Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія, спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва

054 «СОЦІОЛОГІЯ»

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

 

Галузь знань                05   «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність              054 «Соціологія»

Спеціалізація               «Соціологія економіки та підприємництва»

Обсяг програми           90 кредитів

Тривалість програми   1 рік 4 місяці

Форма навчання           очна

 

Стандарт вищої освіти 054 "Соціологія"

 

Освітньо-професійна програма «Соціологія економіки та підприємництва» спрямована на підготовку фахівців з соціології, необхідних для фундаментального дослідження, аналізу та соціального аудиту економічної, зокрема, підприємницької діяльності, вивчення економічних ризиків та врегулювання соціально-економічних конфліктів.

Для вступу необхідно мати сертифікат ЗНО з іноземної мови та скласти вступний фаховий іспит з спеціальності «Соціологія»

Особливості освітньо-професійної програми:

Наявність навчально-наукової соціологічної лабораторії, в якій проходять всі практичні заняття, навчальна практика, навчально-тренувальні практикуми та майстер-класи із залученням провідних фахівців Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. У межах проведення практичних, лабораторних занять та навчальної практики студенти беруть участь у науково-дослідних сумісних з НПП кафедри, зокрема,  міжнародних проектах кафедри та університету.

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Випускники програми можуть займатись діяльністю, що вимагає аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами. Основна сфера зайнятості відповідає кодам КП2442.2 ЗКППТР24767 ДКХП1 національного класифікатора професій ДК003:2010; 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо методів збору й аналізу соціологічної інформації, математико-статистичними методами, сучасними інформаційно-комунікативними технологіями, діагностикою, експертизою, прогнозуванням соціально-економічних процесів в системах різного рівня складності. В межах програми здійснюється викладання англійською мовою, що дозволяє як в процесі навчання, так і після його завершення брати участь у міжнародних проектах. Вміння та навички випускника програми дають змогу розв’язувати складні завдання та проблеми в економічній, підприємницькій, управлінській, політичній сферах суспільних відносин, запроваджувати інновації, ґрунтуючись на соціологічних знаннях та соціологічному способі мислення.

 

Програмні результати навчання:

Після закінчення програми, випускники мають досягнути наступних результатів: застосовувати релевантні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів; ідентифікувати й інтерпретувати нові соціальні явища та процеси, використовуючи релевантні теорії та результати емпіричних досліджень; виявляти й аналізувати актуальні суспільні проблеми локального, регіонального, національного та міжнародного рівня; зіставляти соціокультурні особливості, соціальні відмінності та нерівності, причини їх виникнення та наслідки; оцінювати можливі соціальні наслідки реформ або іншої цілеспрямованої соціальної інтервенції для різних соціальних груп і соціальних категорій; використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення власної діяльності в галузі соціології, зокрема пошуку й обробки даних, що можуть бути використані в соціологічному дослідженні; дотримуватися принципів професійної етики соціолога та розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідження та ширшої громадськості; пояснювати відмінності між різними теоретико-методологічними підходами, що можуть бути застосовані в соціологічному дослідженні певного явища або процесу; здійснювати критичний огляд результатів і методології досліджень, зокрема релевантних до власного соціологічного дослідження; пояснювати переваги й обмеження різних методів збору й аналізу інформації в соціологічних дослідженнях; планувати соціологічні дослідження, зокрема розробляти й обґрунтовувати методологію та методи дослідження; підготувати пропозицію соціологічного дослідження з метою отримання гранту на його проведення; застосовувати методи збору й аналізу кількісних (числових) даних у власному соціологічному дослідженні; застосовувати методи збору й аналізу якісних (нечислових) даних у власному соціологічному дослідженні; продукувати й критично оцінювати результати власного соціологічного дослідження, зокрема пояснювати їх концептуальні та методологічні обмеження; критично порівнювати результати соціологічних досліджень та пояснювати можливі причини розбіжностей у їх результатах; представляти пропозицію та результати соціологічного дослідження англійською мовою.

 

Гарант програми – Гаєвська Оксана Борисівна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології

факультет управління персоналом, соціології та психології

e-mail: gaevoxy@gmail.com

За більш детальною інформацією звертайтесь. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра соціології, ауд. 535 ;тел: 455- 60- 28;  

Або на сторінці: https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/

 

 

Перелік дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми на другому (магістерському) рівні «СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Остання редакція: 23.11.20