Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

• участь у науково-дослідних роботах:

   держбюджетних;

   на замовлення;

• публікація наукових праць, участь у конференціях;

• наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;

• проведення міжнародних науково-практичних конференцій;

• проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;

• проведення та участь у конкурсах студентських наукових робіт;

• рецензування монографій, навчальної літератури, статей;

• рецензування, опонування дисертаційних робіт.

 

ОСНОВНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

– формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

– наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

– формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

– формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

– поглиблення методології та вдосконалення практики побудови організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

– розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин;

– сутність, ґенеза, сучасні форми соціального капіталу;

– розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

– стан, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

 

– розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ПРО НДР КАФЕДРИ


з/п *

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності кафедри

2020

1

Наукові праці

 

1.1.

Опубліковано монографій

22

 

Кількість д.а.

16,26

1.1.1.

Усього одиниць монографій в Україні

18

 

Кількість д.а.

12,96

1.1.2.

Усього одиниць монографій за кордоном

4

 

Кількість д.а.

3,3

1.2.

Опубліковано підручників, навчальних посібників

1

 

Кількість д.а.

18,3

1.3.

Кількість публікацій (статей)

92

 

Кількість д.а.

59,9

1.3.1.

Усього одиниць, опублікованих в Україні

73

 

Кількість д.а.

48,12

1.3.1.1.

з них:          -категорія А

0

 

Кількість д.а.

0

1.3.1.2.

з них:          -категорія Б

50

 

Кількість д.а.

38,23

1.3.2.

Усього одиниць, опублікованих за кордоном

11

 

Кількість д.а.

7,38

1.3.3

з них:          -у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку

5

 

Кількість д.а.

3,37

1.4.

Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus

6

 

Кількість д.а.

5,31

1.5.

Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science

3

 

Кількість д.а.

1,23

2.

Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт

 

2.1.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

2

2.1.1.

 – в Україні (свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір)

2

3.

Наукова робота студентів

 

3.1.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з них:

73

3.2.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР, з них:

 

3.2.1.

            – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

3

3.3.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

14

4.

Молоді вчені

 

4.1.

Чисельність молодих учених, усього, з них:

14

           1)

            – доктори наук

1

           2)

            – кандидати наук

3

           3)

            – аспіранти

7

           4)

            – докторанти

0

           5)

            – без ступеня, не включаючи аспірантів

3

4.2.

Кількість науковців, що отримували премії, з них:

1

           1)

            – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

 

            2)

            – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

1

            3)

            – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

 

            4)

            – щорічні премії Президента України для молодих вчених

 

            5)

            – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

            6)

            – премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

 

            7)

            – стипендії Верховної Ради України

 

            8)

            – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

 

4.3.

Кількість наукових праць, за участю молодих вчених

 

 

Кількість д.а.

 

4.4.1.

Опубліковано монографій, з них:

6

 

Кількість д.а

3,6

             1)

            – за кордоном

2

 

Кількість д.а

1,5

4.4.2.

Опубліковано підручників, навчальних посібників

 

 

Кількість д.а

 

4.4.3.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:

24

 

Кількість д.а

14,8

           1)

            – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:

6

 

Кількість д.а

3,27

а)

            – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus

1

 

Кількість д.а

1,4

б)

            Web of Science

2

 

Кількість д.а

0,83

 

На початок  січня 2020 р. відповідно до Рейтингу «Бібліометрика української науки» колектив науковців кафедри управління персоналом та економіки праці за індексом Гірша (індекс цитування Google-Академії) посідає 1 місце серед колективів КНЕУ імені Вадима Гетьмана з показником h-індексу 50.

 

Представники наукової школи соціально-трудових відносин входять до списку Toп-100 провідних науковців-економістів, зокрема, це д.е.н., проф. Колот А.М. (h-index – 39).

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ

 

 
Остання редакція: 13.01.21