Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

Для підготовки компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з управління персоналом та економіки праці викладачами кафедри провадиться навчально-методична робота. 

Основною метою такої роботи є формування навчальних планів і програм, розроблення навчально-методичного забезпечення навчального процесу згідно з новітніми досягненнями наукової думки, сучасними тенденціями у галузі управління персоналом і економіки праці та вимогами Болонської декларації,а також запровадження інноваційних, зокрема комп’ютерних, технологій навчання, підвищення ефективності організації самостійної роботи, практичної підготовки студентів, формування справедливої та прозорої системи поточного і підсумкового контролю знань.
 

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • формування навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіки праці», запровадження нових навчальних дисциплін;
 • розроблення і внесення змін до робочих навчальних програм, паспортів дисциплін, закріплених за кафедрою (див. перелік дисциплін), зміни найменування і змісту дисциплін згідно з новітніми тенденціями у галузі управління персоналом і економіки праці;
 • підготовка навчально-методичної літератури (див. табл. 5.1) та дистанційних курсів;
 • розроблення технологій проведення лекцій, семінарських і практичних занять з використанням інноваційних методів навчання: інтерактивних форм, ілюстраційного матеріалу (слайдів), тренінгів, практичних завдань, кейсів, комп’ютерних програм тощо;
 • розроблення тематики й методичних матеріалів до написання курсових робіт, магістерських дипломних робіт і критеріїв їх оцінювання;
 • підготовка методичних матеріалів щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметних тренінгів студентів IV і V курсів спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіки праці»;
 • розроблення програми й методичних рекомендацій щодо проведення практикистудентів, формування критерії оцінювання звітів;
 • підготовка обов’язкових і вибіркових завданьдля самостійної роботи студентів, методичних рекомендацій щодо їх виконання та критеріїв оцінювання;
 • розроблення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю знань студентів (переліку питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни; прикладів типових завдань, що виносяться на іспит; тестових завдань; завдань для проведення модульного контролю; білетів до семестрових іспитів, ДЕК тощо)
 • розроблення тематики рефератів і білетів до вступних іспитів в аспірантуру;
 • організація та проведення тематичних і методичних семінарів.

Кафедра систематично вивчає інформацію щодо застосування у навчальному процесі інноваційних навчальних технологій, бере участь у методичних конференціях і вживає заходів щодо використання у навчальному процесі тих новацій, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність: модульно-рейтингової системи, сучасних тренінгових та інформаційних технологій, підсумкового оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності тощо.

На кафедрі організована робота секцій з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини» і «Менеджмент персоналу». Головною метою роботи секцій є підвищення компетентності викладачів кафедри, забезпечення уніфікованого підходу до викладання дисциплін, який має ґрунтуватися на компетентнісному підході, а також впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Викладачі готують тексти лекцій, слайди,технології проведення практичних занятьі презентують ці матеріали на засіданнях секцій. Після цього відбувається обговорення презентованого матеріалу, форма його подачі студентам, доцільність розгляду на заняттях. Матеріал аналізується з позицій формування у студентів професійних компетенцій. Колеги оцінюють, наскільки знання, вміння і навички, сформовані на заняттях, знадобляться випускникам у професійній діяльності спочатку на низових посадах, а в майбутньому й на керівних.

З метою удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, запровадження компетентнісного підходу до організації навчального процесу та усунення дублювання матеріалів під час вивчення студентами різних дисциплін фахового спрямування «Управління персоналом та економіка праці» на засіданнях кафедри відбувається презентація та обговорення програм навчальних дисциплін. Презентація містить матеріали:

 • щодо завдань навчальної дисципліни;
 • предмету на об’єкту;
 • структури (тематичного плану);
 • компетенцій (теоретичних знань і практичних навиків);
 • організації поточного контролю;
 • забезпечення навчального процесу;
 • перспектив розвитку навчальної дисципліни.

Кафедрою створено навчально-тренувальний центр з управління персоналом (далі – НТЦУП), основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри управління персоналом та економіки праці на основі посилення їх практичної підготовки.

Завдання НТЦУП:

 • організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових занять на базі віртуальних структур;
 • використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання;
 • організація проходження студентами практики на базі віртуальних структур;
 • залучення до навчального процесу фахівців-практиків у галузі управління персоналом і економіки праці тощо.

Основні форми використання  у навчальному процесі комп’ютерних технологій:

 • розрахунки та побудова схем, діаграм за допомогою табличних редакторів, підготовка презентацій у процесі виконання індивідуальних завдань, проведення тренінгів з навчальних дисциплін «Управління персоналом», «Ринок  праці», «Мотивація персоналу», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Організація праці», «Нормування парці», «Ергономіка»;
 • розрахункові завдання за локальними програмами з навчальної дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини»;
 • психологічне тестування студентів, які вивчають дисципліни «Управління поведінкою персоналу», «Психологія управління персоналом»;
 • навчальне тестування студентів з дисциплін «Менеджмент персоналу» та «Управління соціальним розвитком»;
 • набір та друкування текстів рефератів, індивідуальних завдань, курсових і магістерських дипломних робіт;
 • демонстрація пакетів прикладних програм з навчальної дисципліни «Служба персоналу», «Технології управління персоналом», «Розвиток персоналу»;
 • тренінгові вправи щодо відпрацювання студентами навичок з кадрового діловодства;
 • вивчення навчального матеріалу з електронних версій відповідних дисциплін;
 • дистанційне навчання студентів з навчальних дисциплін «Менеджмент персоналу», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Мотивація персоналу», «Управління конфліктами»;
 • соціологічне опитування студентів з проблем ринку праці;
 • оброблення та аналіз результатів соціологічного опитування безробітних, які тривалий час перебувають на обліку в центрах зайнятості з навчальної дисципліни «Ринок праці»;
 • дослідження віртуального ринку праці в мережі Інтернет (спеціалізованих сайтів з працевлаштування, сайтів рекрутингових агенцій, професійних форумів і соціальних мереж) з метою вивчення рекламних оголошень про вакантні посади працівників певних професійних груп і визначення структури конкурентного компенсаційного пакета з дисципліни «Мотивація персоналу»;
 • здійснення моніторингу ринку тренінгових, рекрутингових, аутсорсингових і лізингових послуг з використанням інтернет-технологій з навчальних дисциплін «Менеджмент персоналу» і «Технології управління персоналом».

Програмні продукти, які використовуються в навчальному процесі:

 • Personal Pro– демонстрація можливостей пакета у процесі вивчення дисципліни «Служба персоналу»;
 • Актив-Персонал– проведення тренінгу для студентів магістерського рівня підготовки щодо набуття вмінь роботи із програмним продуктом, планування потреби у персоналі, побудови портрету посади на засадах компетентнісного підходу;
 • Босс кадровик – демонстрація можливостей пакета, зокрема для автоматизації кадрового діловодства, у процесі вивчення дисциплін «Служба персоналу», «Управління персоналом»;
 • MicrosoftWord– підготовка завдань, передбачених картами самостійної роботи навчальних дисциплін, курсових робіт, дипломних проектів тощо;
 • MicrosoftExcel– проведення розрахунків на практичних заняттях з дисциплін «Мотивація персоналу», «Розвиток персоналу», «Ринок праці», «Нормування праці», «Організація праці», «Ергономіка»;
 • InternetExplorer, MozillaFirefox– пошук та вивчення інформації з різних проблем під час самостійної роботи, моніторингу віртуального ринку праці, ринку тренінгових, рекрутингових, аутсорсингових і лізингових послуг тощо;
 • Power Point– презентація результатів дослідження, результатів роботи під час тренінгів, візуального матеріалу з дисциплін «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Управління персоналом», «Менеджмент персоналу», «Мотивація персоналу», «Ринок праці», «Нормування праці», «Організація праці», «Управління поведінкою персоналу», «Управління конфліктами», «Ергономіка»;
 • MicrosoftAccess– формування баз даних та проведення розрахунків з дисциплін «Ринок праці»,  «Організація праці», «Економіка праці й соціально-трудові відносини»;
 • Windows Media програвач– демонстрація візуального матеріалу з дисциплін «Ергономіка», «Організація праці» щодо умов праці, трудових процесів, а також демонстрації виробничих ситуацій  під час вивчення дисципліни «Мотивація персоналу»;
 • Sierra Architect– демонстрація програм, які дають змогу проектувати робочі місця у процесі вивчення дисципліни «Організація праці», «Ергономіка».

 

Остання редакція: 27.03.20