Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Соціальний менеджмент"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань23 «Соціальна робота»
Спеціальність232 «Соціальне забезпечення»
Освітня кваліфікаціямагістр з соціального забезпечення
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяців / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна) / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Соціальний менеджмент"
Портфоліо освітньої програми

 

Детальний опис освітньо-професійної програми

1. Освітньо-професійна програма «Соціальний менеджмент» розроблена проєктною групою для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота», затвердженого Наказом МОН України від «24» травня 2019 р. № 723.

Освітня кваліфікація –  магістр з соціального забезпечення.

 

2. Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Для вступу на ОПП «Соціальний менеджмент» (контракт) необхідно скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови;  скласти фаховий іспит та надіслати для розгляду мотиваційний лист.  Вимоги до складання мотиваційного листа, термін його подання визначені  Положенням про мотиваційний лист (додаток  6 до Правил прийому до КНЕУ імені Вадима Гетьмана у 2023 році.)

 

3. Термін  та форма навчання:

1 рік 4 місяці  –  очна (денна) форма навчання;

1 рік 6 місяців  –  дистанційна форма навчання.

 

4. Яка орієнтовна вартість навчання за контрактом?

 

денна

заочна

дистанційна

За рік навчання:

33 700 грн.

       -

20 100 грн.

За весь період навчання:

47 180 грн.

       -

32 160 грн.

 

5. Які переваги навчання за ОПП «Соціальний менеджмент»?

 • Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» і реалізовуватися здобувачами вищої освіти за освітньою програмою у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах Університету в межах України;
 • Міжнародна кредитна мобільність може реалізовуватися здобувачами вищої освіти за освітніми програмами відповідно до укладених угод ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та угоди (Еразмус+К1) у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах поза межами України
 • можливість набути додаткових компетентностей у сфері практичної психології, правознавства, фінансової аналітики, створення власного бізнесу та інші  (за вибором здобувача освіти);
 • можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії;
 • поглиблене вивчення ділової іноземної мови.

 

6. В чому полягає специфіка роботи фахівців зі соціального менеджменту?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • Працевлаштування випускників програми можливе на підприємствах соціальної сфери будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо);
 • гідний рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

 

7. На яких посадах чекають випускників ОПП «Соціальний менеджмент»?

 • керівники підприємств, установ та організацій у тому числі – керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення;
 • керівники інших основних підрозділів у тому числі керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
 • менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування;
 • менеджер (управитель) у соціальній сфері; соціальний менеджер;
 • менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності;
 • професіонали в галузі праці та зайнятості;
 • професіонали в галузі соціального захисту населення;
 • професіонали у сфері управління проектами та програмами.

 

Остання редакція: 15.06.23