Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Історія кафедри управління персоналом та економіки праці — це рух до професійного становлення її випускників завдяки досвіду та майстерності професорсько-викладацького складу; це нелегке пізнання та усвідомлення перманентних змін у багатовимірному, нестабільному світі праці; це системне опанування мистецтва управління персоналом; це постійний пошук і впровадження інновацій у складний процес регулювання соціально-трудових відносин. Історія кафедри — це тисячі фахівців, підготовлених до роботи в різних сферах економіки України та низки інших країн  Європи, Азії, Африки та Америки; це плеяда науковців-трудовиків, які заклали фундамент української науки у сфері економіки праці, соціально-трудових відносин, управління персоналом; це авторитетні викладачі-професіонали, що розвивають вітчизняну вищу економічну школу.

 

Детальніше про кафедру »

Сучасну назву кафедра отримала у 2007 році, пройшовши за 50 років шлях численних перетворень, що стали своєрідною відповіддю на перманентні виклики соціально-економічного розвитку країни.

Першим завідувачем зведеної кафедри економіки праці та матеріально-технічного постачання (1965–1966 рр.) був доцент А. Ф. Пастухов. Через рік кафедра наукової організації управління і праці стала самостійною. У наступному часі розвиток кафедри і спеціальності здійснювався під керівництвом О. М. Боброва (1966–1975 рр.), В. П. Махнарілова (1975–1985 рр.), В. М. Петюха (1985 р.), С. І. Трилевича (1985–1988 рр.), В. І. Чернова (1988 р.), Заслуженого працівника освіти України В. М. Данюка (1988–2003 рр.). Починаючи з 2003 року кафедру очолює відомий в Україні та за її межами вчений-економіст А. М. Колот, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

За чисельним складом кафедра, напевно, є найбільшою в Україні. До навчального процесу залучено 48 викладачів, серед яких — 11 докторів і професорів, 21 кандидат наук і доцент, 6 осіб навчально-допоміжного персоналу.


Формування кафедрою навчальних планів і програм, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу здійснюються в руслі новітніх досягнень наукової думки з урахуванням сучасних тенденцій у сфері управління персоналом та економіки праці. У навчальному процесі задіяно інновації, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність: проблемні лекції з елементами обговорення зі студентами складних питань, опанування досвіду вітчизняних та іноземних компаній у сфері розроблення та реалізації політики управління персоналом, семінари-дискусії, мозкові штурми, ділові й рольові ігри, круглі столи, кейс-методи, сучасні тренінгові та інформаційні технології з використанням комп’ютерних програмних продуктів, підсумкове оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності.

Кафедра ініціювала запровадження в освітню діяльність нових сертифікаційних програм. Навчальні плани спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» визнані освітянською громадськістю як такі, що забезпечують високий рівень конкурентоспроможності випускників.

Посилення практичної складової підготовки фахівців забезпечує також функціонування у складі кафедри навчально-тренувального центру з управління персоналом, у межах якого проводяться заняття як на базі віртуальних структур, так і з залученням до навчального процесу фахівців-практиків у галузі управління персоналом та економіки праці.

Упродовж останніх років кафедра є науково-освітнім підрозділом, на базі якого проводиться пілотне опрацювання та впровадження нового покоління навчальних планів, освітніх програм, інноваційних навчальних технологій.

Кафедра однією з перших не лише в університеті, а й на терені України розпочала впровадження в освітню діяльність компетентнісного підходу, а також започаткувала використання потенціалу міждисциплінарної практики в науково-педагогічній діяльності.

Прогресивність організації підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю на мінливому молодіжному ринку праці. Переважна більшість випускників отримує перше робоче місце та працює за фахом на державних підприємствах, на державній службі, у сфері науки та освіти, у бізнесі. До готовності випускників зробити перший крок у професійному житті чимало зусиль докладається співробітниками Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників «Перспектива», координацію діяльності якого здійснює кафедра управління персоналом та економіки праці.

За час існування кафедри зусиллями професорсько-викладацького складу сформовані знані в Україні та за її межами викладацькі й наукова школи.

Вагомий внесок у становлення викладацької школи з управління персоналом, сформованої на кафедрі у другій половині 60-х років XX століття, коли багато уваги приділялося розробленню навчально-методичного забезпечення, підготовці посібників і підручників з теорії та практики управління підприємством, зробили О. М. Бобров, В. П. Махнарілов, В. М. Данюк, В. П. Дубонос, М. О. Ліфінцев, М. І. Бєляков.

З 70-х років почала діяти викладацька школа з економіки, організації та нормування праці, започаткована такими відомими фахівцями, як В. П. Махнарілов, Г. Т. Завіновська, В. М. Данюк, В. М. Петюх, В. І. Чернов, Л. П. Керб, А. О. Ласкавий, О.В. Аксьонова, Є. І. Оленич.

Усі кафедри вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», в навчальному процесі використовують підручники та навчальні посібники з фізіології та психології праці, підготовлені відомим у цій сфері фахівцем канд. екон. наук, доцентом Я. В. Крушельницькою.

Відомою в Україні є викладацька школа з ринку праці та зайнятості населення, у становлення якої з початку 90-х років значний внесок зробили В. М. Петюх і В. С. Васильченко. Сучасний етап розвитку школи пов’язаний з іменами доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, доцента Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцента О. І. Кравчук; канд. екон. наук, доцента А. В. Калини; канд. екон. наук, доцента Л. В. Щетініної.

З 1992 року діє потужна викладацька і наукова школа, очолювана доктором економічних наук, професором А. М. Колотом, у рамках якої активно досліджуються багатовекторні проблемиу сферіуправління персоналом і економіки праці. Широке коло питань щодо сучасних трансформацій соціально-трудової сфери в умовах глобалізації та становлення нової економіки є предметом наукового пошуку та методичних розробок багатьох співробітників кафедри, зокрема доктора екон. наук, професора А. М. Колота; доктора екон. наук, професора І. Ф. Гнибіденка; доктора екон. наук, професора О. А. Грішнової; доктора екон. наук, професора В.А. Савченка; доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, професора В.М. Данюка, канд. екон. наук, професора В. М. Петюха; канд. екон. наук, професора А. М. Гриненка.

За останнє двадцятиліття ряди представників наукової школи з управління персоналом і економіки праціпоповнили канд. екон. наук, доцент О. О. Герасименко, канд. екон. наук, доцент О. М. Білик, канд. екон. наук, доцент А. В. Василик, канд. екон. наук, доцент Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцент Г. В. Гаман, канд. техн. наук, доцент Н. С. Данилевич; канд. екон. наук, доцент О. А. Даниленко, канд. екон. наук, доцент Я. В. Ільніцький, канд. екон. наук, доцент А. В. Калина, канд. екон. наук, доцент О. В. Кир’янова, канд. екон. наук, доцент І. Ф. Коваленко, канд. екон. наук, доцент О. І. Кравчук, канд. екон. наук, доцент Ю. І. Коновалов, канд. екон. наук, доцент Т. Г. Кицак; доктор екон. наук, професор Г. С. Лопушняк, канд. екон. наук, доцент О. М. Леонтенко, канд. екон. наук, доцент М. Б. Махсма, канд. екон. наук, доцент О. М. Поплавська, канд. техн. наук, доцент С. Г. Рудакова, канд. екон. наук, доцент В. М. Турчина, доктор екон. наук, професор С. О. Цимбалюк, доктор екон. наук, професор Л. П. Червінська, канд. екон. наук, доцент Л. В. Щетініна, канд. екон. наук, доцент Т. Н. Шкода, канд. екон. наук, доцент О. Г. Брінцева.

Свій внесок у розвиток наукової та викладацької школи роблять доцент Б. Г. Базилюк, старші викладачі С. М. Бабін, А. О. Василенко, О. А. Мельникова, Л. А. Тітенко, асистенти Н. С. Бойчук, І. О. Волобоєва, С. М. Дмитрук, А. В. Ільєнко, В. В. Кирилюк, М. А. Костенко, І. О. Рябоконь, Г. В. Смалійчук, Х. С. Столярук, О. Ю. Фіненко, О. В. Чуб.

Потужний кадровий склад, значні досягнення у науковій діяльності й методичній роботі кафедри стали підставою того, що на її базі сформовано секцію з управління персоналом та економіки праці у складі Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва при Міністерстві освіти і науки України. Головою секції (сучасна назва — підкомісія) з початку її роботи було призначено В. М. Данюка.

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за такими напрямами:

—      проведення комплексних наукових досліджень у сфері формування держав-ної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

—      наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

—      проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

—      формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

—      поглиблення методології та вдосконалення практики, побудова організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

—      розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин; дослідження сутності, ґенези, сучасних форм соціального капіталу;

—      розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

—      дослідження стану, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

—      розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

Упродовж останніх років кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних робіт:

•        «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (2007–2009 рр.);

•        «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009–2011 рр.);

•        «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (2006–2010 рр.);

•        «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (січень-квітень 2008);

•        «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (січень-березень 2010 р.);

•        «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (2012 р.);

•        «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умо-вах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (2012–2013 рр.);

•        «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенде-нції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, 2010–2015 рр.);

•        «Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян, квітень-червень 2014 р.);

•        «Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, 2014 р.).;

•        «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.).

На замовлення Європейської Комісії (програма Tempus) кафедра виконує проект BUSEEG-RU-UA «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців».

Упродовж 2010–2014 рр. члени кафедри взяли участь у підготовці та виданні 45 індивідуальних і колективних монографій, 7 підручників, 44 навчальних посіб-ників, понад 500 наукових статей і брошур. Результати наукових досліджень викладачів кафедри реалізовано у доповідях і виступах на конференціях (близько 600); доповідних записках, пропозиціях, що направлялись установам, організаціям, підприємствам; посланнях Президента України до Верховної Ради України, проектах законодавчих актів України. Високий авторитет кафедри в Україні сприяв тому, що провідних викладачів неодноразово запрошували до участі в підготовці проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, державних програм та інших нормативних документів, концепцій, на підставі яких розроблялися державні акти, а також галузевих стандартів вищої освіти, до проведення ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів III–ІV рівня акредитації.

А. М Колот. і В. М. Данюк брали участь у підготовці проекта Закону України «Про оплату праці».

А. М. Колот  також є одним з розробників проектів законів України:

—      «Про колективні договори і угоди»;

—      «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

—      «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

—      «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

—      «Про соціальний діалог».

За участю В. М. Данюка, А. М. Колота, В. М. Петюха підготовлено проекти галузевих стандартів вищої освіти:

•        «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Управління трудовими ресурсами»;

•        «Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

•        «Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

•        «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» та ін.

Названі стандарти затверджено в установленому порядку, вони використовуються вищими навчальними закладами України в процесі вдосконалення економічної освіти, а також як нормативна база для ліцензування й акредитації спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». В. М. Данюк  виконував наукове редагування кількох поколінь галузевих освітніх стандартів для всіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво».

А.М. Колот, В.М. Данюк, В.М. Петюх як експерти Міністерства освіти і науки України часто брали участь у роботі з ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів III — ІV рівня акредитації.

У складі робочої групи Головного управління державної служби України В.М. Данюк брав участь у розробленні методичних рекомендацій «Ліцензування та акредитація професійного навчання державних службовців».

З 2010 року кафедрою започатковано видання збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового, розміщується на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а з 2015 р. індексується в базі GoogleScholar. Цей збірник присвячено проблематиці сучасного стану та розвитку соціально-трудових відносин; нових викликів і тенденцій розвитку соціальної політики; компенсаційної політики в системі соціаль-но-трудових відносин на мікрорівні; управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; соціалізації ринку праці в Україні; діалектики розвитку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізації трудового потенціалу; забезпечення соціальної відповідальності бізнесу; інвестування в людський капітал; соціальної згуртованості, довіри, соціального капіталу.

На кафедрі з 2001 року працює аспірантура, з 2006 року — докторантура з наукової спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика». З 2014 р. кафедрою започатковано роботу наукових семінарів аспірантів і здобувачів. За 2010–2015 рр. викладачами кафедри захищено 4 кандидатських і 2 докторських дисертації. Як докторанти працюють над дисертаціями доценти Калина А. В., Герасименко О. О., Гриненко А. М., Даниленко О. А., Махсма М. Б., Кравчук О. І., Шкода Т. Н.

Станом на 1.09.2015 р. кафедра управління персоналом та економіки праці як науковий колектив за індексом цитування Google-Академії займає 2 місце в Україні у рейтингу «Бібліометрика української науки» з показником h-індексу 31, з 2010 р. — 25.

Члени кафедри входять до списку Top-200 провідних науковців-економістів, зокрема, це завідувач кафедри д.е.н., проф. Колот А.М. (h-index — 18), к.е.н., проф. Данюк В.М. (h-index — 8), д.е.н., проф. Грішнова О.А. (h-index — 19), д.е.н., проф. Петрова І.Л. (h-index — 9), д.е.н., доц. Цимбалюк С.О. (h-index — 10).

На базі кафедри створено Інститут соціально-трудових відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, наукове керівництво яким здійснює д.е.н., професор А. М. Колот.

Головною метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, мак-роекономічному, європейському та світовому рівнях.

Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень і науково-педагогічна робота у напрямі становлення, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.

Кафедра постійно підтримує і зміцнює зв’язки з урядовими організаціями, науково-дослідними установами та навчальними закладами України та зарубіжжя.

Тривалі й міцні творчі зв’язки у кафедри з Міністерством соціальної політики України і Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення, з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Державним центром зайнятості, Державною службою статистики України, ІПК Державної служби зайнятості України та іншими.

Кафедра виграла конкурс і з грудня 2013 р. почала реалізовувати проект  Tem-pus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Метою проекту ЄС Tempus BUSEEG-RU-UA є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні для формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів і коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і міністерств освіти.

Випускники спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» успішно працюють у Міністерстві соціальної політики України, його регіональних підрозділах, НДІ праці та зайнятості населення, центрах зайнятості, вищих навчальних закладах, інспекціях Державної податкової адміністрації, комерційних банках, на підприємствах і в організаціях.

Серед видатних випускників кафедри варто особливо відмітити:

•        Солдатенко М. О., випускник 1976 р., колишній перший заступник Міністра праці та соціальної політики України (2000–2007 рр.);

•        Роговий В. В., випускник 1974 р., Радник Президента України, кандидат економічних наук, колишній Віце-прем’єр-міністр України (2001–2002 рр.), Заслужений економіст України;

•        Бандур С. І., випускник 1971 р., колишній заступник голови Ради по вивчен-ню продуктивних сил НАН України з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України;

•        Латік В. В., випускниця 1979 р., колишній директор департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України (2000–2010 рр.);

•        Степаненко С. В., випускник 1971 р., Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти, заслужений працівник КНЕУ, займав посади заступника декана та декана, впродовж 20 років був проректором з навчальної роботи КНЕУ, канди-дат економічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства;

•        Морозова Н. Г., випускниця 1995 р., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст відділу з питань оплати праці департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України;

•        Бершеда Є. Р., випускник 1967 р., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АТН України, АЕН України. Заслужений діяч науки і техніки України. Посол з надзвичайних доручень Міністерства закор-донних справ;

•        Верба В. А., випускниця 1985 р., доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, заслужений працівник КНЕУ, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ;

•        Купрій О. Д., випускниця 1998 р., начальник Управління стратегічного планування та бюджетування Державної служби зайнятості України;

•        Аглоткова М. М., випускниця 1988 р., Заступник директора Державної служби зайнятості України;

•        Заяць Т. А., випускниця 1979 р., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ;

•        Синяєва  Л.  В., випускниця 1975 р., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету;

•        Цимбалюк С. О., випускниця 1997 р., доктор економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ; з 2015 р. очолює новостворений факультет управління персоналом, соціології та психології КНЕУ;

•        Гриненко А. М., випускник 1978 р., кандидат економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ;

•        Герасименко О. О., випускниця 1987 р., кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ.

 

Швидко плине час.. Випускники багатьох поколінь з глибокою шаною та щирою вдячністю згадують і цінують професійну майстерність і людяність викладачів кафедри. Наразі ми залишаємось впевненими, що репутація кафедри буде незмінно такою, що дозволятиме з гордістю говорити і студентам, і викладачам: «Ми пишаємося тим, що тут навчаємося і працюємо!»

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру управління персоналом та економіки праці

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Аудит персоналу

Метою опанування науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів чи керівників служби персоналу, економічних відділівз праці і зарплати, нормування праці, охорони та безпеки праці при вирішенні питань оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин на основі аудиту та контролінгу персоналу

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Мета опанування дисципліни— формування теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій в контексті формування професійної та інформаційної культури.

«Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» — професійно орієнтована дисципліна, що входить до варіативної частини навчального плану і викладається для студентів другого курсу і яка є логічним продовженням наук «Українська словесність» та «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Мета науки – формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо ефективного управління працею та соціально-трудовими відносинами на різних рівнях.

Завдання науки:

-         висвітлення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин;

Ергономіка


Мета дисципліни – надати студентам знання з теорії ергономіки і сформувати вміння та навички  дослідження й підвищення ефективності роботи системи “людина – машина”.

Завдання дисципліни :

·        сформувати у студентів необхідні теоретичні знання про сутність системи “людина – машина” та принципи її організації;

Фізіологія і психологія праці

Мета науки– сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної праці, а також навички і вміння щодо проектування організації праці з урахуванням людського фактора

Інформаційні технології в управління працею

Інформаційні технології в управлінні працею.

Метою опанування дисципліни є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом та економіці праці.

Завдання дисципліни: ознайомлення з основними тенденціями інформатизації, опановання практичних навичок у використанні інформаційних технологій в професійній діяльності

Управління конфліктами

Метою дисципліни є формування теоретичних і прикладних знань у галузі управління соціально-трудовими конфліктами в організації.

Завдання дисципліни -  отримання студентами стійких сучасних знань щодо закономірностей і механізмів виникнення і розвитку конфліктів, формування у них навичок самостійно аналізувати конфліктну ситуацію та розробляти науково-практичні рекомендації щодо ефективного управління взаємодією між конфліктуючими сторонами з метою попередження, врегулювання та конструктивного вирішення конфліктів на різних рівнях їх прояву в соціальній дійсності і, перш за все, в системі соціально – трудових відносин, розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з управління конфліктами

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

Мета опанування дисципліни— формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

          Завдання дисципліни:  ознайомлення майбутніх фахівців   із   загальними   закономірностями   взаємодії бізнесу і суспільства, з основами реалізації інструментарію формування та функціонування КСВ в організації

Основи охорони праці

Мета дисципліни– допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Завдання дисципліни:

-              засвоєння студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

-              розвиток  у студентів навичок науково-дослідницької діяльності, привчання їх до самостійності та відповідальності;

Студенти матимуть компетенції(вміння):

Організація та нормування праці

Предметом науки "Організація та нормування праці" є система знань щодо планування, поточної підтримки функціонування, контролю, оцінювання та удосконалення трудових процесів у конкретних виробничих умовах, а також затрати робочого часу в різних виробничих процесах.

Професійна орієнтація

Метою дисципліни «Професійна орієнтація» є формування у студентів системи знань з професійної орієнтації і компетенцій з надання допомоги у виборі професії або її зміни та проведення профвідбору.

Завдання дисципліни: дослідженняпсихічних, психофізіологічних, психологічних особливостей трудової діяльності, медичних показань і протипоказань за професіями, особистісних характеристик людини та їх відповідність вимогам професії

Управління поведінкою персоналу

Метоювивчення науки є оволодіння теоретичними і практичними знаннями для адекватного аналізу поведінки персоналу, серед яких: особливості і характеристики процесу сприйняття, природа і основні характеристики установок, індивідуальні особливості і психологічна типологія працівників, мотиваційний потенціал особистості, сутність і джерела влади; теоретичні основи лідерства, поведінкові моделі прийняття рішень, характеристика елементів організаційної культури, особливості процесу організаційного розвитку

Управління персоналом

Мета науки:надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управління персоналом організацій, що функціонують  у сфері економіки України.

Завдання науки:сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Управління зайнятістю

Метою наукиє оволодіння знаннями з теоретичних і нормативно-правових засад функціонування ринку праці і управління зайнятістю; формування навичок аналізувати ситуацію, визначати тенденції на ринку праці для формулювання висновків, рекомендацій щодо забезпечення ефективної зайнятості

Управління командами

Мета науки полягає у вивченні студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок управління командами.

           Завдання науки: дати уявлення про командну роботу як про нову систему управління людськими ресурсами, де людина є не стільки об'єктом, скільки суб'єктом управління та самоуправління

Кадрове адміністрування

Мета наукисформувати у студентів систему знань з теорії і практики кадрового адміністрування. Надати студентам систематизовані знання про документальне оформлення та правові аспекти кадрової роботи як складової частини процесу управління персоналом.

Завдання науки: вивчення теоретико-методичних та практичних основ щодо сутності, змісту кадрового адміністрування, самостійної розробки і обґрунтовування  заходів щодо вдосконалення структурних підрозділів з управління персоналом

Управління трудовим потенціалом

Метою навчальної дисципліни є формуваннязнань з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні та рівні підприємства з допомогою засобів та сучасних методів управлінського впливу.

Основні завдання навчальної дисципліни:

Соціальний захист населення

Мета опанування дисципліни– оволодіння теоретичними знаннями у сфері здійснення соціального захисту населення для набуття практичних навичок здійснення розрахунків різного роду допомог і компенсацій.

Завдання дисципліни: сформувати навички щодо аналізу сучасного стану соціального захисту населення на макро- і мікрорівні, оформлення необхідних документыв для призначення різного роду соціальних допомог та визначати їх розмір, консультуцый керівників відносно вибору додаткових форм соціального захисту працівників на конкретному підприємстві з метою покращення результатів їх діяльності

Управління персоналом з використанням прикладних рішень 1С

Мета дисципліни- навчити студентів ефективно володіти теоретичними знаннями та базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу  «1С: ЗУП» для адекватного аналізу закономірностей управління персоналом та набуття практичних навичок з забезпечення ефективного вирішення, попередження та профілактики типових управлінських проблем,використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі

Створення власного бізнесу

Метою «Тренінг-курсу «Створення власного бізнесу»є розвиток у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічногомислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства

Тренінг (К-ра Управління персоналом та економіки праці)
Конфліктологія

Предметом дисципліни є конфлікт як сукупність неузгоджених напружених відносин в системі соціально-трудової взаємодії, закономірності його розвитку та методи управління ним, профілактики, прогнозування та запобігання на індивідуальному та організаційному рівнях.

Менеджмент персоналу (К-ра Управління персоналом та економіки праці)
Вступ до спеціальності (К-ра Управління персоналом та економіки праці)
Менеджмент персоналу міжнародних компаній
Дисципліни магістерського рівня
Людський розвиток

Метою дисципліниє формування орієнтованої на розвиток соціально-економічної культури в українському суспільстві, а також сприяння розширенню можливостей людського розвитку в Україні через поширення серед студентів прогресивних знань та ідей людського розвитку.

Завданнями дисципліниє формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення людського розвитку в Україні

Менеджмент продуктивності

Мета дисципліни- дослідження проблем комплексного використання економічних ресурсів у процесі виробництва і реалізації різноманітних благ з метою мінімізації сукупних витрат і одержання максимальних результатів.

Завдання дисципліни- надання студентам максимум знань з проблем управління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки

Методологія наукових досліджень (Каф. управл. персоналом та еко-ка праці)

Метою науки є формування розуміння сучасних напрямків здійснення наукових досліджень, зокрема в галузях управління персоналу та економіки праці, оволодіння методологією та методами наукових досліджень, засвоєння умінь формування програми і плану наукових досліджень.

Завданнями науки є розкриття сутності проведення наукових досліджень, навчання студентів методології та методиці наукових досліджень, прищеплення інтересу і навичок творчого пошуку, підготовка студентів до самостійної наукової діяльності

Мотиваційний менеджмент

Метою науки є формування теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації.

Завданням науки є отримання студентами стійких сучасних знань з теорії мотиваційного менеджменту, формування у них навиків і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з мотиваційного менеджменту

Організація праці менеджера

Метою науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики організації праці менеджерів та інших працівників апарату управління підприємствами.

Основні завдання науки – навчити студентів розуміти місію і цілі підприємства, мету праці менеджерів, сутність і значення організації праці управлінського персоналу, значення управлінської інформації, значення службового спілкування менеджера, роль формального і неформального лідерства, роль секретаря в організації праці менеджера

Організація консалтингового бізнесу з управління персоналом

Метою дисципліни  є отримання студентами стійких сучасних знань та практичних навичок організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та підприємницької діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку консалтингової діяльності в управлінні персоналом та технології надання консалтингових послуг для компаній-замовників

Розвиток персоналу

Метою дисципліни є формування теоретичних і прикладних знань у галузі планування, організації, мотивації та контролю розвитку персоналу в умовах запровадження інноваційної-інвестиційної моделі економіки, формування інформаційного суспільства.

Завданням дисципліни є отримання студентами стійких сучасних знань з теорії розвитку персоналу, формування у них навиків і вмінь самостійно аналізувати стан розвитку персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо його подальшого вдосконалення; формування здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з розвитку персоналу

Соціальна відповідальність

Мета вивчення наукиполягає у формуванні фундаментальних знань з теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки її суб’єктів (інститутів).

Завдання науки -ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо використання сучасних практик взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб’єктів суспільного життя, створити умови для стійкого стабільного розвитку держави і суспільства

Стратегічне управління людськими ресурсами

Метою науки єформування у студентів системи теоретичних та прикладних знань у галузі стратегічного управління людськими ресурсами сучасної організації для забезпечення її конкурентоспроможності в соціально-орієнтованій ринковій економіці.

Завданнями науки є формування у студентів вмінь та навичок  самостійно аналізувати стратегії управління людськими ресурсами у відповідності до загальних стратегій розвитку та розробляти науково-практичні рекомендації щодо формулювання та втілення стратегій управління людськими ресурсами

Технології управління персоналом

 Метою науки є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у галузі використання сучасних персонал-технологій у практиці управління організаціями.

Завданням науки євизначення сучасних методичних засобів та процедур технологічної побудови системи управління персоналом

Управління брендом роботодавця

Метою дисципліни є набуття компетенцій у галузі дослідження та формування позитивного бренду роботодавця на внутрішньому на зовнішньому ринку праці.

Завданням дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетенцій щодо дослідження бренду роботодавця, а також розроблення комплексних програм по формуванню позитивного бренду роботодавця з метою посилення конкурентних позицій на зовнішньому ринку, розвитку відданості та лояльності, посилення мотивації персоналу підприємства

Управління соціальним розвитком

Метою навчальної дисципліни є формуваннязнаньз основ наукового і практичного управління соціальним розвитком на макро- та мікро – рівнях  в умовах побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки, які необхідні фахівцеві для роботи на підприємствах різних форм власності та в державних відповідних установах

Бюджетування в управлінні персоналом
Оцінювання персоналу
Реінжиніринг бізнес-процесів управління персоналом
Рекрутинг персоналу
International HR Management
Personnel_Management
Методологія наукових досліджень в управлінні персоналом