Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова робота

У період з 2010р. по 2016р. видані: навчально-методичний посібник «Соціологія підприємництва» у 2010 р., навчально-методичний комплекс «Соціальна стратифікація і класова структура суспільства у 2011р. (проф. Рахманов О.А.), підручник та навчально-методичний комплекс «Соціальне управління» у 2012 році (проф. Гаєвська О.Б.), навчально-методичні комплекси «Соціалізація та самоідентифікація особистості у суспільстві» та «Демократія в системі політичних відносин суспільства» у 2015р. (проф. Рахманов О.А.), навчальний посібник «Історія соціології» у 2-х кн. І кн.:«Виникнення та розвиток соціології (від античних часів до ХХ ст.); ІІ кн.: Розвиток соціології у ХХ ст.) у 2015 р. (кол-в авторів кафедри: О.А. Рахманов, С.С. Бульбенюк, Ю.М. Манелюк). Результатом наукової діяльності кафедри, зокрема, її соціологічної складової, було видання монографій «Управління як соціальний феномен» у 2000 р. (проф. Гаєвська), «Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні» у 2010р., «Власники великого капіталу як суб`єкт соціально-економічних перетворень в Україні» у 2012р., «Топменеджери великого бізнесу в Україні. Соціологічний портрет» у 2014р. (проф.. Рахманов О.А.

За період з 2013 по 2018 рр. науково-педагогічними працівниками  кафедри соціології було видано 8монографій, з них 3 індивідуальні, 5 колективних:

  1. Рахманов О.А.Топ-менеджери великого бізнесу в Україні: соціологічний портрет. – К. : Інститут соціології НАН України, 2014. – 116 с. (Індивідуальна).
  2. Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність: колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. д.політ.н., проф. І. Д. Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – 478, [2] с. (Колективна за участі О.Б. Гаєвської та О.А. Рахманова).
  3. Вектори змін українського суспільства / За редд.ек.н. В.Воронид.соц.нМ.Шульги.–К.: Інститут соціології НАН України2014. – 466 с.(Колективна за участі О.А.Рахманова).
  4. Чалюк Ю.О. Міжнародна координація розвитку соціальної сфери. – K.: ЦП “Ком-принт”, 2016. – 271 с.(Індивідуальна).
  5. Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства. Чернігівський національний технологічний університет: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів ЧНТУ, 2016. – 395 с. (Колективна за участіЮ.О.Чалюк).
  6. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюка ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – К., 2016. – 448 с.(Колективна за участі????
  7. Розвитоксоціально-трудової сфери Українитеоріяпрактикаперспективи: кол.монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 326 с.(Колективна за участі Ю.М.Галустян).

             8.Гаєвська О.Б. Організаційний потенціал України в системі науковогоуправління суспільством:           Монографія / О.Б. Гаєвська, Б.А. Гаєвський – Київ: КНЕУ, 2018. – 255 с.(Індивідуальна).

Загалом викладачі кафедри соціології за період з 2013 по 2018 рр. взялиучастьу 92-х наукових заходах (семінарах, конференціях, круглих столах, зокрема міжнародних) та опублікували 22 наукові статті.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії наполегливо працює над осмисленням широкого кола актуальних проблем суспільного та соціально-економічного життя України у їх соціально-філософському, світоглядно-методологічному, культурному, екологічному та глобальному вимірах. Протягом 2005 – 2010 р.р. кафедра розробляла науково-дослідну тему «Філософський аналіз концепції сталого розвитку» (керівник: д. філос.н., проф.Свінціцький В.М.). Підсумковим результатом стала монографія «Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст». - КНЕУ, 2010.  Від 2011 р. кафедра працює над темою «Соціальний капітал: філософський, морально-етичний та економічний виміри» (керівник: д. філос.н., проф. Вільчинський Ю.М.); від 2016 року - над темою: «Соціальний капітал як базовий ресурс громадянського суспільства»(керівник:д. філос.наук, проф. Вільчинський Ю.М.).  

Сумісно з кафедрою соціології було успішно проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального» (28 березня 2019 року та 31 березня 2020 р.).

Кафедрою було організовано та успішно проведено Всеукраїнський конкурс студентських робіт (у форматі наукової статті) на тему: «Через філософію до суспільного миру та процвітання» (на честь Всесвітнього дня філософії та 45-ї річниці від заснування кафедри філософії у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») (21 листопада 2019 року).

Колектив кафедри здійснює плідне наукове співробітництво з академічними установами та вищими навчальними закладами України (зокрема, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом філософії НАН України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України) та зарубіжних країн (зокрема,Vytautas Magnus University (Lithuania)), з British Council;  бере участь у наукових заходах державного та міжнародного рівня.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь у проведенні студентських конкурсів, олімпіад, конференцій та інших наукових заходів.

Кафедра філософії КНЕУ має власний друкований орган-науковий альманах "Університетська кафедра", з матеріалами якого можна ознайомитися за адресою: http://uka.kneu.edu.ua/ua/

У науковому доробку викладачів кафедри філософії:

Наукові монографії:

До 2010 р.

Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системно-структурного вивчення. — К.: КНЕУ, 2004.

Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі). — К.: КНЕУ, 2005.

Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Юрій Вільчинський. - Київ: Поліграфкнига, 2009. - 360 c.

Деркач В. Л. (у співавторстві). Концептуальні виміри екологічної свідомості. — К.: Парапан, 2003.

Семашко О. М. (у співавторстві). Соціологія культури. — К.: Каравела, 2002.

Семашко О. М. (у співавторстві). Театр і глядач у сучасній соціологічній реальності. - Част. 1. Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. — К.: КФНВК наука, 2002.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. 2-ге вид. – Львів: Афіша. - 2001. - 664 с.

Мачульський Б. Г. Логіка в управлінській діяльності, Логічний аналіз умовиводів. — К.: 2002.

2010 р.

Свінціцький В.М. (керівник. авт. кол.), Арутюнов В.Х., Глєбова Т.В., Дерев'янко Т.М., Пітякова Т.С., Присухін С.І., Пустовойт В.І.Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст. – К., КНЕУ, 2010.

Деркач В.Л. (у співавт.) Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. – К., ПАРАПАН, 2010.

2011 р.

Машталер А.А. (у співавт.) Еліта: витоки, сутність, перспектива. За заг. ред. В.Г. Кременя. – К., Товариство «Знання», 2011.

2014 р.

Вільчинський Ю.М. (керівник. авт. кол.), Бондар С.В., Деркач В.Л., Кругляк М.І., Северин-Мрачковська Л.В., Соколов С.В. Філософія та методологія наукового пізнання. – К., КНЕУ, 2014. – 213 с.

Білоножко Є.П. (у співавт., за ред. проф. Кудряченка А.І.) Європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації. - К.: Фенікс, 2014.

Войнаровська Л.І. (у співавт., за ред. проф. Кременя В.Г.) Синергетика і освіта. - К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014.

2017 р.

Присухін С. І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі. Релігієзнавчий аспект: монографія / С. І. Присухін. ― К.: КНЕУ, 2017. ― 475, [1] с.

 

Перелік інших наукових робіт викладачів кафедри

 

1. Bilonozhko Y. Instrumentalism of matrimonial law of modern Ukraine and its sources / Юридична наука, 2013, №4 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 35-43.

2. Bilonozhko Y. Niespujnoc i róznorodnoc filozoficznych poglondów na rodzine w XXI weku / Philosophia, № 2. – Lus-Policy Szczecin, 2013. – С. 39-47.

3. Biłonożko Jewgenij. Problem państwego zarżdzania w elektroeneretyce na Ukrainie // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracyjno. Red. naukowa Tadeusz Okrasa. Warszawa. – С. 65-75, 2015.

4. Bondar S.V. Cyberspace: a new space for solvin gold philosophical issues. [Електронний ресурс]//Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 28 березня 2019 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2019. – 68 с. р.р. 9-11.

5. Дєдяєва І.П. Декілька тез щодо проблемного поля сучасної соціальної філософії (російською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 62. – К., вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.

6. DiediaievaI.P. Еssayson the philosophy of success.[Електронний ресурс] // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 28 березня 2019 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2019. – 68 с. р.р. 23-24.

7. Лисенко О.В. Методологічні засади філософії містики (Англійською мовою) / British Journal of Science, Education and Culture, № 1(5). – London, «London University Press», 2014. – Р. 370-376. (Scopus).

8. Pityakova T. New Sence of Tradition Nowadays [Електронний ресурс] // The Days of Science of the Faculty of Philosophy. – 2019", International Scientific Conference", April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed. bord: A. Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing Center "Kyiv University", 2019. –271 p. – р.р.113-114.

9. Prysukhin S.I. Legal principles in the organization of scientific research / Юридична наука, 2012, №12 – К., вид-во НАУ, 2012.

10. Присухін С.І.Проблема миру у соціальному вченні Івана Павла II (Російською мовою)/ Электоральные и трансформационные процессы в России и в мире: Збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. – Воронеж, ИПЦ Научная книга, 2012.

11. Присухін С.І.Проблема соціального розвитку в енцикліках Його Святості Папи Римського (1891-1991 гг.) (Російською мовою) / Вестник философии и социологии Курского гос. университета. –Курськ, вид-во КДУ,2012.

12. Присухін С.І. Этика бизнеса: логика обоснования в современном католицизме / Проблемы социально-экономического развития национальных государств и регионов в условиях мировой рецессии: Сборник научных работ. – Воронеж, Воронежский государственный університет, 2013. – С. 81-87.

13. Prusukhin S. The concept of "bioethics" in the light of the socio-ethical teaching of the Catholic Church [Електронний ресурс] // The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019", International Scientific Conference", April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed. bord: A. Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing Center "Kyiv University", 2019. – 271 p. – р.р.134-135.

14. Северин-Мрачковская Л.В. Практика благотворительности и меценатства как направление деятельности социально ориентированного предпринимательства // 9 Научно-практическая конференция «Истина, добро и красота в постсовременной картине мира». -Курск: Изд-во Курского института менеджмента, экономики и бизнеса.  -2014. – Вып.9.  -С.143-145.

15. Северин-Мрачковская Л.В. Экологическое предпринимательство как направление развития современного бизнеса// Международная научно-практическая конференция «Общество и цивилизация в ХХI веке: тенденции и перспективы развития». – Воронеж: Научно- исследовательские публикации. -2014. -№ 4(8). -223 с. - C,184-187.

16. Северин-Мрачковская Л.В. Взаимосвязь морали и экономики в условиях современного мира // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичний та практичний аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». 18-19 квітня 2018 р. – К.: КНУКіМ, 2018. – С.203-206. – 287 с.

17. Severin-Mrachkovska L. Spirituality as orientation towards organizations future: search for balance of values (in co-authorship) [Internete] // «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos». Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija. (Tezių rinkinys). Lithuania, Lithuanian Sports University, Marijampol, Kaunas. - 2018. - Р. 61 - 62. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/20207/1/124-126.pdf

18. Severin-Mrachkovska L. Socially oriented entrepreneurship: the essence, directions of activity and prospects of development. [Електронний ресурс] //«Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід» Зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», 2018 р. – 68 с. - С.18-21.- Режим доступу: https://www.janusandal.no/images/Files/GolovkoO.M18-5454.pdf

19. Severin-Mrachkovska L. Culture as a determinant of the economic // Proceedings of XХХVIII International scientific conference «Science achievements». Morrisville, Lulu Press., 2018. 99 p. р.р.54-57.

20. Severin-Mrachkovska L. M. Fridman and F. Hayek on economic and political freedom: can the existing theoretical experience be useful for Ukraine? // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 4th International Scientific Conference. December 28, 2018, Stuttgart, Germany. 793 p. р.р.453-463.

21. Severyn-Mrachkovska L.V. (co-authored). Ukrainein the currentculturalandhistorical space: realitiesanddevelopmentprospects// Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 28 березня 2019 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2019. – 68 с. -С.6-9.

22. Severyn-Mrachkovska L. Environmental Business as a New ldeologeme of Social Progress: Social and Philosophical Analysis // Management of Organizations: Systematic Research. 2019 m. Nr. 82 / Vol. 82, 2019. р.р.71-86. Internet access:https://content.sciendo.com/view/journals/mosr/mosr-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-68822

 

Остання редакція: 02.11.20