Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

• участь у науково-дослідних роботах:

   держбюджетних;

   на замовлення;

• публікація наукових праць, участь у конференціях;

• наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;

• проведення міжнародних науково-практичних конференцій;

• проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;

• проведення та участь у конкурсах студентських наукових робіт;

• рецензування монографій, навчальної літератури, статей;

• рецензування, опонування дисертаційних робіт.

 

ОСНОВНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

– формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

– наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

– формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

– формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

– поглиблення методології та вдосконалення практики побудови організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

– розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин;

– сутність, ґенеза, сучасні форми соціального капіталу;

– розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

– стан, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

 

– розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

 

 

 

ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри

2021

Науково-педагогічні кадри

 

Чисельність  науково-педагогічних працівників, усього

36

Чисельність штатних працівників, усього

30

            з них:  – доктори наук

5

                        – кандидати наук

19

Підготовка наукових кадрів

 

Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього

12

            з них:   – з відривом від виробництва

6

                         без відриву від виробництва

6

Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього

0

з них:   – кандидатських дисертацій

2

            – докторських дисертацій

1

Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт

 

Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, які утримувались, зберігались та розвивались у звітному періоді  за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі:

 

3

            – фундаментальні дослідження

1

            – прикладні дослідження

2

Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього

 

10

з них:              – кількість міжнародних грантів

3

                        – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та науково-технічних робіт

5

                        – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами

2

                        у тому числі: – міжнародними

0

Наукові праці

 

Опубліковано монографій

24

Кількість д.а.

54,05

Усього одиниць монографій в Україні

16

Кількість д.а.

46,9

Усього одиниць монографій за кордоном

8

Кількість д.а.

7,15

Опубліковано підручників, навчальних посібників

2

Кількість д.а.

19,0

Кількість публікацій (статей)

74

Кількість д.а.

44,04

Усього одиниць, опублікованих в Україні

59

Кількість д.а.

32,6

з них:          -категорія А

0

Кількість д.а.

0

з них:          -категорія Б

45

Кількість д.а.

27,1

Усього одиниць, опублікованих за кордоном

15

Кількість д.а.

11,44

з них:          -у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку

13

Кількість д.а.

9,54

Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus

16

Кількість д.а.

12,94

Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science

1

Кількість д.а.

0,6

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus

14

Сумарний h індекс закладу вищої освіти або наукової установи

Scopus

Web of Science

Copernicus

 

17

1

261

Кількість наукових видань засновниками (співзасновниками) яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що індексуються у наукометричних базах даних:

1

 - до Scopus,

0

 - до Web of Science

0

- до інших

1

Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт

 

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

9

 – в Україні, з них:

9

           патентів на винаходи

0

-  свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

9

Наукова робота студентів

 

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них:

24

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР, з них:

14

            – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

4

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:

22

Молоді вчені

 

Чисельність молодих учених, усього, з них:

17

            – доктори наук

0

            – кандидати наук

3

            – аспіранти

12

            – докторанти

0

            – без ступеня, не включаючи аспірантів

2

Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах

           1

 

 

 

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ

 

 
Остання редакція: 24.12.22