Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія, спеціалізація - Соціальні та медіа-комунікації

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДІА-КОМУНІКАЦІЇ»

 

 

Галузь знань                05   «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність              054 «Соціологія»

Обсяг програми           240кредитів

Тривалість програми   4 роки

Форма навчання           очна

Перелік дисциплін навчального плану

Освітньо-професійна програма «Соціальні та медіа-комунікації» спрямована на підготовку фахівців з соціології, необхідних для фундаментального дослідження, соціальної аналітики та експертизи сучасного комунікативного та медіа-простору

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти)

 

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія

Особливості освітньо-професійної програми:

Наявність навчально-наукової соціологічної лабораторії, в якій проходять всі практичні заняття, навчальна практика, навчально-тренувального практикуму та тренінг-курсівіз залученням провідних фахівців Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. У межах проведення практичних, лабораторних занять та навчальної практики студенти беруть участь у науково-дослідних сумісних з НПП кафедри, зокрема,  міжнародних проектах кафедри та університету.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Випускники програми можуть займатись діяльністю, що вимагає аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами. Основна сфера зайнятості відповідає коду 70.21.10 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 (послуги щодо зв'язків з громадськістю та обміну інформацією) та кодам  КП2419.2, 2419.3, 2433.1, 2442.2, 2443.2, 2149.2. ЗКППТР24767 ДКХП1 національного класифікатора професій ДК003:2010.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями в сфері соціальних та медіа-комунікацій, технологій та методів аналізу сучасного соціального та медіапростору, інформаційних статистичних технологій, медіапсихології та PR. В межах програми здійснюється викладання англійською мовою, що дозволяє як в процесі навчання, так і після його завершення брати участь у міжнародних проектах. Вміння та навички випускника програми дають змогу розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціально-економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів соціологічної науки.

 

Програмні результати навчання:

Після закінчення програми, випускники мають досягнути наступних результатів: застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для пояснення практичних ситуацій; розрізняти основні соціологічні підходи та парадигми в історичній і сучасній перспективах; розуміти переваги й обмеження принципу «свободи від оцінок» у соціології в порівнянні з ангажованою та публічною соціологією; формулювати дослідницькі запитання та конкретизувати мету дослідження; розробляти дизайн та інструментарій для досліджень базового рівня складності; формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях базового рівня складності та розраховувати її обсяг; проводити індивідуальні та групові інтерв`ю, спостереження, здійснювати контент-аналіз базового рівня складності; здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію числової і нечислової соціологічної інформації; узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень; обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження; користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних даних; планувати, розробляти та реалізовувати комунікаційну політику організації (підприємства, установи, фірми), стратегій кампанії; визначати зони потенційної соціальної напруженості у різних соціальних системах, розробляти заходи щодо запобігання конфліктів та ефективного їх розв'язання; здійснювати розповсюдження інформації з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в інтересах роботодавця; пояснювати етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької етики; спілкуватися іноземною мовою (письмово та усно); будувати свою професійну діяльність на засадах цінностей громадянського суспільства та необхідності його сталого розвитку, відстоюючи верховенство права, прав і свобод людини та громадянина.

 

Гарант програми – Єрескова Тетяна Володимирівна

Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології

факультет управління персоналом, соціології та психології

e-mail: ta.ereskova@gmail.com

За більш детальною інформацією звертайтесь. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра соціології, ауд. 535 ;тел: 455- 60- 28;  

Або на сторінці: https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/

 

Остання редакція: 17.03.21