Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра соціоекономіки та управління персоналом

Історія кафедри соціоекономіки та управління персоналом— це рух до професійного становлення її випускників завдяки досвіду та майстерності професорсько-викладацького складу; це нелегке пізнання та усвідомлення перманентних змін у багатовимірному, нестабільному світі праці; це системне опанування мистецтва управління персоналом; це постійний пошук і впровадження інновацій у складний процес регулювання соціально-трудових відносин. Історія кафедри — це тисячі фахівців, підготовлених до роботи в різних сферах економіки України та низки інших країн  Європи, Азії, Африки та Америки; це плеяда науковців-трудовиків, які заклали фундамент української науки у сфері економіки праці, соціально-трудових відносин, управління персоналом; це авторитетні викладачі-професіонали, що розвивають вітчизняну вищу економічну школу.

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру соціоекономіки та управління персоналом

Детальніше про кафедру »

Сучасну назву кафедра отримала у 2021році, пройшовши за 58років шлях численних перетворень, що стали своєрідною відповіддю на перманентні виклики соціально-економічного розвитку країни.

Першим завідувачем зведеної кафедри економіки праці та матеріально-технічного постачання (1965–1966 рр.) був доцент А. Ф. Пастухов. Через рік кафедра наукової організації управління і праці стала самостійною. У наступному часі розвиток кафедри і спеціальності здійснювався під керівництвом О. М. Боброва (1966–1975 рр.), В. П. Махнарілова (1975–1985 рр.), В. М. Петюха (1985 р.), С. І. Трилевича (1985–1988 рр.), В. І. Чернова (1988 р.), Заслуженого працівника освіти України В. М. Данюка (1988–2003 рр.). З2003 по 2019 ріккафедру очолюваввідомий в Україні та за її межами вчений-економіст А. М. Колот, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.З 2019 кафедру очолює доктор економічних наук, професор Лопушняк Галина Степанівна.

За чисельним складом кафедра, напевно, є найбільшою в Україні. До навчального процесу залучено 36викладачів, серед яких — 7докторів і професорів, 29кандидатівнаук і доцентів, 4особинавчально-допоміжного персоналу.

Формування кафедрою навчальних планів і програм, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу здійснюються в руслі новітніх досягнень наукової думки з урахуванням сучасних тенденцій у сфері соціоекономіки та управління персоналом. У навчальному процесі задіяно інновації, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність: проблемні лекції з елементами обговорення зі студентами складних питань, опанування досвіду вітчизняних та іноземних компаній у сфері розроблення та реалізації політики управління персоналом, семінари-дискусії, мозкові штурми, ділові й рольові ігри, круглі столи, кейс-методи, сучасні тренінгові та інформаційні технології з використанням комп’ютерних програмних продуктів, підсумкове оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності.

Кафедра ініціювала запровадження в освітню діяльність нових сертифікаційних програм. Навчальні плани освітніх програм бакалаврського рівня«Менеджмент персоналу», «Менеджмент соціальної сфери» та магістерського рівня «Менеджмент персоналу» та «Соціальний менеджмент»визнані освітянською громадськістю як такі, що забезпечують високий рівень конкурентоспроможності випускників.

Кафедра однією з перших не лише в університеті, а й на терені України розпочала впровадження в освітню діяльність компетентнісного підходу, а також започаткувала використання потенціалу міждисциплінарної практики в науково-педагогічній діяльності.

Прогресивність організації підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю на мінливому молодіжному ринку праці. Переважна більшість випускників отримує перше робоче місце та працює за фахом на державних підприємствах, на державній службі, у сфері науки та освіти, у бізнесі.

За час існування кафедри зусиллями професорсько-викладацького складу сформовані знані в Україні та за її межами викладацькі й наукова школи.

Вагомий внесок у становлення викладацької школи з управління персоналом, сформованої на кафедрі у другій половині 60-х років XX століття, коли багато уваги приділялося розробленню навчально-методичного забезпечення, підготовці посібників і підручників з теорії та практики управління підприємством, зробили О. М. Бобров, В. П. Махнарілов, В. М. Данюк, В. П. Дубонос, М. О. Ліфінцев, М. І. Бєляков.

З 70-х років почала діяти викладацька школа з економіки, організації та нормування праці, започаткована такими відомими фахівцями, як В. П. Махнарілов, Г. Т. Завіновська, В. М. Данюк, В. М. Петюх, В. І. Чернов, Л. П. Керб, А. О. Ласкавий, О.В. Аксьонова, Є. І. Оленич.

Усі кафедри вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», в навчальному процесі використовують підручники та навчальні посібники з фізіології та психології праці, підготовлені відомим у цій сфері фахівцем канд. екон. наук, доцентом Я. В. Крушельницькою.

Відомою в Україні є викладацька школа з ринку праці та зайнятості населення, у становлення якої з початку 90-х років значний внесок зробили В. М. Петюх і В. С. Васильченко. Сучасний етап розвитку школи пов’язаний з іменами доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, доцента Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцента О. І. Кравчук; канд. екон. наук, доцента А. В. Калини; канд. екон. наук, доцента Л. В. Щетініної.

З 1992 року діє потужна викладацька і наукова школа, очолювана доктором економічних наук, професором А. М. Колотом, у рамках якої активно досліджуються багатовекторні проблемиу сферіуправління персоналом і економіки праці. Широке коло питань щодо сучасних трансформацій соціально-трудової сфери в умовах глобалізації та становлення нової економіки є предметом наукового пошуку та методичних розробок багатьох співробітників кафедри, зокрема доктора екон. наук, професора А. М. Колота; доктора екон. наук, професора І. Ф. Гнибіденка; доктора екон. наук, професора О. А. Грішнової; доктора екон. наук, професора В.А. Савченка; доктора екон. наук, професора Л. С. Лісогор; доктора екон. наук, професора І. Л. Петрової; канд. екон. наук, професора В.М. Данюка, канд. екон. наук, професора В. М. Петюха; канд. екон. наук, професора А. М. Гриненка.

За останнє двадцятиліття ряди представників наукової школи з управління персоналом і економіки праціпоповнили канд. екон. наук, доцент О. О. Герасименко, канд. екон. наук, доцент О. М. Білик, канд. екон. наук, доцент А. В. Василик, канд. екон. наук, доцент Т. В. Вонберг; канд. екон. наук, доцент Г. В. Гаман, канд. техн. наук, доцент Н. С. Данилевич; канд. екон. наук, доцент О. А. Даниленко, канд. екон. наук, доцент Я. В. Ільніцький, канд. екон. наук, доцент А. В. Калина, канд. екон. наук, доцент О. В. Кир’янова, канд. екон. наук, доцент І. Ф. Коваленко, канд. екон. наук, доцент О. І. Кравчук, канд. екон. наук, доцент Ю. І. Коновалов, канд. екон. наук, доцент Т. Г. Кицак; доктор екон. наук, професор Г. С. Лопушняк, канд. екон. наук, доцент О. М. Леонтенко, канд. екон. наук, доцент М. Б. Махсма, канд. екон. наук, доцент О. М. Поплавська, канд. техн. наук, доцент С. Г. Рудакова, канд. екон. наук, доцент В. М. Турчина, доктор екон. наук, професор С. О. Цимбалюк, доктор екон. наук, професор Л. П. Червінська, канд. екон. наук, доцент Л. В. Щетініна, канд. екон. наук, доцент Т. Н. Шкода, канд. екон. наук, доцент О. Г. Брінцева.

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за такими напрямами:

—      проведення комплексних наукових досліджень у сфері формування держав-ної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

—      наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

—      проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

—      формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

—      поглиблення методології та вдосконалення практики, побудова організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

—      розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин; дослідження сутності, ґенези, сучасних форм соціального капіталу;

—      розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

—      дослідження стану, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

—      розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

Упродовж останніх років кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних робіт:

•        «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті сталого розвитку України» (2007–2009 рр.);

•        «Інноваційні механізми управління працею в умовах формування економіки знань» (2009–2011 рр.);

•        «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (2006–2010 рр.);

•        «Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)» (січень-квітень 2008);

•        «Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя» (січень-березень 2010 р.);

•        «Практика регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні України: аналіз структури та змісту галузевих угод» (2012 р.);

•        «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умо-вах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» (2012–2013 рр.);

•        «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенде-нції розвитку, регулювання» (держбюджетна тема, 2010–2015 рр.);

•        «Стратегія соціального відродження, соціальної згуртованості і добробуту громадян як національна ідея України» (з ініціативи Інституту соціального захисту громадян, квітень-червень 2014 р.);

•        «Перспективи розвитку профспілкового руху в Україні» (на замовлення Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, 2014 р.).;

•        «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (держбюджетна тема, 2015–2017 рр.).

На замовлення Європейської Комісії (програма Tempus) кафедра виконує проект BUSEEG-RU-UA «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців».

Упродовж 2010–2014 рр. члени кафедри взяли участь у підготовці та виданні 45 індивідуальних і колективних монографій, 7 підручників, 44 навчальних посіб-ників, понад 500 наукових статей і брошур. Результати наукових досліджень викладачів кафедри реалізовано у доповідях і виступах на конференціях (близько 600); доповідних записках, пропозиціях, що направлялись установам, організаціям, підприємствам; посланнях Президента України до Верховної Ради України, проектах законодавчих актів України. Високий авторитет кафедри в Україні сприяв тому, що провідних викладачів неодноразово запрошували до участі в підготовці проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, державних програм та інших нормативних документів, концепцій, на підставі яких розроблялися державні акти, а також галузевих стандартів вищої освіти, до проведення ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів III–ІV рівня акредитації.

А. М Колот. і В. М. Данюк брали участь у підготовці проекта Закону України «Про оплату праці».

А. М. Колот  також є одним з розробників проектів законів України:

—      «Про колективні договори і угоди»;

—      «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

—      «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

—      «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

—      «Про соціальний діалог».

За участю В. М. Данюка, А. М. Колота, В. М. Петюха підготовлено проекти галузевих стандартів вищої освіти:

•        «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Управління трудовими ресурсами»;

•        «Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

•        «Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»;

•        «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» та ін.

Названі стандарти затверджено в установленому порядку, вони використовуються вищими навчальними закладами України в процесі вдосконалення економічної освіти, а також як нормативна база для ліцензування й акредитації спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». В. М. Данюк  виконував наукове редагування кількох поколінь галузевих освітніх стандартів для всіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво».

А.М. Колот, В.М. Данюк, В.М. Петюх як експерти Міністерства освіти і науки України часто брали участь у роботі з ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів III — ІV рівня акредитації.

У складі робочої групи Головного управління державної служби України В.М. Данюк брав участь у розробленні методичних рекомендацій «Ліцензування та акредитація професійного навчання державних службовців».

З 2010 року кафедрою започатковано видання збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», який у 2013 році набув статусу фахового, розміщується на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, в Інституційному репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а з 2017р. індексується в базі Index Copernicus. Цей збірник присвячено проблематиці сучасного стану та розвитку соціально-трудових відносин; нових викликів і тенденцій розвитку соціальної політики; компенсаційної політики в системі соціаль-но-трудових відносин на мікрорівні; управління персоналом; управління знаннями на макро- та мікрорівнях; соціалізації ринку праці в Україні; діалектики розвитку гнучких форм зайнятості; інтелектуалізації трудового потенціалу; забезпечення соціальної відповідальності бізнесу; інвестування в людський капітал; соціальної згуртованості, довіри, соціального капіталу.

На кафедрі з 2001 року працює аспірантура, з 2006 року — докторантура з наукової спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика». З 2014 р. кафедрою започатковано роботу наукових семінарів аспірантів і здобувачів.

На базі кафедри створено Інститут соціально-трудових відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, наукове керівництво яким здійснює д.е.н., професор А. М. Колот.

Головною метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, мак-роекономічному, європейському та світовому рівнях.

Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень і науково-педагогічна робота у напрямі становлення, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин.

Кафедра постійно підтримує і зміцнює зв’язки з урядовими організаціями, науково-дослідними установами та навчальними закладами України та зарубіжжя.

Тривалі й міцні творчі зв’язки у кафедри з Міністерством соціальної політики України і Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення, з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Державним центром зайнятості, Державною службою статистики України, ІПК Державної служби зайнятості України та іншими.

Кафедра виграла конкурс і з грудня 2013 р. почала реалізовувати проект  Tem-pus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Метою проекту ЄС Tempus BUSEEG-RU-UA є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні для формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів і коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і міністерств освіти.

Випускники освітніх програм кафедриуспішно працюють у Міністерстві соціальної політики України, його регіональних підрозділах, НДІ праці та зайнятості населення, центрах зайнятості, вищих навчальних закладах, інспекціях Державної податкової адміністрації, комерційних банках, на підприємствах і в організаціях.

Серед видатних випускників кафедри варто особливо відмітити:

•        Солдатенко М. О., випускник 1976 р., колишній перший заступник Міністра праці та соціальної політики України (2000–2007 рр.);

•        Роговий В. В., випускник 1974 р., Радник Президента України, кандидат економічних наук, колишній Віце-прем’єр-міністр України (2001–2002 рр.), Заслужений економіст України;

•        Бандур С. І., випускник 1971 р., колишній заступник голови Ради по вивчен-ню продуктивних сил НАН України з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України;

•        Латік В. В., випускниця 1979 р., колишній директор департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України (2000–2010 рр.);

•        Степаненко С. В., випускник 1971 р., Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти, заслужений працівник КНЕУ, займав посади заступника декана та декана, впродовж 20 років був проректором з навчальної роботи КНЕУ, канди-дат економічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства;

•        Морозова Н. Г., випускниця 1995 р., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст відділу з питань оплати праці департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України;

•        Бершеда Є. Р., випускник 1967 р., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АТН України, АЕН України. Заслужений діяч науки і техніки України. Посол з надзвичайних доручень Міністерства закор-донних справ;

•        Верба В. А., випускниця 1985 р., доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, заслужений працівник КНЕУ, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ;

•        Купрій О. Д., випускниця 1998 р., начальник Управління стратегічного планування та бюджетування Державної служби зайнятості України;

•        Аглоткова М. М., випускниця 1988 р., Заступник директора Державної служби зайнятості України;

•        Заяць Т. А., випускниця 1979 р., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ;

•        Синяєва  Л.  В., випускниця 1975 р., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету;

•        Цимбалюк С. О., випускниця 1997 р., доктор економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ; з 2015 р. очолює новостворений факультет управління персоналом, соціології та психології КНЕУ;

•        Гриненко А. М., випускник 1978 р., кандидат економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ;

•        Герасименко О. О., випускниця 1987 р., кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ.

 

Швидко плине час.. Випускники багатьох поколінь з глибокою шаною та щирою вдячністю згадують і цінують професійну майстерність і людяність викладачів кафедри. Наразі ми залишаємось впевненими, що репутація кафедри буде незмінно такою, що дозволятиме з гордістю говорити і студентам, і викладачам: «Ми пишаємося тим, що тут навчаємося і працюємо!»

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »