Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

До найважливіших робіт кафедри, що вийшли друком за останні десять років відносяться такі навчальні посібники та навчально-практичні видання:

Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін : навч. посіб. для викладачів і студ. / О. В. Аксьонова ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 707 с.

Балягіна І. А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М. А. Богорад, Г. О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 341 с.

Бізнес-тренінги для економістів : навч. посібник / Н. Ю. Бутенко [та ін.] ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 280 с.: табл.

Педагогічна практика: підготовка та реалізація : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко ; Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 183 с.

Збірник міні-кейсів з дисципліни "Комунікативні процеси у навчанні" : [навч. посібник] / Л. О. Савенкова, В. М. Приходько, Л. А. Медвідь, Є. О. Варбан [та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової, В. М. Приходько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 343 с.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посібник / М. В. Артюшина [та ін.] ; заг. ред. М. В. Артюшиної ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 329 c.

Психологія та педагогіка : зб. міні-кейсів : навч. посібник / [Л. А. Колесніченко, М. І. Радченко, В. В. Сгадова та ін.] ; за заг. ред. Л. А. Колесніченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2010. — 362 с.

Психологія та педагогіка : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Музичко [та ін.] ; ред. Л. В. Музичко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 304 с.: рис., табл.

Психологія та педагогіка : навчальний посібник / Л. А. Колесніченко [та ін.] ; заг. ред. Л. А. Колесніченко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 408 с.

Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навч. посібник / М.В.Артюшина [та ін.] ; ред. М. В. Артюшина та ін. ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 527 c.

Савенкова Л. О. Мовленнєва діяльність викладача : Навчальний посібник / Л. О. Савенкова. — К. : КНЕУ, 2006. — 192 с. — (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

Савенкова Л. О. Педагогічна риторика : навч. посібник / Л. О. Савенкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 298 с.

Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посібник / Г. О. Ковальчук та ін.; ред. Г. О. Ковальчук ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 319 с.

Чужикова В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 430 с. 

Психологія спілкування; зб. тренінгів / Савенкова Л.О., Приходько В.М., Варбан Є.О. та ін./ за ред. Л.О. Саенкової. – К.: КНЕУ, 2014. – 187 с.

Савенкова Л.О. Педагогічна риторика: зб. міні-кейсів Л.О. Савенкова. – К.: КНЕУ, 2011. – с.152.

Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету: навч.-практ. вид. / Л.О. Савенкова, М.В. Артюшина., Г.М. Романова. – К. : КНЕУ, 2014. – 321 с.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету / М.І. Радченко, М.В. Артюшина, Г.М. Романова та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 332 с.

Психологія спілкування: навчальний посібник / Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь, О.С. Козлова, В.В. Сгадова, Л.Л. Борисенко, Н.І. Федоренко, Є.О. Варбан, Д.І. Лавриненко /; за ред. Л.О. Савенкової. - К. : КНЕУ, 2015. - 212 с.

 

Новини

На вимогу часу викладачами кафедри розроблено дистанційні курси у середовищі WebCTта  Moodleз дисциплін «Психологія та педагогіка» і «Психологія», що дозволяє забезпечувати інтерактивну взаємодію  викладачів і студентів у навчальному процесі, надає студентам широкі можливості для самостійного вивчення навчальних дисциплін, а також  консультаційний супровід у процесі навчальної та пошукової діяльності.

Впровадження дистанційних технологій на кафедрі педагогіки та психології здійснювалося в декілька етапів:

І етапзастосування тестування та форуму у процесі вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка»:

2005-2006 н.р. в середовищі «Прометей»;

2006 - 2007н.р.  в середовищі WEBCT.

ІІ етап– після створення повноцінного дистанційного курсу з дисципліни «Психологія та педагогіка» у WEBCTдо 2015-2016 н.р. створило умови для більш широкого використання можливостей дистанційних технологій навчання як для денної так і для заочної форми навчання:

-  тестування  для самопідготовки теоретичного матеріалу, самоконтролю та проведення контролю;

 - форуму – обговорення проблемних питань, ситуацій;

-  інформаційний блок – книги, тренінги;

-  завдання для СРС як відпрацювання пропущених занять;

-  електронний журнал – до введення загально університетського; 

-  надання навчально-методичної інформації: карта СРС, вимоги до проектних та творчих завдань, графіки проведення ігор, психологічних тестів тощо;

-  календар з інформацією про розклад та терміни індивідуальної роботи;

-  зміст курсу – як основна або додаткова література.

З 2008 року запроваджені також дистанційні курси вивчення всіх дисциплін

психолого-педагогічного циклу,  що дозволяють студентам вивчати ці

дисципліни у зручній електронній формі.

ІІІ етап– з 2015 н.р. після розробки дистанційного курсу у середовищі moodleпочалася реалізація дистанційної форми навчання.

Першими студентами, які навчаються за такою формою навчання, стали молоді люди, які проживають у інших країнах світу, але мають бажання отримати освіту в українському вищому навчальному закладі.

Дистанційний курс з дисципліни «Педагогіка та психологія»

Анотація дисципліни

Дисципліна «Психологія та педагогіка» є результатом об'єднання психологічних та педагогічних знань в одному курсі. Володіння психологічними знаннями допомагає людині краще пізнати свій внутрішній світ, дізнатись про закономірності його функціонування і розвитку, що є запорукою свідомого управління своєю життєдіяльністю. Педагогічна ж підготовка вчить людину розумно ставитись до свого розвитку, освіти, навчання і виховання, допомагає ефективно їх реалізовувати.

Отже, в основі розуміння сутності дисципліни "Психологія та педагогіка " лежать знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку й функціонування (психологічний аспект), та знання і вміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком (педагогічний аспект). Такий інтегрований зміст дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання до розвитку і управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, основи взаємодії й спілкування та процес і механізми управління життєдіяльністю особистості в процесі освіти та навчання.

Дисципліна «Психологія та педагогіка» відповідає сучасним вимогам і актуальним тенденціям в освіті.

По-перше, вивчення дисципліни має виражений цілеспрямований характер. Особливе значення має процес постановки і досягання конкретних, професійно-значущих навчальних цілей.

По-друге, визначення змісту дисципліни підкоряється принципам інтегративності і ступеневості, що дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання психічного до розвитку і управління поведінкою, навчанням і вихованням як самого себе, так і інших людей.

По-третє, у процесі вивчення дисципліни широко використовуються сучасні форми і методи навчання (від окремих дидактичних ігр, проблемних завдань і ситуативних вправ до цілісних тренінгових методик) і контролю (поточно-модульний і підсумковий контроль, само і взаємоконтроль, дидактичне тестування).

 

Навчальна мета- навчитися визначати психологічні особливості як власні, так й інших людей, досягати індивідуальних цілей в процесі навчання. Тим самим створюються умови для кращої адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті і закладаються основи ефек-тивної реалізації майбутньої професійної діяльності.

 • пізнавальна ціль:дізнатись про закономірності власної психічної діяльності, методи та прийоми визначення психологічних особливостей, алгоритм, методи та прийоми ефективного управління навчанням;
 • поведінкова ціль:навчитись досліджувати та визначати психологічні особливості людей, будувати позитивні стосунки з оточенням, досягати індивідуальних цілей в процесі навчання, використовувати здобуті знання в організації власної навчальної діяльності;
 • емоційно-ціннісна ціль:усвідомити цінність особистості, навчитись прагнути до урахування психологічного фактору при взаємодії з іншими людьми та управлінні власним навчанням.

Після вивчення дисципліни Ви будете:

знати:

 • основні терміни та поняття психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті;
 • загальні принципи, алгоритми, методики, прийоми управління власним навчанням.

вміти:

 • використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідно до їх призначення;
 • здійснювати самоаналіз, самооцінку, саморозвиток власних психологічних особливостей;
 • використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій;
 • розуміти та адекватно оцінювати інших людей;
 • успішно взаємодіяти та вирішувати конфлікти з іншими людьми;
 • регулювати власні стани, знижувати емоційну напругу;
 • ефективно управляти часом, організовувати власну навчальну діяльність; корегувати цілі та завдання особистості, контролювати власні дії та вчинки.

цінувати:

 • особистість у всіх її проявах;
 • гуманне ставлення до суб’єктів освітнього процесу.

Зміст дисципліни за темами

 

Тема 1. Психологія як наука
Тема 2. Педагогіка як наука

 

Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки для сучасного спеціаліста з вищою освітою. “Психологія та педагогіка” як навчальна дисципліна. Програма дисципліни. Особливості поточного і підсумкового контролю. Психологія та педагогіка як науки: етапи розвитку, предмет, задачі, наукові школи, галузі й методи.

Тема 3. Психіка та її розвиток

 

Поняття про психіку. Види психічних явищ. Розвиток психіки й поведінки живих істот. Нервова система: центральна, вегетативна, периферійна. Головний мозок: основні відділи (великі півкулі та їх долі, кора головного мозку, мозочок, мозковий стовбур, ретикулярна формація) та їх функції. Нейрон. Анатомо-фізіологічний механізм рефлекторної діяльності. Перша і друга сигнальні системи. Психічне здоров’я, критерії психічного здоров’я, психосоматичні захворювання. Шляхи збереження психічного здоров’я.

Тема 4. Психічні процеси

 

Поняття і класифікація психічних процесів людини: пізнавальні та емоційно-вольові. Увага: поняття, фізіологічні основи, види, властивості, правила привертання і підтримки уваги. Відчуття: сутність, анатомо-фізіологічні основи, види, властивості. Сприймання: поняття, фізіологічні основи, види, властивості, ілюзії.. Пам’ять: поняття, фізіологічні основи, види, властивості, процеси. Мислення: поняття, форми, операції, види. Уява: поняття, види, операції. Емоції: поняття, види. Воля: поняття, етапи реалізації вольових дій. Розвиток і вдосконалення психічних процесів людини ( управління увагою, підвищення продуктивності пам’яті, підвищення ефективної мисленнєвої діяльності, управління емоціями та розвиток волі).

Тема 5. Психічні стани

 

Психічні стани: поняття і класифікація. Стани свідомості та їх види. Вольові (працездатність, стомлення, монотонія, натхнення), афективні (тривога, стрес, афект, фрустрація, депресія, агресія), когнітивні(зосередженість, зацікавленість, уважність) стани. Сон та його характеристики. Феноменологічні стани (гіпноз, навіювання (сугестія), передчуття, медитація, телепатія). Розпізнання та діагностика психічних станів. Методи регуляції та саморегуляції психічних станів.

Тема 6. Психічні властивості

 

Поняття темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Поведінкові прояви темпераменту (екстраверсія, інтроверсія, емоційна стійкість, адаптивність, чутливість та інші). Прояв темпераменту в навчальній і професійній діяльності. Регулювання прояву темпераменту.

Поняття характеру. Типологія характерів. Становлення характеру. Взаємозв’язок між характером і темпераментом. Акцентуації характеру (за К.Леонгардом). Прояв характеру в навчальній і професійній діяльності.

Задатки та здібності. Види здібностей. Креативність, творчі здібності. Обдарованість, талановитість, геніальність. Інтелект, функції і структура інтелекту. Характеристики інтелекту (глибина, гнучкість, оригінальність, кмітливість, широта, швидкість, точність). Тести інтелекту. Коефіцієнт інтелекту (IQ). Розвиток інтелекту. Інтелект і професійна діяльність. Штучний інтелект.

Мотиваційна сфера людини: поняття, структура. Психологічні теорії мотивації. Потреби, види потреб. Мотив як спонукання до активності. Мотивація досягнення успіху та мотивація уникнення невдач. Інтереси, ідеали, переконання, світогляд, ціннісні орієнтації, потяги, бажання. Мотивація навчання і професійної діяльності. Розвиток мотиваційної сфери.Поняття настановлення. Спрямованість особистості та її види.

Тема 7. Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий

 

Рівні функціонування психіки: свідомий та несвідомий. Свідомість: поняття, функції та структура. Самосвідомість: поняття, структура, етапи розвитку. Несвідоме: поняття, функції, форми прояву. Свідоме та несвідоме в концепціях Д.Узнадзе, З.Фройда, К.Г.Юнга, К. Ґорні. Психологічний захист та його види: раціоналізація, заперечення, витискування, заміщення, ідентифікація, проекція, регресія, сублімація тощо.

Тема 8. Особистість. Структура особистості

 

Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Структура особистості. Вітчизняні теорії особистості (А.В.Петровський, Б.Г.Ананьєв, В.А.Козаков, О.М.Леонтьєв та інші). Зарубіжні теорії особистості (К.Роджерс, Г.Олпорт, Е.Берн, Дж.Роттер, А.Бандура). Опис особистості через риси та типи.

Тема 9. Розвиток особистості та «Я-концепція»

 

Розвиток особистості, його ознаки, фактори та умови. Основні напрямки і тенденції психічного розвитку особистості. Теорії розвитку особистості (Е.Еріксон, К.Юнг, Л.С.Виготський). Поняття віку, новоутворення, сенситивний період, кризовий віковий період.

“Я-концепція” як результат розвитку самосвідомості. Самооцінка як складова “Я-концепції”. Види та рівні самооцінки. Рівень домагань, самооцінка, самоповага як фактори ефективного навчання та спілкування.

Тема 10. Діяльність як форма активності особистості

 

Поняття діяльності. Суб’єкт діяльності. Організаційно-психологічна структура діяльності. Види діяльності. Спільна діяльність. Становлення спільної діяльності в онтогенезі. Соціально-психологічні фактори ефективності спільної діяльності (групова згуртованість, психологічна сумісність та спрацьованість).

Тема 11. Спілкування та міжособистісні стосунки

 

Спілкування: поняття, функції, структура, види, стилі. Бар’єри спілкування. Якості особистості, важливі для міжособистісного спілкування (за Т.Лірі). Оптимізація міжособистісних стосунків.

Соціальна група: поняття, класифікація, структура. Склад і кількість учасників групи. Позиція, статус, роль людини в групі. Соціальні очікування. Стратегії поведінки людини в групі (за В.Стефансоном). Соціально-психологічний клімат. Соціально-психологічні феномени в групах.

Конфлікт: сутність, структура, класифікація. Шляхи розв’язання конфлікту. Стилі поведінки у конфліктній ситуації (К.Томас).

Тема 12. Освіта в культурі людства

 

Освіта: поняття, завдання, особливості. Світові освітні системи. Етапи становлення освіти в Україні. Система освіти в Україні. Ступеневість та неперервність освіти. Сучасні тенденції в освіті. Кризові явища в освіті. Реформи та інновації в освіті. Болонський процес. Парадигми освіти.

Тема 13. Навчання та виховання як шляхи розвитку особистості

 

Навчання: поняття, процес, принципи, закономірності. Учіння і викладання. Навчання як спільна діяльність. Виховання: поняття, особливості, завдання, закономірності. Фактори та види виховання. Родинне виховання – основа розвитку особистості. Основні типи стосунків батьків і дітей. Навчання та виховання як цілісний процес розвитку особистості.

Тема 14. Управління та самоуправління навчальною діяльністю

 

Управління спільною діяльністю та навчанням. Навчальний менеджмент. Функції управління навчанням: планування, мотивація, організація, контроль. Керівництво і прийняття рішень в навчальній діяльності. Роль викладача і студента в організації самопідготовки. Самоуправління навчальною діяльністю. Функції самоуправління. Рекомендації щодо їх ефективної реалізації.

 

Мета створення дистанційного курсу

 з дисципліни «Психологія та педагогіка»:

 • забезпечення організації дистанційної та змішаної форм навчання,
 • підвищення ефективності навчання та викладання.

 

Веб-ресурси навчальної дисципліни:

-       навчальна програма дисципліни;

-       мультимедійні лекційні матеріали, побудовані за модульним принципом;

-       термінологічний словник;

-       практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

-       віртуальні групові роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

-       пакети тестових завдань для:

-         самоконтролю;

-         тестування із автоматизованою перевіркою результатів;

-         тестування із перевіркою викладачем;

-       рольові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

-       бібліографія, яка включає першоджерела:

-          у паперовому вигляді;

-          у вигляді ресурсів електронних бібліотек;

-          у вигляді інших веб-ресурсів.

 

Дистанційний курс з дисципліни «Педагогіка та психологія»,створений в середовищі WEBCT, що впроваджений та використовується на кафедрі з 2007 року розробили:

 1. Колесніченко Ліна Аліківна, канд. психол. наук, доцент;

2. Артюшина Марина Віталіївна, канд. пед. наук, доцент;

3. Журавська Лариса Миколаївна, канд. пед. наук, доцент;

4. Радченко Марина Ігорівна, канд. психол. наук, доцент;

5. Борисенко Лариса Леонідівна, ст. викладач;

6. Тімакова Анжела Вікторівна, ст. викладач.

 

Він має  такий вигляд:

 

 

 

 

Авторський колектив з розробки дистанційного курсу в середовищі moodleз дисципліни «Психологія та педагогіка»

 

ПІП

Теми

1.Журавська Лариса Миколаївна,

к.пед.н.,доцент

 

 

 

Вступ до ППП

Психологія і педагогіка як навчальна дисципліна

Методичні матеріали для студентів щодо роботи в курсі

2. Педагогіка як наука

13. Навчання та виховання як шляхи розвитку особистості

14. Управління та самоуправління навчальною діяльністю

2. Колесніченко Ліна Аліківна,

к.психол.н., доцент

1. Психологія як наука

7. Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий

9. Розвиток особистості та «Я-концепція»

3. Корват Л.В.

к.пед.н., доцент

4. Психічні процеси

5. Психічні стани

4. Борисенко Лариса Леонідівна

к.пед.н., доцент

10. Діяльність як форма активності особистості

11. Спілкування та міжособистісні стосунки

8. Особистість. Структура особистості

5.Тімакова Анжела Вікторівна

ст. викладач

3. Психіка та її розвиток

6. Психічні властивості

12. Освіта в культурі людства

 

 

На данному етапі створення курс з педагогіки та психології виглядає так:

 

 

 

 

На кафедрі педагогіки та психології вже є досвід проведення вебінарів у WIZIQі планується у майбутньому застосовувати їх проведення регулярно у процесі дистанційного навчання.

 

Отже, впровадження дистанційного та змішаного навчання на кафедрі педагогіка та психологія – це

 • виклик часу,
 • можливість підвищити ефективність навчання та викладання,
 • напрям досліджень на кафедрі,
 • можливість застосування досвіду в інших сферах, умовах, навчальних закладах тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 18.12.15