Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ


Інноваційні продукти

 

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота та к.е.н., О.О. Герасименко Концепт гідної праці як теоретико-прикладна платформа розвитку соціально-трудової сфери

Презентація А.М.Колота Соціальний діалог в умовах формування нової економіки та мережевого суспільства: стан, тенденції, шляхи розвитку

Лекція д-ра екон. наук А.М.Колота Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері: феномен прекаризації

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота та к.е.н., О.О. Герасименко в наукометричній базі - Scopus (UKR) (ENG)

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота ЛЮДИНА І НОВА ЕКОНОМІКА: ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів

Стаття д-ра екон. наук А.М.Колота Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством

 Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

• участь у науково-дослідних роботах:

• держбюджетних;

• на замовлення;

• публікація наукових праць, участь у конференціях;

• наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;

• проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;

• проведення конкурсу студентських наукових робіт тощо;

• рецензування монографій, навчальної літератури, статей;

• рецензування, опонування дисертаційних робіт.

Участь у науково-дослідних роботах

«Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (термін виконання: 2007-2009 рр.)

«Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (термін виконання: 2009-2011 рр.)

«Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (термін виконання: 2006-2010 рр.)

«Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (термін виконання: січень-квітень 2008)

«Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (термін виконання: січень-березень 2010 р.)

«Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (термін виконання:  2012)

«Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (термін виконання: 2012 - 2013 рр.)

«Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, термін виконання - 2010 – 2015 рр.)

«Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян; строки виконання теми: квітень-червень 2014 р.).

«Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України; Акт № 02/466 від 12.12.2014).

«Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема; строки виконання теми: 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.)

«Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів». (держбюджетна тема; строки виконання теми: 01.01.2017 р. - 31.12.2019 р.)

Список видань кафедри управління персоналом та економіки праці з 2005 року.

Монографії:

1. Гнибіденко, І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.

2. Колот А.М., Куліков Г.Т. - кер.авт.кол.(Поплавська О.М., Щетініна Л.В.) Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС). Монографія. - К.:КНЕУ, 2008. – 274 с.

3. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 230 с.

4. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: [монографія] /. Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.

5. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : [моногр.] / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.

6. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: [моногр.] / Колот А. М. — К.: КНЕУ, 2010. — 215 c.

7. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ [А.М.Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2011.-504 с.

8. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот, Я.В. Столярчук та ін.; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка, А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.

9. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография/ [Д.Лукьяненко, В.Колесов, А.Колот, Я.Столярчук и др.]; под науч. ред. профессоров Д.Лукьяненко, А.Поручника, В.Колесова. - К.: КНЭУ, 2013. - 466, [2] с.

10. Цимбалюк С.О. Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 359, [1] с.

11. Червінська Л. П. Управління інноваційною діяльністю персоналу : монографія / Л. П. Червінська. — К. : КНЕУ, 2014. — 194 [6] с.

12. Колот А.М. Наука о труде: становление и теоретико-методологическое обновление // Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее: монография / под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2014. – 1056 с.

13. Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти : колективна монографія / [Петюх В. М., Щетініна Л. В., Фокас Л. М., Вонберг Т. В., Кицак Т.Г] ; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175, [1] c.

14. Цимбалюк С. О. Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин : монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2015. – 213, [3] c.

15. Калина А.В., Мінчак Н.Д. Деякі питання організації та нормування праці в сучасних умовах / Колективна монографія. - м. Дрогобич, 2015 р.

16. Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. - Умань: «Сочінський», - 2015. (співавтори Даниленко О.А., Кицак Т.Г., Коваленко І.Ф. та ін.)

17. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка. — К. : КНЕУ, 2015.

18. Шкода Т.Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління: монографія. – К.: Світ успіху, 2015. - 424 с.

19. Міщук Г. Ю. Оцінювання та механізм забезпечення використання трудового потенціалу в Україні: монографія / Г. Ю. Міщук. – Рівне: НУВГП. – 2015.- 280 с.

20. Грішнова О. А. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці [Електронний ресурс]: монографія / [О. А. Грішнова, О. В. Дорош, С. Я. Шурпа]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнової. — К. : КНЕУ, 2015. — 222 с.

21. Воспитание предпринимательского духа и консультация начинающих предпринимателей. Украинский, российский и европейский взгляд на воспитание предпринимательского духа и консультацию начинающих предпринимателей / монография. - Колот А.М., Петюх В.М., Бринцева Е.Г., Василик А.В., Кицак Т.Г., колектив авторов под. ред. Рихарда Фортмюллера. - MANZ Verlag, Wien. - 2016. – 302 с. (20,0 / авт. 1,59).

22. Теорія та практика регіонального розвитку / монографія / Базилюк Б.Г., Василик А.В., колектив авторів, за заг. ред. К.Ф. Ковальчука, Л.М. Савчук. –Дніпро: Герда. – 2016. – 584 c. (36,5 / авт. 1,2).

23. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки / монографія / Вонберг Т.В., колектив авторів за заг. ред. К.Ф. Ковальчука. Дніпропетровськ: Пороги. – 2016. (30 / авт. 0,3).

24. Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки / монографія / Даниленко О.А. Кицак Т.Г., Коваленко І.Ф., колектив авторів за заг. ред. Непочатенко О.О. - Умань, НУС, 2016. (15,34/ авт. 1,0).

25. Человек-Общество-Экономика. Достойный труд / монография / Колот А.М., Герасименко О.А., Рябоконь И., Вонберг Т.В., Ильенко А.В., Финенко А.Ю., Финенко В., Лопушняк Г.С., Коваленко И.Ф., Кицак Т.Г., Герасименко Г.В. коллектив авторов, под научн. ред. Гриненко А.М., М.А. Пашкович и Б. Петрулевич. Зеленогурский университет. - Польша, Зелена Гура, 2016. (12,6 / авт. 8,6).

26. Професійні стандарти публічних службовців / монографія / Калина А.В., Балабанюк Ж.В., Філіповський В.М. Національна Академія державного управління при Президенті України. – 2016. (12 / авт. 1,5).

27. Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи / монографія. - НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – 2016. - 326 с.

28. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / [А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, А.М. Колот]; за заг. ред. А.М. Поручника та Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2016. - 332 с.

Підручники:

1. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. Перевидання. – К.: КНЕУ, 2006.

2. Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006.

3. Савченко В.А. Розвиток персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 512с.

4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / за наук. ред. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

5. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.

6. Управління персоналом: Підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за наук. ред. канд. екон. наук, проф. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 627 с.

7. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: підручник / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2014. – 463 с.

8. Колот А.М. Мотиваційний менеджмент: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2014. – 479 с.

9. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 519 с.

10. Савченко В.А. Розвиток персоналу: підручник / В.А. Савченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2015. – 505, [7] c.

11. Управление персоналом: учебник [пер. с укр.] / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков и др.]; под общ. и науч. ред. к.э.н., проф. В.М. Данюка. – К.: КНЭУ; Краматорск: НКМЗ, 2015. – 693 с.

12. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / Колектив авторів (Брінцева О.Г., Василик А.В., Махсма М.Б. та ін.) [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495, [1].

Навчальні посібники та посібники для самостійного вивчення дисциплін:

1. Управління трудовим потенціалом. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. - Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

2. Нормування праці. Збірник завдань і вправ: Навч. посібник. / За заг. ред. В.М. Данюка – К.: КНЕУ, 2006.

3. Організація праці менеджера: навч. посібник / В.М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 276 с.

4. Збірник кейсів з менеджменту: Навчальний посібник / Школа менеджменту Комерційного інституту м. Нансі (Франція); Ред. А.М. Колот, Ред. Т. Уе. - К.: КНЕУ, 2006. - 199 с.

5. Поплавська О.М. Ергономіка. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006.

6. Васильченко В.С., Петюх В.М., Щетініна Л.В. Ринок праці. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 228 с.

7. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2007. – 320 с.

8. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. Посібник 2-е видання. – К.: КНЕУ 2008.

9. Ємельяненко Л.М., Корчевна О.В., Леонтенко О.М., Гулевич О.Ю.. Управління конфліктами: Збірник тренінгових вправ: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. - 424с.

10. Кожан Т. О. Професійна орієнтація : навч. посібник / Т. О. Кожан. – К. : КНЕУ, 2008. – 246 с.

11. Організація праці: навч. посібник. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2009. – 332 с.

12. Поплавська О. М. Ергономіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. М. Поплавська, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 197 с.

13. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом : навч. посібник. / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

14. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2010р.

15. Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : навч. посіб. / О. М. Леонтенко . – К. : КНЕУ, 2011. – 477 с.

16. Організація та нормування праці: практикум / Н.С. Данилевич, А.В. Калина, Т. Б. Твердушка, О. І. Антонюк. — К. : КНЕУ, 2014. — 251, [5] с.

17. Менеджмент персоналу : практикум / [В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. Герасименко О. О. — К. : КНЕУ, 2014. — 380, [4] с.

18. Фізіологія і психологія праці: практикум / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2014. – 351 с.

19. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 519, 1 с.

20. Управління персоналом та економіка праці : [учбовий посіб.] / [П. Г. Перерва, А. М. Колот, О. Й. Рофе та ін.] ; за ред. М. І. Погорєлова, П. Г. Перерви, С. М. Погорєлова, О. П. Косенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ» : Щедра садиба плюс. 2015. - 521 с.

21. Організація та нормування праці: навч. посіб. / [Н.С. Данилевич, А.В. Калина, Т.Б. Твердушка та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. - 389 с.

22. Організація та технологія проведення практики студентів 4-го курсу : зб. практ. завдань / Петюх В.М., Тітенко Л.А., Стахів О.В. та ін.; за заг. ред. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2015.

23. Підприємницька освіта як ключ до успіху / А. Колот, В. Петюх, А. Василик [та ін.]. – Київ : Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 468 с. – (Серія дидактичних матеріалів підприємницької освіти закладах професійної освіти України). 

24. Предпринимательское образование как ключ к успеху. Персонал / А. Колот, В. Петюх, А. Василик, Р. Фортмюллер. – Киев: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 72 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

25. Створення власного бізнесу: практикум / [А.М. Колот, Г.О. Швиданенко, В.М. Петюх, Бойченко К.С., Василик А.В., Кицак Т.Г.]. К.: КНЕУ, 2016. – 2016. – 328 с. 

26. Предпринимательское образование как ключ к успеху. Социальная ответственность / А. Колот, В. Петюх, Т. Кицак, Р. Фортмюллер. – Киев : Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 45 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

27. Цимбалюк С.О. Управління брендом роботодавця: навч. посіб. / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2016. – 258 с. 

28. Цимбалюк С.О. Управління брендом роботодавця: практикум. / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2016. – 160 с.

 

Електронні видання:

1. Колот А.М. Мотивація персоналу: Практикум / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2012.

2. Петюх В.М., Ільніцька О.І. Управління командами. Практикум. - К.: КНЕУ, 2012.

3. Василик А.В., Вонберг Т.В. Психологія управління персоналом: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013.

4. Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : Практикум. / О.М. Леонтенко . – К. : КНЕУ, 2013.

5. Кир’янова О.В. Управління конфліктами: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013.

6. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. та ін. Менеджмент персоналу: Практикум. – К.: КНЕУ, 2013. – 382 с.

7. Данилевич Н.С., Калина А.В., Твердушка Т.Б., Антонюк О.І. Організація та нормування праці. Практикум. - К.: КНЕУ 2013.

8. Герасименко О.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум. - К.: КНЕУ 2013.

9. Петрова І.Л. Стратегічне  управління людськими ресурсами: Практикум. - К.: КНЕУ 2013.

10. Данюк В.М., Кицак Т.Г. Організація праці менеджера: Практикум. – К.: КНЕУ, 2014. – 245 с.

 

Збірники наукових праць:

1. Формування ринкової економіки. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць у 3т. Спец. вип. до 100-річчя КНЕУ та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. - Київ: КНЕУ, 2005

2. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Проблеми економіки праці і соціально-трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2006.

3. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спецвип. Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демогра-фічної політики. У 2 т. – К.: КНЕУ, 2006.

4. Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. Вип.. Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. – у 2 т. - .— К.: КНЕУ, 2007.

5. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Проблеми економіки праці, соціально–трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2008.

6. Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. Вип.. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – у 2 т. - .— К.: КНЕУ, 2008.

7. Формування ринковї економіки: зб.наук. праць. – Спец. вип: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010.

8. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. "Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т.— К.: КНЕУ, 2012.

9. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1. – 2011.

10. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2. – 2011.

11. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (3). – 2012.

12. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (4). – 2012.

13. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (5). – 2013.

14. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (6). – 2013.

15. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (7). – 2014.

16. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (8). – 2014.

17. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (9). – 2015.

18. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (10). – 2015.

19. Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., приуроч. до 50-я каф. Упр-ня персоналом та екон. праці КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2–6 листоп. 2015 р.; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Режим доступу: http://www.irbis.kneu.kiev.ua:8080/handle/2010/11426

20. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №1 (11). – 2016.

21. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб. наук. Праць / голова редкол. А.М. Колот. – К.: КНЕУ. - №2 (12). – 2016.

 

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ПРО НДР КАФЕДРИ ЗА 2016 р.


з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри

2016

1. Наукові заходи

1.1.

Кількість проведених кафедрою наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів)

4

1.2.

            – з них: всеукраїнських

2

1.3.

            – міжнародних, всього

2

1.4.

                        в тому числі: – які зареєстровані у МОН

 

4

1.8.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього

154

1)

                        - у міжнародних

96

2)

                       - у всеукраїнських

40

3)

                       - інших

18

2. Наукові праці

2.1.

Опубліковано монографій

8

2.1.1.

Усього одиниць, в тому числі:

8

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

6

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

2

2.1.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

8

2.1.3.

Всього обліково-видавничих аркушів монографій  (друкованих аркушів)

 

21,79

2.1.5.

За кордоном

2

2.1.5.1.

Усього одиниць, в тому числі:

2

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

1

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

1

2.1.5.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

2

2.1.5.3.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) монографій виданих за кордоном

 

 

10,19

2.2.

Опубліковано підручників

1

2.2.1.

Усього одиниць, в тому числі:

1

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

0

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

1

2.2.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

1

2.2.3.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) підручників

 

1,2

2.3.

Опубліковано навчальних посібників

6

2.3.1.

Усього одиниць, в тому числі:

6

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

2

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

4

2.3.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

6

2.3.3.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів)навчальних посібників

 

37,78

2.4.

Кількість публікацій (статей)

69

2.4.1.

Усього одиниць, в тому числі:

69

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

43

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

26

2.4.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

66

2.4.3.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) публікацій (статей)

 

39,5

2.4.4.

За кордоном

13

2.4.4.1.

Усього одиниць, в тому числі:

13

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

9

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

4

2.4.4.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

11

2.4.4.3.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) публікацій (статей) виданих за кордоном

 

 

8,36

2.4.5.

У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus та ін.)

 

52

2.4.5.1.

Усього одиниць, в тому числі:

52

а)

            – за фундаментальними дослідженнями

 

35

б)

            – за прикладними дослідженнями і розробками

 

17

2.4.5.2.

В межах другої половини робочого дня, усього одиниць

 

50

2.4.5.3

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) публікацій (статей) у міжнародних науково­метричних базах даних (Scopus та ін.)

 

 

 

29,11

2.5.

Тез виступів на конференціях

93

2.5.1.

Всього обліково-видавничих аркушів (друкованих аркушів) тез виступів на конференціях

 

19,03

3. Наукова робота студентів

3.1.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб

 

61

3.2.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

 

7

3.2.1.

            з них:  – самостійно

2

4. Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)

4.1.

Чисельність молодих учених на кафедрі, усього

 

13

1)

            з них:  – доктори наук

0

2)

                        – кандидати наук

9

3)

                        – аспіранти

15

4)

                        – докторанти

1

5)

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

 

5

5. Наукові праці, конференції (інформація по молодим вченим)

5.1.

Опубліковано монографій

4

1)

            з них:  – відповідно до вимог МОН

4

2)

                        – за кордоном

2

5.2.

Опубліковано підручників

1

5.3.

Опубліковано навчальних посібників

3

5.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

28

1)

            з них:  – статей у зарубіжних виданнях

7

а)

                        в тому числі:  – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)

 

6

5.6.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього

68

1)

            з них:  – всеукраїнських

44

2)

                        – міжнародних

22

Станом на 2.03.2017 р. колектив науковців кафедри управління персоналом та економіки праці за індексом цитування Google-Академії займає 8 місце в Україні у Рейтингу «Бібліометрика української науки» з показником h-індексу 37.

Представники наукової школи соціально-трудових відносин входять до списку Toп-100 провідних науковців-економістів, зокрема, це д.е.н., проф. Колот А.М. (h-index – 25).

Наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами.

На кафедрі з 2001 року працює аспірантура (з 2016 р. – програма підготовки PhD), з 2006 року – докторантура зі спеціальності “Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика”.

У 2016р. за спеціальністю були захищені 4кандидатських дисертації:

§  Ткачук В’ячеслав Олександрович. Організаційно-економічний механізм забезпечення кадрами робітничих професій промислових підприємств: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Ткачук В’ячеслав Олександрович; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2016. Науковий керівник – д.е.н., проф. Савченко В.А.

§  Твердушка Тетяна Борисівна. Удосконалення організаційно-економічного механізму стимулювання праці у сфері інноваційної діяльності: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Твердушка Тетяна Борисівна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2016. Науковий керівник – к.е.н., проф. Петюх В.М.

§  Столярук Христина Сергіївна. Формування компетентнісної компоненти трудового потенціалу фахівців з управління персоналом: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Столярук Христина Сергіївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2016. Науковий керівник – к.е.н., проф. Петюх В.М.

§  Дмитрук Сергій Миколайович. Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дмитрук Сергій Миколайович; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2016. Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

Наукове керівництво дисертаційними роботами на кафедрі здійснюють: А.М. Колот, В.М. Петюх, В.М. Данюк, О.А. Грішнова, В.А. Савченко, А.М. Гриненко, І.Л. Петрова, С.О. Цимбалюк, О.О. Герасименко, Л.В. Щетініна, О.В. Кир'янова.

Проблематика дисертаційних робіт охоплює всі напрями наукової діяльності кафедри. Зокрема, стосується:

• зайнятості населення;

• мобільності людських ресурсів;

• формування та розвитку людського капіталу;

• корпоративної культури;

• пенсійного забезпечення;

• якості трудового життя;

• соціальних інновацій;

• безперервної професійної освіти;

• регулювання профорієнтаційною роботою в Україні тощо.

Наукове керівництво дипломними роботами на кафедрі здійснюють: Колот А.М., Петюх В.М., Білик О.М., Василик А.В., Вонберг Т.В., Герасименко О.О., Гриненко А.М., Данилевич О.А., Даниленко О.А., Данюк В.М., Кир'янова О.В., Т.Г. Кицак, Коваленко І.Ф., Кожан Т.О., Кравчук О.І., Лопушняк Г.С., Леонтенко О.М., Махсма М.Б., Петрова І.Л., Рудакова С.Г., Савченко В.А., Цимбалюк С.О., Червінська Л.П., Щетініна Л.В.

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

Відповідно до плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2015р. кафедрою 2-6 листопада 2015 р. проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку».

У роботі конференції взяли участь 86 учасників з провідних наукових установ та вищих навчальних закладів України та інших країн, а також представники державного управління України.

Кафедрою спільно з Видавничим домом «МедіаПро» протягом останніх років було проведено ряд заходів: П’яті всеукраїнські кадрові збори «Кадрова робота – реалії і перспективи. Інструменти для професійної діяльності» (2014), семінар для кадровиків та HR-рів «Кадрова звітність в 2014 р.: вимоги законодавства, типові помилки і відповідальність» (2014), Щорічні Всеукраїнські семінари з охорони праці (2014 р. та 2015 р.), VІ Всеукраїнські кадрові збори (2015).

У 2016 р. було проведено такі спільні заходи VIІ щорічні Всеукраїнські кадрові збори «Зміни у законодавстві: застосування нових норм у кадровій роботі. Дії кадровика», Всеукраїнська конференція «Марафон гаряча лінія: кадрові консультації».

Кафедра продовжує роботу із вивчення можливостей, які надає міждисциплінарний підхід, та їх імплементації у наукову та навчально-методичну роботу, що втілилось у проведенні ряду міждисциплінарних семінарів.

Зокрема, 30 листопада 2015 р. було проведено науково-методичний семінар кафедри на тему «Можливості застосування економіко-математичного моделювання в управлінні персоналом», у якому взяли участь завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, д.е.н., проф. Вітлінський В.В. та старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання Шатарська І. Ф. За результатами семінару було вирішено посилити використання економіко-математичного моделювання при підготовці магістерських дипломних робіт студентами спеціальності «Управління персоналом та економіки праці», для чого провести також і підготовку викладачів-керівників та удосконалити методичні рекомендації до написання магістерських дипломних робіт.

8 лютого 2016 р. на кафедрі було проведено міждисциплінарний науковий семінар на тему: «Застосування екрального аналізу в психології та управлінні персоналом», на якому виступив Віленський І.Л. (засновник, член Правління, перший віце-президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація науково-практичної психології та екрального аналізу «Серце під сонцем», директор Наукового центру екрального аналізу, Клубу «ЮНЕСКО»). У семінарі взяли викладачі кафедри управління персоналом та економіки праці, а також проф. кафедри інформаційних систем в економіці Гужва В.М. та професор кафедри інформаційного менеджменту Бєгун А.В. У ході обговорення доповіді було окреслено можливості посилення психологічного аспекту підготовки фахівців з управління персоналом новими методами та теоріями з психології.

12 квітня 2016 р. з ініціативи завідувача кафедри А.М. Колота за участі викладачів кафедр управління персоналом та економіки праці, соціології, політології, історії та теорії господарства було проведено міжкафедральний науковий семінар. За темою семінару «Соціальний діалог в умовах формування нової економіки та мережевого суспільства: стан, тенденції, шляхи розвитку» виступили завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф. Колот А.М., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Герасименко О.О., старший викладач кафедри соціології Ільченко Б.В., доцент кафедри історії та теорії господарства Колядич О.І. У ході семінару піднімались питання застосування міждисциплінарного підходу до вирішення проблем трансформації соціального діалогу в умовах формування нової економіки та мережевого суспільства, залучення теорій, досягнень та інструментів економіки, соціології, політології та інших наук до вирішення гострих питань в цій сфері.

 

Студентська наука.

До наукової роботи кафедри долучаються й студенти. Наукова робота зі студентами на кафедрі проводиться згідно із загально-університетським, факультетським та кафедральним планами і націлена на виховання у студентів навичок проведення наукових досліджень, почуття відповідальності, високих моральних якостей громадянина України.

Наукову роботу зі студентами кафедра веде через наставників і забезпечує керівництво всіма науковими роботами студентів різних курсів за своїм фахом. Це дає можливість якомога більш раннього і тривалого контакту студентів із випускаючою кафедрою.

До основних форм студентської наукової роботи належать спільне виконання викладачами й студентами науково-дослідних тем, спільні публікації наукових статей викладачами кафедри і студентами, участь студентів у олімпіадах, конкурсах та конференціях. Також при кафедрі функціонує студентський науковий гурток.

У 2016році за результатами наукової роботи студентами одноосібно чи у співавторстві з викладачами кафедри було опубліковано 7наукових праць – статей та тез конференцій.

 

Проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій.

Відповідно до програми 83-ї загальноуніверситетської студентської наукової конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України" 15 квітня 2016 р. на кафедрі управління персоналом та економіки праці відбулось засідання платформи «Тенденції та інноваційні домінанти розвитку соціально-трудової сфери в Україні» (серед студентів І-V курсів).

На двох засіданнях платформи було заслухано 48 доповідей студентів спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Фінансовий контролінг».

Найкращими серед студентів І-ІІ курсів, які брали участь у конференції, були визнані:

І місце – АГАСЯН Ю.С.

ІІ місце – ГОНЧАРЕНКО І.С.

ІІІ місце – ФЕДОРЕНКО Р.Л., ПАЗЮРА М.І.

Найкращими серед студентів ІІІ курсу, які брали участь у конференції, були визнані:

І місце – КРАВЕЦЬ О.В.

ІІ місце – ЗІНЧЕНКО О.М., ПАДУН Л.Ю.

ІІІ місце – ЛЕСНІКОВА Н.Р., ТКАЧУК І.В., РОГОВСЬКА А.А.

Найкращими серед студентів ІV курсу, які брали участь у конференції, були визнані:

І місце – РАЩЕНКО А.Ю.

ІІ місце – ІВАНЮК Л.М., ГУЛАК В.С., ГЕРАСИМЕНКО Т.О.

ІІІ місце – МАРЧУК С.В., ДАНИЛИЦЬКА А.П., ЗАДОРОЖНЮК В.М.

Найкращими серед студентів Vкурсу, які брали участь у конференції, були визнані:

І місце – ПАВЛОВА К.О.

ІІ місце – ВИНЯРСЬКИЙ Є.М.,БОРОВІЦЬКА О.Ю.

ІІІ місце – КРАВЧУК К.С., ГУМЕНЮК В.В., КРИВЕНКОВА В

Студенти, які зайняли призові місця, були нагороджені почесними грамотами та книгами.

 

Підготовка студентів для участі у конкурсі наукових робіт.

Щорічно на кафедрі проводяться конкурси студентських наукових робіт. Найкращі роботи направляються на конкурс студентських наукових робіт у базовий вищий навчальний заклад, визначений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.

У 2015-2016 навч. році студентка магістратури Кравчук Катерина була нагороджена Дипломом ІІ ступеня Конкурсу за дослідження на тему «Справедливість винагороди за працю: теоретичні та прикладні аспекти» (науковий керівник – д.е.н., проф. Цимбалюк С.О.).

 

Підготовка студентів для участі у олімпіадах

Кафедрою здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Управління персоналом та економіки праці» і дисципліни «Основи охорони праці».

У 2014-2015 навч. р. від КНЕУ імені Вадима Гетьмана в олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» брали участь студентки 4 курсу: Іванюк Людмила, Шевцова Аліна та Чередник Ольга. Іванюк Людмила виборола диплом І ступеня за зайняте І місце, інші учасники були відзначені грамотами та сертифікатами за активну участь в олімпіаді.

У 2015-2016 н.р. КНЕУ на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Основи охорони праці», що відбувалась на базі Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), представляли студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»: Гой Антон та Падун Людмила. У ІІ етапі олімпіади студентка Падун Людмила посіла ІІ призове місце, була нагороджена Дипломом ІІ ступеня та Почесною грамотою. За участь у олімпіаді студенти були відзначені почесними грамотами, а наукові керівники (Данилевич Н.С. та Бойчук Н.С.) - подяками.


 

 
Остання редакція: 14.02.19