Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

25 – 26 квітня 2017 року » відбулась Міжнародна науково-практична конференція 04 Травня 2017р.

Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки»

25 – 26 квітня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки».

За участі більш як 100 вітчизняних та зарубіжних науковців, представників органів соціального партнерства відбувся обмін думками та дискусії щодо шляхів подолання дефіциту гідної праці в Україні.

Урочисто привітавши учасників конференції, Лук'яненко Д.Г., ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор, розпочав роботу конференції.

З вітальними словами також виступили Іванкевич Віктор Вікторович (Міністерство соціальної політики України), Дроздик Олександр Валерійович (підкомітет з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення), Рудаков Олександр Геннадійович (Український союз промисловців та підприємців), Чернишев Ігор (GreenJobsandSustainableDevelopmentInternationalCentre),Власенко Наталія Степанівна (Державна служба статистики України).

Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» виступив з доповіддю «Гідна праця як інститут та стратегічний напрямрозвитку соціально-трудової сфери», у якій окреслив науково-прикладні здобутки, що отримані науковою школою «трудовиків» КНЕУ,розкрив розроблений концепт гідної праці, здійснив оцінку реального станусоціально-трудової сфери в Україні та особливо наголосив на необхідності формування нових трудових цінностей і нового економічного мислення.

Із доповіддю «Політика доходів: виклики та ризики для українського суспільства» виступила Лібанова Елла Марленівна, академік НАН України директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.У своїй доповіді вона окреслилавнутрішні і зовнішні виклики, що стоять перед сучасним українським суспільством, здійснила оцінку загальної нерівності населення різних типів країн за заробітною платою, представила напрями необхідних системних кардинальних змін політики доходів для України.

Герасименко Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» виступила за доповіддю «Соціально-економічний вимір гідної праці: сучасна платформа та концепт модернізації в координатах нової економіки». У цій доповіді були розглянуті існуючі підходи до визначення соціально-економічних індикаторів і показників гідної праці, а також була запропонована теоретико-методична конструкція індикаторів та показників гідної праці в контексті становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України.

Манцуров Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту системних статистичних досліджень, завідувач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»виступив з доповіддю «Соціальна безпека в Україні: імперативи та виклики». В рамках цієї доповіді були висвітлені вади сучасного ринку праці, виявлена сутність цих проблем та були окреслені шляхи подолання існуючої кризи на ринку праці України.

 

На пленарному засіданні також прозвучали доповіді провідних вчених наукової школи з управління персоналом та економіки праці КНЕУ: Петрової І.Л., Маршавіна Ю.М., Цимбалюк С.О. Вони висвітлили гострі та актуальні питання розвитку українського ринку праці, зайнятості, гідної оплати праці.

Антонюк В.П., д.е.н., проф., головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, у своїй доповіді проаналізувала основні проблеми ринку праці індустріального сектору економіки України в контексті цілей інноваційного розвитку та гідної праці.

Особливий інтерес у учасників конференції викликала доповідь Кравченко І.С., д.е.н., проф., проректора з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», у якій були окреслені сучасні виклики щодо забезпечення гідної праці.

26 квітня 2017 р. продовжилась робота конференції «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки». В ході другого пленарного засідання виступили представники різних наукових шкіл України, Польщі, Білорусі та Росії.

Актуальні питання, порівняння досвіду країн ЄС та вітчизняної практики щодо мінімальної заробітної плати висвітлила у своїй доповіді професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ Лопушняк Галина Степанівна. Її доповідь викликала жвавий інтерес учасників конференції та мала продовження у дискусії.

Савченко В.А., д.е.н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ, представив результати наукового дослідження на тему «Мотиваційні чинники формування системи професійного розвитку персоналу».

Віктор Хмільовський, Президент Спілки орендарів і підприємців України, у своїй доповіді «Стан та виклики соціального діалогу як чинника сталого розвитку України» окреслив найгостріші проблеми у сфері соціального діалогу в Україні та означив шляхи їх розв'язання і реалізації стратегії реформування соціального діалогу.

Лебедєв І.В., д.е.н., професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, представив доповідь «Рекреація та оздоровлення як фактори забезпечення гідної праці». Він розкрив соціальну роль і функції рекреації і туризму, зокрема, у забезпеченні гідної праці.

З доповіддю «Избранные аспекты достойного труда лиц с oграниченными возможностями в свете capability approach» виступила Пашкович Марія Агнешка, доктор економіки із Зеленогурського університету (Польща). Вона представили результати дослідження щодо можливостей і свободи вибору місця роботи, умов праці і професійного розвитку, самооцінки рівня доходів та інших аспектів зайнятості людей з обмеженими можливостями.

Фото 2017

На прикладі Білорусі, Злотніков Анатолій Генадійович, к.е.н., доцент, керівник ВНК «Потенциал» Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь), розкрив проблеми пенсійного забезпечення трудових мігрантів в умовах становлення нової економіки.

Завершилося пленарне засідання 26 квітня доповіддю «Труд в будущем: каким он будет?» І.Д. Котлярова, к.е.н., доц., Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Санкт-Петербург), в якій були окреслені сучасні тенденції та різні прогнози зайнятості, сценарії розвитку сфери праці в майбутньому.

Із заключним словом виступив А.М. Колот, який підвів підсумки конференції, ще раз наголосив на найгостріших проблемах та необхідності їх кардинального вирішення, а також щиро подякував усім за плідну працю, висловив надію на продовження щільних наукових зв'язків та проведення спільних проектів.

У процесі роботи конференції 25-26 квітня 2017 р. відбулася також презентація колективної монографії «Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення», яка підготовлена науковою школою з управління персоналом і економіки праці під керівництвом д. е. н., професора Колота А.М.

 

До початку роботи конференції вийшов друком збірник тез доповідей учасників конференції «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки», у який увійшли 126 тез учасників з України, Польщі, Нідерландів, Литви, Білорусі, Молдови, Росії.

Оргкомітет