Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Здобутки кафедри. Науково-дослідні роботи

 

На базі кафедри соціоекономіки та управління персоналом діє наукова школа соціоекономіки та управління персоналом, яку очолює д.е.н., професор А.М. Колот.

Науковим надбанням і характерною рисою досліджень учених наукової школи став відхід від ідей неолібералізму та “економізму”, який абстрагується від соціально-економічного контексту на тлі технічного прогресу, розвитку інформаційних технологій і штучного інтелекту. Розвиваючись у руслі пріоритетності соціалізації економіки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-трудовиків, учені цієї школи розробили парадигмальні положення гідної праці і людського капіталу як стратегічного вектору модернізації соціально-трудової сфери в умовах становлення нової економіки та постіндустріального суспільства.

З 2010 року учені наукової школи економістів-трудовиків активно публікують свої наукові доробки у збірнику наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового. Наразі збірник віднесено до категорії «Б». Випуски збірника розміщуються на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Збірник індексується в базі Google Scholar, JournalTOCs, Index Сореrnicus. 

Упродовж останніх п’яти років учені школи брали участь у виконанні науково-дослідних робіт, зокрема, «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.); «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (2017-2019рр), «Модель зайнятості в координатах цифрової економіки: нові параметри та стратегічні вектори трансформації» (2020-2023рр). У поточному році представниками наукової школи кафедри виконується НДР «Проєкт регламентів організації трудової діяльності в нестабільній глобальній екосистемі» (2021-2023рр).

За 2021 рік науковий доробок представників наукової школи «Cщціоекономіки та управління персоналом» КНЕУ складає:

• монографій та/ або розділів монографій        –  24, у т.ч. у закордонних видавництвах - 8;

• наукових фахових статей – 65 публікацій, в т.ч. в журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus  та  Web of Science – 15;

• участь у міжнародних конференціях з публікацією тез – 144;

• захистів докторських дисертацій членів наукової школи – 0;

• захистів кандидатських дисертацій – 2;

 підручників, навчальних посібників – 2.

Остання редакція: 27.01.22