр.)
 •     «Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян; строки виконання теми: квітень-червень 2014 р.).
 •     «Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України; Акт № 02/466 від 12.12.2014).
 •     «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема; строки виконання теми: 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.)

Список видань кафедри управління персоналом та економіки праці з 2005 року.

Монографії:

1.    Гнибіденко, І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.
2.    Колот А.М., Куліков Г.Т. - кер.авт.кол.(Поплавська О.М., Щетініна Л.В.) Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС). Монографія. - К.:КНЕУ, 2008. – 274 с.
3.    Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 230 с.
4.    Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: [монографія] /. Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.
5.    Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : [моногр.] / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.
6.    Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: [моногр.] / Колот А. М. — К.: КНЕУ, 2010. — 215 c.
7.    Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ [А.М.Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2011.-504 с.
8.    Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.В. Столярчук та ін.; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка, А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.
9.    Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография/ [Д.Лукьяненко, В.Колесов, А.Колот, Я.Столярчук и др.]; под науч. ред. профессоров Д.Лукьяненко, А.Поручника, В.Колесова. - К.: КНЭУ, 2013. - 466, [2] с.
10.    Цимбалюк С.О. Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 359, [1] с.
11.    Червінська Л. П. Управління інноваційною діяльністю персоналу : монографія / Л. П. Червінська. — К. : КНЕУ, 2014. — 194 [6] с.
12.    Колот А.М. Наука о труде: становление и теоретико-методологическое обновление // Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее: монография / под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – 1056 с.

Підручники:

1.    Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. Перевидання. – К.: КНЕУ, 2006.
2.    Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006.
3.    Савченко В.А. Розвиток персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 512с.
4.    Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / за наук. ред. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.
5.    Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.
6.    Управління персоналом: Підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за наук. ред. канд. екон. наук, проф. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 627 с.
7.    Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: підручник / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2014. – 463 с.
8.    Колот А.М. Мотиваційний менеджмент: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2014. – 479 с.
9.    Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 519, ?1? с.

Навчальні посібники та посібники для самостійного вивчення дисциплін:

1.    Управління трудовим потенціалом. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. - Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.
2.    Нормування праці. Збірник завдань і вправ: Навч. посібник. / За заг. ред. В.М. Данюка – К.: КНЕУ, 2006.
3.    Організація праці менеджера: навч. посібник / В.М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 276 с.
4.    Збірник кейсів з менеджменту: Навчальний посібник / Школа менеджменту Комерційного інституту м. Нансі (Франція); Ред. А.М. Колот, Ред. Т. Уе. - К.: КНЕУ, 2006. - 199 с
5.    Поплавська О.М. Ергономіка. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006.
6.    Васильченко В.С., Петюх В.М., Щетініна Л.В. Ринок праці. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 228 с.
7.    Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2007. – 320 с.
8.    Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. Посібник 2-е видання. – К.: КНЕУ 2008.
9.    Ємельяненко Л.М., Корчевна О.В., Леонтенко О.М., Гулевич О.Ю.. Управління конфліктами: Збірник тренінгових вправ: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. - 424с.
10.    Кожан Т. О. Професійна орієнтація : навч. посібник / Т. О. Кожан. – К. : КНЕУ, 2008. – 246 с.
11.    Організація праці: навч. посібник. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2009. – 332 с.
12.    Поплавська О. М. Ергономіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. М. Поплавська, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 197 с.
13.    Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом : навч. посібник. / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.
14.    Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2010р. 
15.    Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : навч. посіб. / О. М. Леонтенко . – К. : КНЕУ, 2011. – 477 с.
16.    Організація та нормування праці: практикум / Н.С. Данилевич, А.В. Калина, Т. Б. Твердушка, О. І. Антонюк. — К. : КНЕУ, 2014. — 251, [5] с.
17.    Менеджмент персоналу : практикум / [В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. Герасименко О. О. — К. : КНЕУ, 2014. — 380, [4] с.
18.    Фізіологія і психологія праці: практикум / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2014. – 351 с.

Електронні видання:

1.    Колот А.М. Мотивація персоналу: Практикум / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2012.
2.    Петюх В.М., Ільніцька О.І. Управління командами. Практикум. - К.: КНЕУ, 2012.
3.    Василик А.В., Вонберг Т.В. Психологія управління персоналом: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013.
4.    Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : Практикум. / О.М. Леонтенко . – К. : КНЕУ, 2013.
5.    Кир’янова О.В. Управління конфліктами: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013.
6.    Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. та ін. Менеджмент персоналу: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013. – 382 с.
7.    Данилевич Н.С., Калина А.В., Твердушка Т.Б., Антонюк О.І. Організація та нормування праці. Практикум. - К.: КНЕУ 2013.
8.    Герасименко О.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум. - К.: КНЕУ 2013.
9.    Петрова І.Л. Стратегічне  управління людськими ресурсами: Практикум. - К.: КНЕУ 2013.
10.    Данюк В.М., Кицак Т.Г. Організація праці менеджера: Практикум. – К.: КНЕУ, 2014. – 245 с.

Збірники наукових праць:

1.    Формування ринкової економіки. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць у 3т. Спец. вип. до 100-річчя КНЕУ та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. - Київ: КНЕУ, 2005
2.    Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Проблеми економіки праці і соціально-трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2006.
3.    Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спецвип. Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демогра-фічної політики. У 2 т. – К.: КНЕУ, 2006.
4.    Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. Вип.. Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. – у 2 т. - .— К.: КНЕУ, 2007.
5.    Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Проблеми економіки праці, соціально–трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2008.
6.    Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. Вип.. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – у 2 т. - .— К.: КНЕУ, 2008.
7.    Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. вип: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010.
8.    Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. "Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т.— К.: КНЕУ, 2012.
9.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1. – 2011.
10.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2. – 2011.
11.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (3). – 2012.
12.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (4). – 2012.
13.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (5). – 2013.
14.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (6). – 2013.
15.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (7). – 2014.
16.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (8). – 2014.
17.    Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (9). – 2015.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ПРО НДР КАФЕДРИ ЗА 2014 р.

№ п/п

Показники наукового рівня

Кількість

Обсяг (д.а.)

1.

Всього опубліковано наукових робіт в тому числі:

210

142,13

·      монографій всього в тому числі:

17

59,4

Ø в КНЕУ в тому числі:

3

49,1

– індивідуальних

3

49,1

– колективних

-

-

Ø в інших видавництвах, в тому числі

14

10,3

– індивідуальних

-

-

– колективних

14

10,3

·      статей всього:

128

65,19

Ø в українських журналах:

43

22,92

     в тому числі:

          - фахових

 

40

 

20,99

          - не фахових

3

1,93

          - зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

19

10,29

          - не зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

24

12,63

          - за фундаментальними дослідженнями

22

11,65

- за прикладними дослідженнями

21

11,27

Ø в українських збірниках:

61

30,51

     в тому числі:

          - фахових

 

56

 

28,01

          - не фахових

5

2,05

          - зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

2

1,45

          - не зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

59

29,06

          - за фундаментальними дослідженнями

28

13,45

- за прикладними дослідженнями

33

17,06

Ø статей в українських виданнях (журналах, збірниках), які мають імпакт фактор:

1

0,75

Ø в закордонних журналах:

6

4,5

      в тому числі:

          - зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

 

6

 

4,5

          - не зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

0

0

          - за фундаментальними дослідженнями

2

1,3

- за прикладними дослідженнями

4

3,2

Ø в закордонних наукових збірниках:

17

6,51

     в тому числі:

          - зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

11

4,11

          - не зареєстрованих в міжнародних наукометричних базах

6

2,4

          - за фундаментальними дослідженнями

9

3,41

- за прикладними дослідженнями

8

3,1

Ø статей в закордонних виданнях (журналах, збірниках), які мають імпакт фактор:

-

-

Ø інших виданнях:

18

4,44

           газетах , в тому числі

-

-

          - за фундаментальними дослідженнями

-

-

- за прикладними дослідженнями

-

-

- професійні

-

-

- за індивідуальним планом викладача

-

-

- поза індивідуальним планом викладача

-

-

           книгах, в тому числі

18

4,44

- професійні

18

4,44

- академічні

-

-

- за індивідуальним планом викладача

18

4,44

- поза індивідуальним планом викладача

-

-

          - за фундаментальними дослідженнями

4

1,05

- за прикладними дослідженнями

14

3,39

          довідкових матеріалах

-

-

- професійні

-

-

- за індивідуальним планом викладача

-

-

- поза індивідуальним планом викладача

-

-

Ø брошур

1

1,6

Ø тез виступів на конференціях

46

11,5

2.

Доповідні записки, пропозиції, інші матеріали, направлені в організації та установи

5

 

3.

·      підручників,

3

79,73

           в тому числі:

- з грифом Міністерства освіти і науки

 

2

 

78,63

- без грифу Міністерства освіти і науки

1

1,1

4.

·      навчальних посібників,

7

131,48

            в тому числі:

- з грифом Міністерства освіти і науки

 

3

 

77,5

- без грифу Міністерства освіти і науки

4

53,98

5.

Одержано патентів (авторських свідоцтв)

1

х

6.

Всього виступів на конференціях, семінарах, в тому числі:

113

х

·      на міжнародних

91

х

·      на всеукраїнських

21

х

·      інших

1

х

7.

Питома вага наукових публікацій в розрахунку на одного викладача

3,9

2,63Наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами.
На кафедрі з 2001 року працює аспірантура, з 2006 року – докторантура зі спеціальності “Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика”.
У 2014 р. за спеціальністю були захищені 1 докторська та 4 кандидатських дисертації:

 •     Цимбалюк Світлана Олексіївна. Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Цимбалюк Світлана Олексіївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий консультант – д.е.н., проф. Колот А.М.
 •     Воронцова Олеся Василівна. Формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Воронцова Олеся Василівна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Петрова І.Л.
 •     Сливка Оксана Андріївна. Вдосконалення системи забезпечення людського розвитку в регіонах України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Сливка Оксана Андріївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.
 •     Балика Олена Георгіївна. Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Балика Олена Георгіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.
 •     Поляк Н.О. Удосконалення системи соціального забезпечення економічно активного населення України: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н.О. Поляк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

 

Наукове керівництво дисертаційними роботами на кафедрі здійснюють: А.М. Колот, В.М. Петюх, В.М. Данюк, О.А. Грішнова, В.А. Савченко, І.Ф. Гнибіденко, А.М. Гриненко, Г.С. Лопушняк, Л.С. Лісогор, І.Л. Петрова, С.О. Цимбалюк, О.О. Герасименко, Л.В. Щетініна.
Проблематика дисертаційних робіт охоплює всі напрямки наукової діяльності кафедри. Зокрема, стосується:
•    зайнятості населення;
•    мобільності людських ресурсів;
•    формування та розвитку людського капіталу;
•    корпоративної культури;
•    пенсійного забезпечення;
•    якості трудового життя;
•    соціальних інновацій;
•    безперервної професійної освіти;
•    регулювання профорієнтаційною роботою в Україні тощо.

Наукове керівництво дипломними роботами на кафедрі здійснюють: Колот А.М., Петюх В.М., Білик О.М., Василик А.В., Вонберг Т.В., Герасименко О.О., Гриненко А.М., Данилевич О.А., Даниленко О.А., Данюк В.М., Калина А.В., Кир'янова О.В., Коваленко І.Ф., Кожан Т.О., Кравчук О.І., Лопушняк Г.С., Леонтенко О.М., Махсма М.Б., Петрова І.Л., Поплавська О.М., Рудакова С.Г., Савченко В.А., Фокас Л.М., Цимбалюк С.О., Червінська Л.П. ,Щетініна Л.В.

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.
Відповідно до плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 р. №1/9-110 від 14.02.2014 р. кафедрою 2-3 жовтня 2014 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку».

У роботі конференції очно взяли участь 132 учасники з провідних наукових установ та вищих навчальних закладів України та інших країн, а також представники державного управління України. Зарубіжні учасники конференції представляли Білоруський державний економічний університет (Білорусь), Білоруський торгівельно-економічний  університет споживчої кооперації (Білорусь), Варшавську школу економіки (Польща), Зеленогурський університет (Польща), Інститут інформаційних систем та менеджменту (Латвія), університет агробізнесу та розвитку сільських районів (Болгарія), Національний дослідницький університет Вищої школи економіки (Росія).

Кафедрою спільно з Видавничим домом «МедіаПро» протягом останніх років було проведено ряд заходів: П’яті всеукраїнські кадрові збори «Кадрова робота – реалії і перспективи. Інструменти для професійної діяльності» (2014), семінар для кадровиків та HR-рів «Кадрова звітність в 2014 р.: вимоги законодавства, типові помилки і відповідальність» (2014), Щорічні Всеукраїнські семінари з охорони праці (2014 р. та 2015 р.), VІ Всеукраїнські кадрові збори (2015).
За участі кафедри 15 грудня 2014 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся Міжкафедральний науково-методичний семінар «Українська держава та громадянське суспільство: нові виклики».

У роботі семінару взяли участь керівники та викладачі кафедр університету:
•    макроекономіки та державного управління;
•    управління персоналом та економіки праці;
•    теорії та історії держави і права;
•    політології та соціології;
•    політичної історії;
•    а також викладачі кафедр політичної економії факультетів управління і управління персоналом і маркетингу  та філософії.

Студентська наука.

До наукової роботи кафедри долучаються й студенти. Наукова робота зі студентами на кафедрі проводиться згідно із загально-університетським, факультетським та кафедральним планами і націлена на виховання у студентів навичок проведення наукових досліджень, почуття відповідальності, високих моральних якостей громадянина України.
Наукову роботу зі студентами кафедра веде через наставників і забезпечує керівництво всіма науковими роботами студентів різних курсів за своїм фахом. Це дає можливість якомога більш раннього і тривалого контакту студентів із випускаючою кафедрою.
До основних форм студентської наукової роботи належать спільне виконання викладачами й студентами науково-дослідних тем, спільні публікації наукових статей викладачами кафедри і студентами, участь студентів у олімпіадах, конкурсах та конференціях. Також при кафедрі функціонує студентський науковий гурток.
У 2014 році за результатами наукової роботи студентами одноосібно чи у співавторстві з викладачами кафедри було опубліковано 15 наукових праць – статей та тез конференцій.

Проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій.

Щорічно на базі кафедри відбуваються засідання секції “Управління персоналом та економіка праці” в рамках проведення наукової конференції студентів "Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття", в якій беруть участь студенти ІІ – V курсів всіх спеціальностей.
У 2014-2015 навч. році у науковій студентській конференції взяли участь 33 студенти. Наукове керівництво підготовкою доповідей на конференцію здійснювали: Петюх В.М., Василик А.В., Савченко В.А., Бойчук Н.С., Волобоєва І.О., Гриненко А.М., Цимбалюк С.О., Данилевич Н.С., Кир’янова О.В., Щетініна Л.В., Ільєнко А.В., Фіненко О.Ю., Рябоконь І.О.
Найкращими серед студентів ІІІ курсу, які брали участь у конференції, були визнані:
І МІСЦЕ – Марчук С., Данилицька А.
ІІ МІСЦЕ – Ращенко А.
ІІІ МІСЦЕ – Іванюк Л., Кудрявцева А.
Найкращими серед студентів ІV курсу, які брали участь у конференції, були визнані:
І МІСЦЕ – Кравчук К.
ІІ МІСЦЕ – Прокопчук І., Боднар Д.
ІІІ МІСЦЕ – Александрова Л., Шалявіна О., Павлова К.
Найкращими серед студентів V курсу, які брали участь у конференції, були визнані:
І МІСЦЕ – Кизименко Ю.
ІІ МІСЦЕ – Павлова Л., Тищук Ю.
ІІІ МІСЦЕ – Загоровська О., Чакалова К.
Студенти, які зайняли призові місця, були нагороджені почесними грамотами та книгами.
Доповіді студентів, які зайняли призові місця, рекомендовані до друку в науковому збірнику тез доповідей студентів КНЕУ та збірнику наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика».

Підготовка студентів для участі у конкурсі наукових робіт.

Щорічно на кафедрі проводяться конкурси студентських наукових робіт. Найкращі роботи направляються на конкурс студентських наукових робіт у базовий вищий навчальний заклад, визначений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.
У 2014-2015 навч. році студентка магістратури Сідорук Наталія Сергіївна була нагороджена Дипломом ІІ ступеня Конкурсу за дослідження на тему «Рівень життя населення України: сучасний стан та перспективи» (науковий керівник – к.е.н., доц. Василик А.В.).

Підготовка студентів для участі у олімпіадах

Кафедрою здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Управління персоналом та економіки праці» і дисципліни «Основи охорони праці».
У 2014-2015 навч. р. від КНЕУ імені Вадима Гетьмана в олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» брали участь студентки 4 курсу: Катерина Томашек, Анастасія Зайцева, Ірина Прокопчук.
І. Прокопчук виборола диплом І ступеня за зайняте І місце, К. Томашек була відзначена грамотою за високий рівень практичних розробок, а А. Зайцева отримала сертифікат за активну участь в олімпіаді. 
Остання редакція: 16.06.16