Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія економіки та підприємництва

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Освітня програма другого (магістерського) рівня

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

    Керівник проєктної групи – Гаєвська Оксана Борисівна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології,

факультет управління персоналом, соціології та психології

https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/Vikladach_soc/Gaevska.O.B/

e-mail: haievska.oksana@kneu.edu.ua

 

Галузь знань                     05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність                   054 «Соціологія»

Спеціалізація                   «Соціологія економіки та підприємництва»

Обсяг програми                90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми        1 рік 4 місяці

Форма навчання               очна (денна)

Вартість 1 року навчання 33,700 грн.

 

Мета програми – підготовка фахівців з соціології, необхідних для фундаментальних наукових досліджень, аналізу та соціального аудиту економічної, зокрема, підприємницької діяльності, вивчення економічних ризиків та врегулювання соціально-економічних конфліктів.

Характеристика  освітньо-професійної програми :

Об’єкти вивчення: соціальна взаємодія на мега-, макро-, мезо- та мікросоціальному рівні, зокрема соціальна диференціація і інтеграція, інституціалізація, відтворення й трансформація соціальної структури суспільства, конструювання соціальної дійсності, соціальний вплив на формування особистості, соціальні протиріччя та конфлікти.

Методи: широкий спектр методів збору й аналізу соціологічної інформації, зокрема з використанням математико-статистичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення, а також сучасних інформаційно-комунікативних технологій для вирішення завдань професійної діяльності.

Особливості програми:

Можливості брати участь у науково-дослідних проєктах на базі Інституту соціологічних досліджень КНЕУ, навчально-тренувальних практикумів та майстер-класів із залученням провідних фахівців Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, міжнародної маркетингової компанії «4service», дослідницької агенції «InfoSapience» та інших.

Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

 

Обов’язкові компоненти

 

1

Глобальна економіка

5

2

Соціальне управління бізнесом

5

3

Методологія наукових досліджень

4

4

Соціологія власності

5

5

Інституціональна соціологія

5

6

Соціологія міжнародного менеджменту

4

7

Крос-культурна комунікація: соціологічний аналіз

4

8

Ad-hor дослідження

4

9

Практика

10

10

Комплексний тренінг «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності»

6

11

Іноземна мова для бізнесу

4

11

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

10

 

Вибіркові компоненти

 

1

Соціальний аудит як сучасна управлінська технологія

4

2

Соціологія організаційної культури

4

3

Актуальні проблеми соціального прогнозування

4

4

Стратегічні комунікації

4

5

Тренінг-курс «Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування»

4

6

Соціальний діалог в системі соціального управління

4

7

Соціологія громадської думки та електоральної поведінки

4

8

9

Data management: аналіз бізнес-процесів

Тренінг-курс «Аналіз і прогноз діяльності фірми»

4

4

 

 

 

 

Програмні результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники вмітимуть:

 • Застосовувати релевантні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів.
 • Ідентифікувати й інтерпретувати нові соціальні явища та процеси, використовуючи релевантні теорії та результати емпіричних досліджень.
 • Виявляти й аналізувати актуальні суспільні проблеми локального, регіонального, національного та міжнародного рівня.
 • Зіставляти соціокультурні особливості, соціальні відмінності та нерівності, причини їх виникнення та наслідки.
 •  Оцінювати можливі соціальні наслідки реформ або іншої цілеспрямованої соціальної інтервенції для різних соціальних груп.
 • Використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення власної діяльності в галузі соціології, зокрема пошуку й обробки даних, що можуть бути використані в соціологічному дослідженні.
 • Дотримуватися принципів професійної етики соціолога та розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідження та громадськості.
 • Пояснювати відмінності між різними теоретико-методологічними підходами, що можуть бути застосовані в соціологічному дослідженні певного явища або процесу.
 • Здійснювати критичний огляд результатів і методології досліджень, зокрема релевантних до власного соціологічного дослідження.
 •  Пояснювати переваги й обмеження різних методів збору й аналізу інформації в соціологічних дослідженнях.
 • Планувати соціологічні дослідження, зокрема розробляти й обґрунтовувати методологію та методи концептуальні та методологічні обмеження.
 •  Критично порівнювати результати соціологічних досліджень та пояснювати можливі причини розбіжностей у їх результатах.
 • Представляти результати та рекомендації соціологічного дослідження англійською мовою.

Зможуть себе реалізувати у:

 • Будь-яких видах зайнятості, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціально-економічними відносинами та процесами;
 • Сфері зайнятості, що відповідає кодам 263, 243 та 242 ІБСО-ОЗ Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці;
 • Згідно Класифікатору професій України ДК 003:2010 фахові компетентності, які отримають студенти другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціологія» спеціалізації «Соціологія економіки та підприємництва» дозволить їм обіймати наступні посади: соціолог; соціолог промисловий;
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); консультант з ефективності підприємництва; консультант з маркетингу;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • фахівець з вирішення виробничих конфліктів; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець з інтерв'ювання; фахівець з корпоративного управління;
 • Згідно Державному класифікатору продукції та послуг ДК 016- 210, навчальні результати другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціологія» спеціалізації «Соціологія економіки та підприємництва» підпадають під сферу діяльності:
 • послуги консультаційні у сфері керування;
 • послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування;
 • послуги в царині зв`язків з громадськістю, медіа-, соціальних та публічних комунікацій,  соціального діалогу як експерти-аналітики, експерти з  соціального прогнозування.
Контактна інформація
 

Сторінка у Фейсбуці факультету управління персоналом, соціології та психології

https://www.facebook.com/fupstap/

Телеграм-канал для абітурієнтів

https://t.me/joinchat/KMizWRXSdhU_Afu9q8dN2Q

Остання редакція: 25.07.22