Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Метод спостереження

Мета вивчення курсу - забезпечити формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок вивчення та оцінки сучасних суспільних явищ та процесів завдяки використанню методу спостереження.

  Основними завданнями курсу є:  ознайомлення студентів з теоретичними основами методу спостереження в соціології;розкрити особливості використання різних видів спостереження, зокрема, структурованого та неструктурованого, включеного та невключеного, простого та моделюємого спостереження тощо; навчити студентів організовувати, розробляти інструментарій та проводити соціологічні дослідження з використанням методу спостереження, робити власні висновки та надавати рекомендації;

Курс «Метод спостереження»займає важливе місце в професійній підготовці майбутніх фахівців, є важливою складовою їх професійної освіти, поглиблює знання, засвоєні в рамках курсів «Соціологія», «Загальна соціологічна теорія», «Методи соціологічних досліджень» та розширює можливості розуміння студентами соціальної реальності.

Знання та вміння, які набудуть студенти: здатність до аналізу і синтезу; навички управління інформацією; здатність до організації і планування; здатність працювати самостійно; дослідницькі навички і вміння.

Набуті знання та вміння студенти зможуть реалізувати в майбутній професії при організації та проведенні соціологічних досліджень та аналізу інформації.

 

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Метод спостереження (99 KB)паспорт дисципліни «Метод спостереження»05 Жовтня 2017 р.
  • Метод спостереження (288 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Метод спостереження»04 Жовтня 2017 р.