Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова робота

І. Наукові школи кафедри педагогіки та психології
 

На кафедрі педагогіки та психології створена та активно розвивається наукова школа психолого-педагогічної підготовки  у непедагогічних університетах, заснована доктором педагогічних наук, професором Козаковим Віталієм Андрійовичем, першим завідувачем кафедри педагогіки та психології. Серед найбільш вагомих напрацювань школи: розробка моделей психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів та економістів; визначення психолого-педагогічних засад професійної підготовки студентів економічних спеціальностей; психологічні особливості розвитку особистості; психолого-педагогічні чинники та умови професійної підготовки студентів економічного університету; розвиток особистісних та професійних компетентностей фахівців; теоретичні та методичні основи підготовки викладачів економіки тощо.

 

ІІ. Захищені дисертації

 Захищені докторські дисертації:

 • «Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів» (О.М.Котикова);
 • «Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій» (Г.М.Романова);
 • «Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності» (Артюшина М.В.);
 • «Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування» (Савенкова Л.О.).
 • «Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти» (Ковальчук Г.О.)

Захищені кандидатські дисертації:

 • «Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів» (Артюшина М.В.)
 • «Формування професійних педагогічних умінь у студентів – майбутніх викладачів економіки» (Ковальчук Г.О.)
 •  «Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів» (Романова Г.М.);
 • «Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння студентів економічних спеціальностей» (Музичко Л.В.)
 • «Формування умінь самоконтролю студентів економічних спеціальностей у процесі психолого-педагогічної підготовки» (Матвієнко Ю.О.)
 • «Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів» (Борисенко Л.Л.)
 • «Групова взаємодія як умова ефективної  професійної підготовки майбутніх викладачів економіки» (Саркісова О.Ю.)
 • «Психологічні умови організації групової проектної діяльності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» (Ловка О.В.)
 • «Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів» (Колесніченко Л.А.)
 •  “Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці” (Варбан Є.О.)
 • «Особливості розвитку професійно-психологічних компетенцій майбутніх економістів» (Корват Л.В.)
 • «Формування здатності до професійного самозростання студентів в умовах інноваційного навчання» (Завірюха В.В.)
 • «Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету» (Грущенко Л. М.)
 • «Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки» (Дубовик С.М.)
 • «Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки» (Янчарська Л.В.)
 •  «Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки» (Кучерява К.В)
 • «Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини» (Мельник О.В.)
 • «Економічне виховання учнів ліцею бізнесу засобами навчально-ігрової діяльності» (Шевчик О.Г.) та інші.

ІІІ. Монографії підготовлені викладачами кафедри:

 • Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт  психолого-педагогічного управління: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005, - 212 с.
 • Савенкова Л.О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування: Монографія – К.: КНЕУ, 1997. – 128 с.
 • Ковальчук Г.О. Проектування компонентів технологій керованої результативності навчання в системі неперервної економічної освіти : Навчально-методичний комплекс / За заг. ред. д.п.н., професора В.П. Сергієнка. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Центр моніторингу якості освіти. – К. : НПУ, 2013. – 511 с. – ISBN978-966-483-765-8.
 • Ковальчук Г.ОУправління якістю навчання у регіональній системі неперервної освіти : Навч. посібник / Г.О. Ковальчук. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Центр моніторингу якості освіти. – К. : НПУ, 2015. – 238 с.
 • Артюшина М.В. Інноваційно-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка студентів в економічному університеті: Монографія – К.: КНЕУ, 2009. – 271 с.
 • Котикова О.М. Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в контексті євро інтеграційних процесів: Монографія – К.: КНЕУ, 2009. – 252 с.
 • Романова Г.М. «Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій»: Монографія – К.: КНЕУ, 2010. – 343 с.

ІV. Науково-дослідні роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

На теперішній час на кафедрі реалізується ініціативна науково-дослідна робота, що виконується у межах робочого часу викладачів на тему: «Розвиток психолого-педагогічних компетентностей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти» (2017-2020 рр.).

Науково-педагогічні кафедри також здійснюють підготовку та рецензування наукових праць, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, керують науковими роботами студентів та аспірантів.

 

 
Last redaction: 01.12.20