Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Здобутки кафедри

Сучасна кафедра управління персоналом та економіки праці — одна з провідних серед споріднених кафедр в Україні. Вона є потужним осередком навчальної, методичної та наукової роботи, активним учасником інноваційної діяльності підприємств. Кафедра постійно запроваджує новітні технології навчального процесу, розробляє актуальні навчальні курси на основі багаторічних традицій та інноваційних підходів до викладання, підтримуючи постійний зв’язок з різноманітними інституціями, підприємствами, бізнес-середовищем.

Особливо актуальною підготовка висококомпетентних фахівців за профілем економіки праці та управління персоналом стала в період формування нової економіки, що супроводжується зростанням значущості людського капіталу як стратегічного ресурсу, а конкурентоспроможність підприємств усе більшою мірою залежить від якості та гнучкості людських ресурсів, що вимагає ефективного управління ними.

Сучасну назву кафедра отримала у 2007 році, пройшовши за 50 років шлях численних перетворень, що стали своєрідною відповіддю на перманентні виклики соціально-економічного розвитку країни.

Першим завідувачем зведеної кафедри економіки праці та матеріально-технічного постачання (1965–1966 рр.) був доцент А. Ф. Пастухов. Через рік кафедра наукової організації управління і праці стала самостійною. У наступному часі розвиток кафедри і спеціальності здійснювався під керівництвом О. М. Боброва (1966–1975 рр.), В. П. Махнарілова (1975–1985 рр.), В. М. Петюха (1985 р.), С. І. Трилевича (1985–1988 рр.), В. І. Чернова (1988 р.), Заслуженого працівника освіти України В. М. Данюка (1988–2003 рр.). Починаючи з 2003 року кафедру очолює відомий в Україні та за її межами вчений-економіст А. М. Колот, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

За чисельним складом кафедра, напевно, є найбільшою в Україні. До навчального процесу залучено 48 викладачів, серед яких — 11 докторів і професорів, 21 кандидат наук і доцент, 6 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Формування кафедрою навчальних планів і програм, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу здійснюються в руслі новітніх досягнень наукової думки з урахуванням сучасних тенденцій у сфері управління персоналом та економіки праці. Застосування інноваційних технологій навчання, посилення практичної підготовки студентів, справедлива та прозора система поточного й підсумкового контролю знань сприяють формуванню конкурентоспроможних на ринку праці бакалаврів і магістрів.

Кафедра ініціювала запровадження в освітню діяльність нових сертифікаційних програм. Навчальні плани спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» визнані освітянською громадськістю як такі, що забезпечують високий рівень конкурентоспроможності випускників.

Кафедра однією з перших не лише в університеті, а й на терені України розпочала впровадження в освітню діяльність компетентнісного підходу, а також започаткувала використання потенціалу міждисциплінарної практики в науково-педа-гогічній діяльності.

Прогресивність організації підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю на мінливому молодіжному ринку праці. Переважна більшість випускників отримує перше робоче місце та працює за фахом на державних підприємствах, на державній службі, у сфері науки та освіти, у бізнесі. До готовності випускників зробити перший крок у професійному житті чимало зусиль докладається співробітниками Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників «Перспектива», координацію діяльності якого здійснює кафедра управління персоналом та економіки праці.

За час існування кафедри зусиллями професорсько-викладацького складу сформовані знані в Україні та за її межами викладацькі й наукова школи.

Вагомий внесок у становлення викладацької школи з управління персоналом, сформованої на кафедрі у другій половині 60-х років XX століття, коли багато уваги приділялося розробленню навчально-методичного забезпечення, підготовці посібників і підручників з теорії та практики управління підприємством, зробили О. М. Бобров, В. П. Махнарілов, В. М. Данюк, В. П. Дубонос, М. О. Ліфінцев, М. І. Бєляков.

З 70-х років почала діяти викладацька школа з економіки, організації та нормування праці, започаткована такими відомими фахівцями, як В. П. Махнарілов, Г. Т. Завіновська, В. М. Данюк, В. М. Петюх, В. І. Чернов, Л. П. Керб, А. О. Лас-кавий, О.В. Аксьонова, Є. І. Оленич.

Усі кафедри вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», в навчальному процесі використовують підручники та навчальні посібники з фізіології та психології праці, підготовлені відомим у цій сфері фахівцем канд. екон. наук, доцентом Я. В. Крушельницькою.

Відомою в Україні є викладацька школа з ринку праці та зайнятості населення, у становлення якої з початку 90-х років значний внесок зробили В. М. Петюх і В. С. Васильченко. Сучасний етап розвитку школи пов’язаний з іменами доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, доцента Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцента О. І. Кравчук; канд. екон. наук, доцента А. В. Калини; канд. екон. наук, доцента Л. В. Щетініної.

З 1992 року діє потужна викладацька і наукова школа, очолювана доктором економічних наук, професором А. М. Колотом, у рамках якої активно досліджуються багатовекторні проблеми соціально-трудових відносин. Широке коло питань щодо сучасних трансформацій соціально-трудової сфери в умовах глобалізації та становлення нової економіки є предметом наукового пошуку та методичних розробок багатьох співробітників кафедри, зокрема доктора екон. наук, професора А. М. Колота; доктора екон. наук, професора І. Ф. Гнибіденка; доктора екон. наук, професора О. А. Грішнової; доктора екон. наук, професора В.А. Савченка; доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, професора В.М. Данюка, канд. екон. наук, професора В. М. Петюха; канд. екон. наук, професора А. М. Гриненка.

За останнє двадцятиліття ряди представників наукової школи соціально-трудових відносин поповнили канд. екон. наук, доцент О. О. Герасименко, канд. екон. наук, доцент О. М. Білик, канд. екон. наук, доцент А. В. Василик, канд. екон. наук, доцент Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцент Г. В. Гаман, канд. техн. наук, доцент Н. С. Данилевич; канд. екон. наук, доцент О. А. Даниленко, канд. екон. наук, доцент Я. В. Ільніцький, канд. екон. наук, доцент А. В. Калина, канд. екон. наук, доцент О. В. Кир’янова, канд. екон. наук, доцент І. Ф. Коваленко, канд. екон. наук, доцент О. І. Кравчук, канд. екон. наук, доцент Ю. І. Коновалов, канд. екон. наук, доцент Т. Г. Кицак; доктор екон. наук, професор Г. С. Лопушняк, канд. екон. наук, доцент О. М. Леонтенко, канд. екон. наук, доцент М. Б. Махсма, канд. екон. наук, доцент О. М. Поплавська, канд. техн. наук, доцент С. Г. Рудакова, канд. екон. наук, доцент В. М. Турчина, доктор екон. наук, професор С. О. Цимбалюк, доктор екон. наук, професор Л. П. Червінська, канд. екон. наук, доцент Л. В. Щетініна, канд. екон. наук, доцент Т. Н. Шкода, канд. екон. наук, доцент О. Г. Брінцева. 

Свій внесок у розвиток наукової та викладацької школи роблять доцент
Б. Г. Базилюк, старші викладачі С. М. Бабін, А. О. Василенко, О. А. Мельникова, Л. А. Тітенко, асистенти Н. С. Бойчук, І. О. Волобоєва, С. М. Дмитрук, А. В. Ільєнко, В. В. Кирилюк, М. А. Костенко, І. О. Рябоконь, Г. В. Смалійчук, Х. С. Столярук, О. Ю. Фіненко, О. В. Чуб.

Потужний кадровий склад, значні досягнення у науковій діяльності й методичній роботі кафедри стали підставою того, що на її базі сформовано секцію з управління персоналом та економіки праці у складі Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва при Міністерстві освіти і науки України. Головою секції (сучасна назва — підкомісія) з початку її роботи було призначено В. М. Данюка.

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за такими напрямами:

—  проведення комплексних наукових досліджень у сфері формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

—  наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

—  проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

—  формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

—  поглиблення методології та вдосконалення практики, побудова організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

—  розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин; дослідження сутності, ґенези, сучасних форм соціального капіталу;

—  розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

—  дослідження стану, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

—  розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

Упродовж останніх років кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних робіт:

·   «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (2007–2009 рр.);

·   «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009–2011 рр.);

·   «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (2006–2010 рр.);

·   «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (січень-квітень 2008);

·   «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (січень-березень 2010 р.);

·    «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (2012 р.);

·   «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (2012–2013 рр.);

·   «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, 2010–2015 рр.);

·   «Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян, квітень-червень 2014 р.);

·   «Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, 2014 р.).;

·   «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.).

На замовлення Європейської Комісії (програма Tempus) кафедра виконує проект BUSEEG-RU-UA «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-почат-ківців».

Упродовж 20102014 рр. члени кафедри взяли участь у підготовці та виданні 45 індивідуальних і колективних монографій, 7 підручників, 44 навчальних посібників, понад 500 наукових статей і брошур. Результати наукових досліджень викладачів кафедри реалізовано у доповідях і виступах на конференціях (близько 600); доповідних записках, пропозиціях, що направлялись установам, організаціям, підприємствам; посланнях Президента України до Верховної Ради України, проектах законодавчих актів України. Високий авторитет кафедри в Україні сприяв тому, що провідних викладачів неодноразово запрошували до участі в підготовці проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, державних програм та інших нормативних документів, концепцій, на підставі яких розроблялися державні акти, а також галузевих стандартів вищої освіти, до проведення ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів III–ІV рівня акредитації.

З 2010 року кафедрою започатковано видання збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового, розміщується на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вер-надського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а з 2015 р. індексується в базі GoogleScholar. Цей збірник присвячено проблематиці сучасного стану та розвитку соціально-трудових відносин; нових викликів і тенденцій розвитку соціальної політики; компенсаційної політики в системі соціально-трудових відносин на мікрорівні; управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; соціалізації ринку праці в Україні; діалектики роз-витку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізації трудового потенціалу; забезпечення соціальної відповідальності бізнесу; інвестування в людський капітал; соціальної згуртованості, довіри, соціального капіталу.

За 2010–2015 рр. викладачами кафедри одержано 19 документів, що засвідчують авторські права, зареєстровані у Державній службі інтелектуальної власності.

Станом на 1.09.2015 р. кафедра управління персоналом та економіки праці як науковий колектив за індексом цитування Google-Академії займає 2 місце в Україні у Рейтингу «Бібліометрика української науки» з показником h-індексу 31, з 2010 р. — 25.

Члени кафедри входять до списку Top-200 провідних науковців-економістів, зокрема, це завідувач кафедри д.е.н., проф. Колот А.М. (h-index — 18), к.е.н., проф. Данюк В.М. (h-index — 8), д.е.н., проф. Грішнова О.А. (h-index — 19), д.е.н., проф. Петрова І.Л. (h-index — 9), д.е.н., доц. Цимбалюк С.О. (h-index — 10).

До наукової роботи кафедри долучаються і студенти. Наукова робота зі студентами проводиться згідно із загальноуніверситетським, факультетським і кафедральним планами і націлена на виховання у студентів навичок здійснення наукових досліджень, почуття відповідальності, високих моральних якостей громадянина України.

Студентська наукова робота проходить у формі спільного виконання викладачами й студентами науково-дослідних тем, спільних публікацій наукових статей викладачами кафедри і студентами, участі студентів в олімпіадах, конкурсах і конференціях. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток.

За 2013–2014 рр. студентами одноосібно та у співавторстві з викладачами кафедри за результатами наукової роботи опубліковано 27 наукових праць — статей і тез конференцій.

На базі кафедри кожного навчального року відбуваються засідання секції «Управління персоналом та економіка праці» в рамках проведення наукової конференції студентів «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття», в якій беруть участь студенти ІІ—V курсів всіх спеціальностей.

Кафедра постійно підтримує і зміцнює зв’язки з урядовими організаціями, науково-дослідними установами та навчальними закладами України та зарубіжжя.

Тривалі й міцні творчі зв’язки у кафедри з Міністерством соціальної політики України і Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення, з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Державним центром зайнятості, Державною службою статистики України, ІПК Державної служби зайнятості України та іншими.

Кафедра протягом останніх років тісно співпрацює з Видавничим домом «МедіаПро». Протягом 2014–2015 рр. спільно було проведено ряд заходів: П’яті всеукраїнські кадрові збори «Кадрова робота — реалії і перспективи. Інструменти для професійної діяльності» (2014), семінар для кадровиків «Кадрова звітність в 2014 р.: вимоги законодавства, типові помилки і відповідальність» (2014), Щорічні Всеукраїнські семінари з охорони праці (2014 р. та 2015 р.), VІ Всеукраїнські кадрові збори (2015).

Для кафедри дуже корисною є співпраця з низкою промислових підприємств м. Києва, на яких студенти проходять виробничу практику, а викладачі — стажування. До таких підприємств належать зокрема «Авіант», «Більшовик», «Аналітприлад», «Фотон», «Укркабель», «Оболонь», «Росинка», «Славутич», «Київ», «Дана», «Дарниця», «Лакма», «ОТП Банк», Банк «Фінанси та кредит», «Укрсоцбанк», «Прогрес груп», «Укрінбанк», «Банк Фінанси та кредит», «Аутсорсінгова фірма «Сова», «Криворіжіндустріалбуд», «ВДР Сервіс», «Техпромсервіс ЛТД, та ін.

З-поміж закордонних вищих навчальних закладів, з кафедрами яких підтримуються наукові зв’язки, найактивнішою є співпраця з економічним факультетом Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, університетом м. Констанц (Німеччина), Економічною академією у м. Катовіце (Польща), Санкт-Петербурзьким державним університетом, Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації. Упродовж багатьох років кафедра співпрацювала з Вищою економічною школою у м. Братіслава (Словаччина). Продовжується спільна робота з Бізнес-школою Хартфордширського Університету (Велика Британія), Всеросійським центром рівня життя, Санкт-Петербурзьким державним інженерно-економічним університетом, Вищою школою менеджерів, м. Легниця (Польща), Економічним університетом, м. Познань (Польща), Вищою школою менеджерського підприємництва, м. Пряшів (Словаччина). У 2014 р. розпочато роботу щодо укладення договору про співробітництво з Варшавською школою економіки (Польща), Інститутом розвитку інформаційного суспільства (ISDI) (Молдова).

Протягом останніх років кафедра активізує співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами, організаціями та установами, що втілюється у реалізованих і розпочатих наукових проектах. Зокрема, у 2013 році успішно завершено міжнародний проект за участі МДУ та КНЕУ з підготовки колективної монографії «Глобальное экономические развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под научн. ред. профессоров Д. Лукьяненка, А. Поручника, В. Колесова. — К.: КНЭУ, 2013. — 740 с.».

У 2013 р. на замовлення Регіонального Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні кафедра взяла участь в експертизі 21 роботи в рамках конкурсу наукових робіт молодих вчених «Соціальна держава в Україні сьогодні». Експертом, членом журі був завідувач кафедри д.е.н., проф. Колот А.М.

У 20142015 рр. налагоджено наукову співпрацю з Університетом м. Зелена Гура (Польща), у рамках якої проводяться зустрічі, публікуються наукові статті тощо.

У рамках міжуніверситетського співробітництва із вітчизняними та зарубіжними ВНЗ-партнерами та професійними організаціями кафедра бере участь у конкурсах Програми Європейського Союзу в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту Erasmus+.

Кафедра виграла конкурс і з грудня 2013 р. почала реалізовувати проект  Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Метою проекту ЄС Tempus BUSEEG-RU-UA є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні для формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів і коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і міністерств освіти.

За період реалізації проекта команда від КНЕУ взяла участь у 6 консультаційних семінарах, координаційних нарадах, робочих групах.

16 червня 2015 р. у КНЕУ відбувся моніторинг Проекту ЄС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES, який від імені Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (EACEA) здійснювався Національним Еразмус + Офісом в Україні. У результаті моніторингу отримано позитивну оцінку реалізації проекту відEACEAта Національного Еразмус + Офісу в Україні.

Випускники спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» успішно працюють у Міністерстві соціальної політики України, його регіональних підрозділах, НДІ праці та зайнятості населення, центрах зайнятості, вищих навчальних закладах, інспекціях Державної податкової адміністрації, комерційних банках, на підприємствах і в організаціях.

Повсякденна діяльність кафедри це рух до професійного становлення її випускників завдяки досвіду та майстерності професорсько-викладацького складу; це нелегке пізнання та усвідомлення перманентних змін у багатовимірному, нестабільному світі праці; це системне опанування мистецтва управління персоналом; це постійний пошук і впровадження інновацій у складний процес регулювання соціально-трудових відносин.

Головні результати кафедри — це тисячі фахівців, підготовлених до роботи в різних сферах економіки України та низки інших країн Європи, Азії, Африки та Америки; це плеяда науковців-трудовиків, які заклали фундамент української науки у сфері економіки праці, соціально-трудових відносин, управління персоналом; це авторитетні викладачі-професіонали, що розвивають вітчизняну вищу економічну школу.

 

Остання редакція: 28.01.16