Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова робота

У період з 2010р. по 2016р. видані: навчально-методичний посібник «Соціологія підприємництва» у 2010 р., навчально-методичний комплекс «Соціальна стратифікація і класова структура суспільства у 2011р. (проф. Рахманов О.А.), підручник та навчально-методичний комплекс «Соціальне управління» у 2012 році (проф. Гаєвська О.Б.), навчально-методичні комплекси «Соціалізація та самоідентифікація особистості у суспільстві» та «Демократія в системі політичних відносин суспільства» у 2015р. (проф. Рахманов О.А.), навчальний посібник «Історія соціології» у 2-х кн. І кн.:«Виникнення та розвиток соціології (від античних часів до ХХ ст.); ІІ кн.: Розвиток соціології у ХХ ст.) у 2015 р. (кол-в авторів кафедри: О.А. Рахманов, С.С. Бульбенюк, Ю.М. Манелюк). Результатом наукової діяльності кафедри, зокрема, її соціологічної складової, було видання монографій «Управління як соціальний феномен» у 2000 р. (проф. Гаєвська), «Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні» у 2010р., «Власники великого капіталу як суб`єкт соціально-економічних перетворень в Україні» у 2012р., «Топменеджери великого бізнесу в Україні. Соціологічний портрет» у 2014р. (проф.. Рахманов О.А.

За період з 2013 по 2018 рр. науково-педагогічними працівниками  кафедри соціології було видано 8монографій, з них 3 індивідуальні, 5 колективних:

  1. Рахманов О.А.Топ-менеджери великого бізнесу в Україні: соціологічний портрет. – К. : Інститут соціології НАН України, 2014. – 116 с. (Індивідуальна).
  2. Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність: колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. д.політ.н., проф. І. Д. Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – 478, [2] с. (Колективна за участі О.Б. Гаєвської та О.А. Рахманова).
  3. Вектори змін українського суспільства / За редд.ек.н. В.Воронид.соц.нМ.Шульги.–К.: Інститут соціології НАН України2014. – 466 с.(Колективна за участі О.А.Рахманова).
  4. Чалюк Ю.О. Міжнародна координація розвитку соціальної сфери. – K.: ЦП “Ком-принт”, 2016. – 271 с.(Індивідуальна).
  5. Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства. Чернігівський національний технологічний університет: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів ЧНТУ, 2016. – 395 с. (Колективна за участіЮ.О.Чалюк).
  6. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюка ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – К., 2016. – 448 с.(Колективна за участі????
  7. Розвитоксоціально-трудової сфери Українитеоріяпрактикаперспективи: кол.монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 326 с.(Колективна за участі Ю.М.Галустян).

             8.Гаєвська О.Б. Організаційний потенціал України в системі науковогоуправління суспільством:           Монографія / О.Б. Гаєвська, Б.А. Гаєвський – Київ: КНЕУ, 2018. – 255 с.(Індивідуальна).

Загалом викладачі кафедри соціології за період з 2013 по 2018 рр. взялиучастьу 92-х наукових заходах (семінарах, конференціях, круглих столах, зокрема міжнародних) та опублікували 22 наукові статті.

Остання редакція: 17.04.19