Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Здобутки кафедри

На базі кафедри управління персоналом та економіки праці діє наукова школа управління персоналом та економіки праці, яку очолює д.е.н., професор А.М. Колот.

На різних етапах свого більш, ніж 60-ти річного шляху пізнання та усвідомлення багатомірного і динамічного світу праці, учені кафедри поглиблювали наукові та педагогічні традиції, перебували у постійному інноваційному пошуку імперативів регулювання соціально-трудових відносин, соціалізації праці. З 1970-го року почала діяти школа з економіки, організації та нормування праці. Науковим надбанням і характерною рисою досліджень учених цієї наукової школи став відхід від ідей неолібералізму та “економізму”, який абстрагується від соціально-економічного контексту на тлі технічного прогресу, розвитку інформаційних технологій і штучного інтелекту. Динамічно розвиваючись у руслі пріоритетності соціалізації економіки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-трудовиків, учені цієї школи розробили парадигмальні положення гідної праці і людського капіталу як стратегічного вектора модернізації соціально-трудової сфери в умовах становлення нової економіки та постіндустріального суспільства.

З 2010 року учені наукової школи економістів-трудовиків активно публікують свої наукові доробки у збірнику наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового. Випуски збірника розміщуються на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Збірник індексується в базі Google Scholar, JournalTOCs, Index Сореrnicus. 

Упродовж останніх п’яти років учені школи брали участь у виконанні науково-дослідних робіт, зокрема, «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.); «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (2017-2019рр). У поточному році представниками наукової школи кафедри виконується НДР «Модель зайнятості в координатах цифрової економіки: нові параметри та стратегічні вектори трансформації» (2020-2023рр).

За останні п’ять років науковий доробок представників наукової школи «Управління персоналом та економіки праці» КНЕУ складає:

•монографій – 66, у т.ч. у закордонних видавництвах - 16;

•наукових статей – 371 публікацій, в т.ч. в журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus  та  Web of Science – 15;

•участь у міжнародних конференціях – 517;

•захистів докторських дисертацій – 2;

•захистів кандидатських дисертацій – 12;

•підручників, навчальних посібників, у т.ч. із грифом МОН України – 24.

 

Остання редакція: 13.01.21