Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра педагогіки та психології

Положення про кафедру

Кафедра педагогіки та психології є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальностями 015 "Професійна освіта (Економіка)" та 053 "Психологія".

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру педагогіки та психології було створено згідно рішення Вченої Ради університету в липні 1993 року за погодженням з Міністерством освіти України (лист №81-5/631 від 23.06.1993 р.), як першу кафедру психолого-педагогічного спрямування в галузевих університетах України. Поява такої кафедри водночас стала й відродженням колишніх традицій. Адже ще на початку ХХ століття, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, одним із напрямків його діяльності була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.

До 2002 року кафедра педагогіки та психології належала до загально університетських кафедр. У 2002 році кафедру було введено у структуру юридичного факультету. В 2014 році кафедра увійшла до складу факультету управління персоналом та маркетингу, а з 1 вересня 2015 р., у зв’язку з реорганізацією цього факультету, до новоствореного факультету управління персоналом, соціології та психології.

Засновником і першим завідувачем кафедри педагогіки та психології КНЕУ був Козаков Віталій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, який очолював кафедру педагогіки та психології з 1993 по 2005 роки. Його найбільш відомими науковими напрацюваннями були: теорія організації самостійної роботи студентів та її інформаційно-методичного забезпечення, концепція психолого-педагогічної підготовки фахівців у непедагогічних університетах, обґрунтування технології індивідуально-кооперативного навчання та авторської навчальної дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» як складової психолого-педагогічної підготовки студентів непедагогічних спеціальностей. Під керівництвом Козакова В.А. було обґрунтовано та апробовано кілька моделей психолого-педагогічної підготовки: 1) викладання базових психолого-педагогічних дисциплін («Психологія», «Психологія та педагогіка», «Університетська освіта» та інші) як складових фундаментальної підготовки студентів непедагогічних спеціальностей; 2) викладання пакету дисциплін поглибленої психолого-педагогічної підготовки для отримання другої спеціальності викладача. У 1998 році за участі викладачів кафедри було створено психологічну службу КНЕУ. Для вдосконалення педагогічної підготовки викладачів університету з жовтня 2001 р. кафедрою були започатковані постійно діючі тренінг-курси для викладачів КНЕУ з розвитку їх психолого-педагогічної компетентності.

У 2005-2017 роках кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Савенкова Людмила Олексіївна. У сфері її професійних інтересів були: підготовка майбутніх педагогів до професійного спілкування, педагогічне спілкування, мовленнєва майстерність викладача, педагогічна риторика тощо.

За ці роки кафедрою було відпрацьовано та удосконалено зміст психолого-педагогічної підготовки у КНЕУ, підготовлено низку навчально-методичних праць, захищено кандидатські та докторські дисертації за проблематикою роботи кафедри.

У 2013-2014 роках кафедрою було започатковано два напрямки підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: Психологія та Професійна освіта (Економіка). У 2019 році започатковано підготовку здобувачів освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Психологія».

З 2018 року кафедру педагогіки та психології очолює доктор педагогічних наук, професор Артюшина Марина Віталіївна, яка спрямовує роботу кафедри на запровадження інноваційно-зорієнтованого підходу до вищої освіти загалом, психолого-педагогічної підготовки, зокрема.

МІСІЯ КАФЕДРИ

Сприяння гуманізації та соціокультурному розвитку українського суспільства шляхом формування широкого кола психолого-педагогічних компетентностей майбутніх фахівців, їхньої професійної культури, розкриття інтелектуального потенціалу, розвитку творчих та особистісних здібностей, формування лідерських та комунікативних властивостей у навчальному, професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

СКЛАД КАФЕДРИ

  • заступники завідувача кафедри - доктор психологічних наук, професор Савченко О.В.  та кандидат педагогічних наук, доцент Саркісова О.Ю.
  • професори - доктори педагогічних наук: Г.О. Ковальчук, М.В. Артюшина, доктор психологічних наук О.В. Савченко;
  • доценти - кандидати педагогічних наук: Л.Л. Борисенко, С.М. Дубовик, Л.М. Журавська, Ю.О. Матвієнко, О.Ю. Саркісова, В.Г. Чужикова, кандидати психологічних наук: Є.О. Варбан, В.В. Завірюха, О.С. Козлова, Л.В.Корват, Л.А. Колесніченко, О.В. Ловка; Л.В.Музичко; кандидат економічних наук: О.А. Булавіна;
  • старші викладачі - Г.В.Анохіна, М.А. Богорад, О.С. Бойчук, В.В. Іванченко, Д.Г. Лавриненко, А.В. Тімакова.

НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Сьогодні колектив кафедри здійснює підготовку майбутніх фахівців за такими освітньо-професійними програмами:

  • «Економічна та соціальна психологія» спеціальності  053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (науковий керівник/гарант– к.психол.н., доц. Колесніченко Л.А.)
  • «Економічна та соціальна психологія» спеціальності  053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти (науковий керівник/гарант – д.психол.н., доц. Савченко О.В.)
  • «Практична психологія» спеціальності  053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти (науковий керівник/гарант – к.психол.н., доц.. Варбан Є.О.)
  • «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (економіка)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (науковий керівник/гарант– к.пед.н., доц. Саркісова О.Ю.)

Здійснюється постійний науково-методичних супровід освітнього процесу, розроблення та застосування прогресивних методів, новітніх методик, запровадження інноваційних та інформаційних освітніх технологій.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА

Кафедрою здійснюється постійний науково-дослідний супровід навчального процесу через організацію наукових досліджень, здійснення наукових публікацій, організацію та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, участь науково-педагогічних працівників Кафедри у науково-практичних заходах наукових установ та закладів освіти України та інших країн, здійснення та контроль моніторингу результатів інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, організацію науково-дослідної роботи студентів, участі у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з психології та педагогіки, залучення їх до наукової та дослідницької роботи кафедри, проведення наукової студентської конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНА, ВИХОВНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Організація та координація роботи науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу кафедри, розподіл та затвердження педагогічного навантаження, проведення засідань кафедри, науково-методичних секцій, проектних, робочих груп.

Оприлюднення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, веб-сторінці кафедри на офіційному веб-сайті університету, мережі Facebook та ін. 

Участь у підвищенні духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді, формування громадянських та патріотичних цінностей студентства, культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

Здійснення системної профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, презентація освітніх програм кафедри на масових профорієнтаційних заходах Університету (Днях відкритих дверей, Форумі вступників тощо), організація роботи Школи юного психолога та бізнес-тренера, тренінгів соціальних компетентностей Soft-skills.

Співробітництво з іншими кафедрами Університету, кафедрами інших закладів вищої освіти, структурними підрозділами наукових установ України та зарубіжних країн у навчальній, науково-методичній та науково-дослідній роботі.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та започаткування нових міжнародних проектів, програм, організація та участь у міжнародних науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, виставках.

У 2016-2018 рр. викладачі кафедри брали участь у міжнародного проєкті програми Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання»  (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Нараз реалізується вже другий міжнародний проєкт програми Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (2020-2022 рр).

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

Тел.+38 044 371 6105

E-mail: kpp@kneu.edu.ua

Сторінки кафедри у мережі Facebook:

Кафедра педагогіки та психології
Економічна та соціальна психологія
Економічна та бізнес-освіта

Група у Телеграм для спілкування з вступниками: 
t.me/vstup_kpp_kneu

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »