Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри педагогіки та психології спрямовується на забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалаврів спеціальності «Професійна освіта (Економіка)» та бакалаврів і магістрів спеціальностіі «Психологія» з метою їх успішної діяльності у навчанні, науковій та практичній сферах, підвищенню авторитету названих спеціальностей в Україні. 

Визначена мета вимагає від викладацького складу кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу, тому для її реалізації необхідною є діяльність у таких напрямках:

 1. Забезпечення високої якості підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, що готуються викладачами кафедри до видання.
 2. Поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
 3. Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення підготовки самостійної роботи студентів за дисциплінами кафедри.

Колективом кафедри підготовлено та викладається близько 70 навчальних дисциплін бакалаврського рівня та 10 дисциплін магістерського рівня підготовки.

Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою мають забезпечення робочими програмами та методичними матеріалами, конспектами лекцій, слайд-курсами та частково підручниками і посібниками.

Навчальні посібники та навчально-практичні видання

 1. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посібник / М. В. Артюшина [та ін.] ; заг. ред. М.В.Артюшиної ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 329 c.
 2. Психологія та педагогіка : зб. міні-кейсів : навч. посібник / [Л. А. Колесніченко, М. І. Радченко, В. В. Сгадова та ін.] ; за заг. ред. Л. А. Колесніченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2010. — 362 с.
 3. Психологія та педагогіка : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В.Музичко [та ін.] ; ред. Л.В.Музичко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 304 с.: рис., табл.
 4. Психологія та педагогіка : навчальний посібник / Л. А. Колесніченко [та ін.] ; заг. ред. Л. А.Колесніченко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 408 с.
 5. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навч. посібник / М.В.Артюшина [та ін.] ; ред. М. В. Артюшина та ін. ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 527 c.
 6. Савенкова Л. О. Мовленнєва діяльність викладача : Навчальний посібник / Л. О. Савенкова. — К. : КНЕУ, 2006. — 192 с. — (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 7. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика : навч. посібник / Л. О. Савенкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 298 с.
 8. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посібник / Г. О. Ковальчук та ін.; ред. Г.О.Ковальчук ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 319 с.
 9. Чужикова В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. / В. Г. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. — 430 с. 
 10. Психологія спілкування; зб. тренінгів / Савенкова Л.О., Приходько В.М., Варбан Є.О. та ін./ за ред. Л.О. Савенкової. – К.: КНЕУ, 2014. – 187 с.
 11. Савенкова Л.О. Педагогічна риторика: зб. міні-кейсів Л.О. Савенкова. – К.: КНЕУ, 2011. – с.152.
 12. Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету: навч.-практ. вид. / Л.О.Савенкова, М.В. Артюшина., Г.М. Романова. – К. : КНЕУ, 2014. – 321 с.
 13. Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету / М.І. Радченко, М.В.Артюшина, Г.М.Романова та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 332 с.
 14. Психологія спілкування: навчальний посібник / Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь, О.С.Козлова, В.В.Сгадова, Л.Л. Борисенко, Н.І. Федоренко, Є.О. Варбан, Д.І. Лавриненко /; за ред. Л.О.Савенкової. - К. : КНЕУ, 2015. - 212 с.

 

Остання редакція: 23.04.19