Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на логічне впорядкування соціально-системної професійної підготовки спеціалістів, здійснення міждисциплінарного зв`язку на рівні кафедри, факультету та університету в цілому. Також одним з важливих напрямів діяльності кафедри є  адаптація наукових дисциплін до різноманітних форм дистанційного навчання. Методична робота кафедри організована і проводиться на основі сучасної теорії і методології соціологічного знання, вимог Міністерства освіти України і керівництва університету. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення аудиторних занять  та самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання  та вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Студенти напряму підготовки 6.030101 «Соціологія» забезпечені комплексом навчально-методичного забезпечення по всім дисциплінам навчального плану. Викладачами кафедри соціології підготовлені наступні навчальні посібники та підручники:

 1. Артеменко С. Б. Соціологія у визначеннях, схемах, таблицях [Электронный ресурс] : навч. посіб. / С. Б. Артеменко, А. Б. Фляшнікова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2014. - 128,[3] с. - Назва з титул. екрану. -ISBN 978-966-483-946-1 : Б. ц.
 2. Артеменко С. Б. Соціологія: навч.-метод. посіб. для самост. роботи / С. Б. Артеменко, А. Б. Фляшнікова. — Київ : КНЕУ, 2012. — 188 с.
 3. Артеменко С. Б.Вступ до спеціальності «Соціологія»: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2015. - 65 с.
 4. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник / В.С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.
 5. Брегеда А.Ю.,Бовтрук А.П.,Дворецька Г.В. та ін. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Соціологія”. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.
 6. Гаєвська О.Б. «Організаційний потенціал України в системі наукового управління суспільством».:монографія. – К.: , 2018. –с.
 7. Гаєвська О.Б. Методичні матеріали для самостійної роботи студентівз дисципліни «Соціальне управління». – К.: КНЕУ, 2012. – електронний ресурс.
 8. Гаєвська О.Б. Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни «Соціальне управління» – КНЕУ, 2012.
 9. Гаєвська О.Б. Соціальне управління: інноваційні підходи: навч.-метод. посіб. / О.Б. Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2012. – 168 с.
 10. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен.: монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 180 с.
 11. Гаєвська О.Б., ГаєвськийБ.А. Соціальне управління: підручник. –К.: КНЕУ, 2012. – 250 с.
 12. ДворецькаГ.В. Соціологія [Электронный ресурс]: навч. посіб. / Г.В. Дворецька; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Вид. 3-тє, перероб. і доповн. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2013. – 428 с.
 13. Дворецька Г.В. Соціологія праці. – К.: Вища школа, 2001.
 14. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни.–К.:КНЕУ,2005.–204с.
 15. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посібн./ Г.В. Дворецька. - К.: КНЕУ, 2002 р.
 16. Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту. Практикум, К.: КНЕУ, 2007. – 152 с.
 17. Рахманов О. А. Власники великого капіталу як суб’єкт соціально- економічних перетворень в Україні : монографія. – К. : Інститут соціології НАН України, 2012. — 376 с.
 18. Рахманов О. А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / О.А.Рахманов. - К. : КНЕУ, 2010. - 179 с.

20.Рахманов О. А. Соціологія підприємництва : навч.-метод. посіб. / О. А. Рахманов.– К.: КНЕУ, 2010. – 164 с.

21.Рахманов О. А. Топ-менеджери великого бізнесу в Україні: соціологічний портрет : монографія. – К. : Інститут соціології НАН України, 2014. — 115 с.

22.Чалюк Ю. О Міжнародна координація розвитку соціальної сфери:монографія/ Ю. О Чалюк .– К.:ЦП "Компринт", 2016. – 270 с.

 

Кожна дисципліна навчального плану забезпечена робочими навчальними програмами і методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін.

Для написання курсових робіт кафедрою соціології розроблені «Методичні вказівки до виконання курсових робіт з соціологічних дисциплін», які визначають основні вимого до підготовки та презентації результатів курсових робіт, структуру курсової роботи, вимоги до кожного з її розділів та формування бібліографії.

Для методичного забезпечення державної атестації студентів у вигляді кваліфікаційної дипломної роботи бакалавра викладачами кафедри розроблені «Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи», які визначають основні вимого до підготовки та презентації результатів дипломних робіт, її структуру, вимоги до кожного з її розділів та формування бібліографічних посилань.

На базі кафедри соціології з 2017 року успішно функціонує навчально-наукова соціологічна лабораторія. В межах соціологічної лабораторії для студентів проводиться велика кількість практичних занять, воркшопів, тренінгів, майстер-класів із актуальних питань методології та методів соціологічних досліджень, їх програмування та презентації результатів із залученням провідних вітчизняних експертів, фахівців із соціологічної науки, здійснюється навчальна практика студентів. Спеціальні дисципліни професійної та практичної підготовки забезпечені такими прикладними комп’ютерними програмами, як: SPSS 17.0; Adobe Photoshop; Adobe Rеаder; Office 2007; Google chrome; Opera; Office 365; Skype; Moodle. Також в межах навчально-наукової соціологічної лабораторії систематично проводяться соціологічні дослідження якості освітньої діяльності ДНВЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», результати яких презентуються на засіданнях Вченої ради та інших радах університету.

З ціллю закріплення знань, отриманих в результаті вивчення дисциплін професійної підготовки, а також, набуття студентами навичок проведення соціологічного дослідження,викладачами кафедри розроблена та впроваджена «Програма практичної підготовки», яка включає навчальну та виробничу практику. Навчальна практика проводиться для студентів 3-го року навчання. Вона є першим етапом практичної підготовки фахівців. Основною метою проходження практики є закріплення знань, отриманих в результаті вивчення дисциплін перших двох років навчання, а також, набуття студентами умінь проведення соціологічного дослідження. Основними завданнями проходження навчальної практики є: ознайомити студентів з основами дослідницької роботи; ознайомити студентів з сучасними методами наукового пошуку, системами зберігання й використання інформації; студенти мають дізнатися про джерела отримання інформації для проведення наукового дослідження; студенти мають опанувати основи дослідницької роботи;студенти мають взяти участь в кожному з етапів соціологічного дослідження згідно з програмою дослідження та розробити рекомендацій щодо проблеми дослідження. Виробнича практика проводиться для студентів 4-го року навчання. Основною метою проходження виробничої практики є, спираючись на отримані теоретичні знання, набути і засвоїти практичні навички в процесі самостійної роботи над бакалаврським кваліфікаційним проектом. Основними завдання проходження виробничої практики є: практична участь в основних напрямах діяльності організації, що є базою практики; проведення на базі практики соціологічного дослідження у відповідності до завдань, визначених кафедрою та індивідуальними науковими інтересами студента; визначення сфери практичного застосування результатів проведеного соціологічного дослідження; збір, обробка, узагальнення та аналіз матеріалів, необхідних для підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи. Базою для проведення навчальної практики студентів є навчально-наукова соціологічна лабораторія, яка забезпечена новітніми прикладними комп’ютерними програмами для аналізу соціологічних даних.

 

 

 

 

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення курсів "Філософія", "Логіка", "Етика", "Культурологія", розробляє та пропонує нові вибіркові дисципліни. Викладачі кафедри приділяють велику увагу  створенню та виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці й оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів. Ми прагнемо модернізувати навчальний процес в контексті європейських вимог, удосконалити якість підготовки майбутніх економістів з філософських дисциплін з урахуванням їх фахових зацікавлень.

За останні роки працівниками кафедри видані такі підручники та навчально-методичні посібники:

До 2010 р.

Філософія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Вид. 2-е, перероб. і доп. / В. Х. Арутюнов, М. М. Демченко, С. Л. Йосипенко, І. С. Кабика, О. О. Круш, В. М. Мішин, Н. Я. Станілевич. — К.: КНЕУ, 2001.
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.

Арутюнов В. Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем сучасності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003.

Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко (кер. авт. кол.), О. М. Семашко, В. В. Олефіренко, Д. Ю. Кобринський, Т. С. Пітякова, В. Х. Арутюнов, М. А. Шульга, Б. Г. Мачульський, М. М. Мосунов, Т. В. Глєбова, І. М. Гадалова, В. С. Скалянчук, Л. І. Войнаровська. — К.: КНЕУ, 2003.
Культурологія: Навч. посіб./ В.І.Абрамов, Б.Г. Мачульський, Т.С.Пітякова та ін.  – КНЕУ, 2007.  – 376 с.
Культурология. Интегративный курс: учеб. пособие /[И.Е.Волошко, А.А.Машталер и др.; под общ. ред. И.Е.Волошко].  – К.: КНЭУ, 2009. – 383, [1]c.
Присухін С. І. Релігієзнавство, К.: КНЕУ, 2005.
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц /В. Х. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін. К.: КНЕУ, 2008.  – 312 с.

2010 р.

Мартинюк І.В.Людина і світ: Навч. посібник. – Вид. Переяславського державного педагогічного університету. – Переяслав, 2010 р. (6 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція: Підручник. – К., НАОУ, 2010. – 337с.  

2011 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.ВФілософія: Навч.-метод. посібник по підготовці до кандидатського іспиту з філософії.  К., КНЕУ, 2011, (2,5 друк. арк.).

Присухін С.І. (авт.-упорядник). Філософія: хрестоматія (текст): Навч. Посібник.  К., КНЕУ, 2011, (11,2 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України: Підручник.  К., Нац-й ун-т оборони України, 2011 (1,5 друк. арк.)

Соколов С.В. (у співавт.)Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації: Підручник.  К., Нац-й ун-т оборони України, 2011, (1 друк. арк.)

2012 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.В. Філософія: методичні рекомендації для аспірантів і здобувачів з підготовки до канд. іспиту.  К.: КНЕУ, 2012 (3,9 друк. арк.).

Кругляк М.І. Логіка: навчальний посіб.  К.: КНЕУ, 2012. (11,62 друк. арк.).

Присухін С.ІМетодологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посіб.  К.: КНЕУ, 2012 (9,30 друк. арк.).

2014 р.

Вільчинський Ю.М. (Ред., у співавт.).Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник. –3 вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2014. – 327 с.

2016 р.

Кучера Т.М. Релігієзнавство[Електронний ресурс]: навчальний посібник. – Київ, КНЕУ, 2016. -95 с.

 

2018 р.

Северин-Мрачковська Л.В. (голова авторського колективу), Вільчинський Ю.М., Деркач В.Л., Дєдяєва І.П., Кругляк М.І., Кучера Т.М., Соколов С.В., Присухін С.І., Терещенко В.В. Філософія: практикум [Електронний ресурс]. -Київ: КНЕУ, 2018. – 248 с.  Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25746 

2019 р.

Філософія: навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєвська та ін. - Київ: КНЕУ, 2019. - 368 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу:

З мережі КНЕУ:

http://10.1.1.3/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17491493n0m6p8345814&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf

З мережі Інтернет:

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=12451793n0m6p8365618&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf

 

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення курсів "Філософія", "Логіка", "Етика", "Культурологія", розробляє та пропонує нові вибіркові дисципліни. Викладачі кафедри приділяють велику увагу  створенню та виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці й оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів. Ми прагнемо модернізувати навчальний процес в контексті європейських вимог, удосконалити якість підготовки майбутніх економістів з філософських дисциплін з урахуванням їх фахових зацікавлень.

За останні роки працівниками кафедри видані такі підручники та навчально-методичні посібники:

До 2010 р.

Філософія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Вид. 2-е, перероб. і доп. / В. Х. Арутюнов, М. М. Демченко, С. Л. Йосипенко, І. С. Кабика, О. О. Круш, В. М. Мішин, Н. Я. Станілевич. — К.: КНЕУ, 2001.
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.

Арутюнов В. Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем сучасності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003.

Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко (кер. авт. кол.), О. М. Семашко, В. В. Олефіренко, Д. Ю. Кобринський, Т. С. Пітякова, В. Х. Арутюнов, М. А. Шульга, Б. Г. Мачульський, М. М. Мосунов, Т. В. Глєбова, І. М. Гадалова, В. С. Скалянчук, Л. І. Войнаровська. — К.: КНЕУ, 2003.
Культурологія: Навч. посіб./ В.І.Абрамов, Б.Г. Мачульський, Т.С.Пітякова та ін.  – КНЕУ, 2007.  – 376 с.
Культурология. Интегративный курс: учеб. пособие /[И.Е.Волошко, А.А.Машталер и др.; под общ. ред. И.Е.Волошко].  – К.: КНЭУ, 2009. – 383, [1]c.
Присухін С. І. Релігієзнавство, К.: КНЕУ, 2005.
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц /В. Х. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін. К.: КНЕУ, 2008.  – 312 с.

2010 р.

Мартинюк І.В.Людина і світ: Навч. посібник. – Вид. Переяславського державного педагогічного університету. – Переяслав, 2010 р. (6 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція: Підручник. – К., НАОУ, 2010. – 337с.  

2011 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.ВФілософія: Навч.-метод. посібник по підготовці до кандидатського іспиту з філософії.  К., КНЕУ, 2011, (2,5 друк. арк.).

Присухін С.І. (авт.-упорядник). Філософія: хрестоматія (текст): Навч. Посібник.  К., КНЕУ, 2011, (11,2 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України: Підручник.  К., Нац-й ун-т оборони України, 2011 (1,5 друк. арк.)

Соколов С.В. (у співавт.)Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації: Підручник.  К., Нац-й ун-т оборони України, 2011, (1 друк. арк.)

2012 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.В. Філософія: методичні рекомендації для аспірантів і здобувачів з підготовки до канд. іспиту.  К.: КНЕУ, 2012 (3,9 друк. арк.).

Кругляк М.І. Логіка: навчальний посіб.  К.: КНЕУ, 2012. (11,62 друк. арк.).

Присухін С.ІМетодологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посіб.  К.: КНЕУ, 2012 (9,30 друк. арк.).

2014 р.

Вільчинський Ю.М. (Ред., у співавт.).Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник. –3 вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2014. – 327 с.

2016 р.

Кучера Т.М. Релігієзнавство[Електронний ресурс]: навчальний посібник. – Київ, КНЕУ, 2016. -95 с.

 

2018 р.

Северин-Мрачковська Л.В. (голова авторського колективу), Вільчинський Ю.М., Деркач В.Л., Дєдяєва І.П., Кругляк М.І., Кучера Т.М., Соколов С.В., Присухін С.І., Терещенко В.В. Філософія: практикум [Електронний ресурс]. -Київ: КНЕУ, 2018. – 248 с.  Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25746 

2019 р.

Філософія: навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєвська та ін. - Київ: КНЕУ, 2019. - 368 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу:

З мережі КНЕУ:

http://10.1.1.3/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17491493n0m6p8345814&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf

З мережі Інтернет:

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=12451793n0m6p8365618&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cfilosofiya_19.pdf

 

Остання редакція: 02.11.20