Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра педагогіки та психології

Положення про кафедру

Кафедра педагогіки та психології є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальностями 015 "Професійна освіта (Економіка)" та 053 "Психологія".

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру педагогіки та психології було створено згідно рішення Вченої Ради університету в липні 1993 року за погодженням з Міністерством освіти України (лист №81-5/631 від 23.06.1993 р.), як першу кафедру психолого-педагогічного спрямування в галузевих університетах України. Поява такої кафедри водночас стала й відродженням колишніх традицій. Адже ще на початку ХХ століття, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, одним із напрямків його діяльності була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.

Очолив кафедру з початку її існування доктор педагогічних наук, професор Козаков Віталій Андрійович. Під його керівництвом було розроблено принципи, основні положення, зміст та структуру психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки.

З 1 грудня 2005 року по 30 червня 2017 року кафедрою керувала доктор педагогічних наук, професор Савенкова Людмила Олексіївна.

Сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Артюшина Марина Віталіївна.

У 2002 році кафедру було введено у структуру юридичного факультету. В 2014 році кафедра увійшла до складу факультету управління персоналом та маркетингу, а з 1 вересня 2015 р., у зв’язку з реорганізацією цього факультету, до новоствореного факультету управління персоналом, соціології та психології.

Склад кафедри

 • заступники завідувача кафедри - доцент, кандидат психологічних наук Л.В.Музичко та доцент, кандидат психологічних наук Л.В. Корват;
 • професори - доктори педагогічних наук: Г.О. Ковальчук, М.В. Артюшина, доктор психологічних наук О.В. Савченко, кандидат педагогічних наук В.В. Сгадова;
 • доценти - кандидати педагогічних наук: Л.Л. Борисенко, С.М. Дубовик, Л.М. Журавська, Ю.О. Матвієнко, О.Ю. Саркісова, В.Г. Чужикова, Л.В.Янчарська; кандидати психологічних наук: Є.О. Варбан, В.В. Завірюха, О.С. Козлова, Л.А. Колесніченко, О.В. Ловка; кандидат економічних наук: О.А. Булавіна;
 • старші викладачі - М.А. Богорад, О.С. Бойчук, В.В. Іванченко, Д.Г. Лавриненко, А.В. Тімакова.

Місія кафедри

Сприяння гуманізації та соціокультурному розвитку українського суспільства шляхом формування комунікативної та психологічної культури майбутніх фахівців, шляхом розкриття їх інтелектуального потенціалу, творчих та особистісних здібностей, формування лідерських та високоморальних якостей у навчальному, професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Завдання 

1. Розробка та удосконалення відповідно до викликів сьогодення освітніх концепцій, навчальних планів та навчально-методичного забезпечення професійної підготовки конкурентоздатних висококваліфікованих фахівців – психологів та викладачів економіки;

2. Підготовка підручників та навчальних посібників з психології та педагогіки, які відповідають високим освітнім стандартам;

3. Проведення наукових досліджень різних аспектів психолого-педагогічної підготовки викладачів та психологів з метою удосконалення освітнього процесу;

4. Реалізація широкого кола освітніх заходів – проведення тренінгів, майстер-класів для учнів шкіл (Школа юного психолога), студентів університету (пакет «Прикладна психологія» та «Тренерство і викладання») та викладачів (тренінг-курси підвищення кваліфікації «Підготовка викладачів до формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя»)

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Сьогодні колектив кафедри здійснює підготовку майбутніх фахівців за такими спеціальностями:

 • 053 «Психологія» – перший бакалаврський рівень (гарант програми – доцент Колесніченко Л.А.)
 • 015 «Професійної освіти.(Економіка)» – перший бакалаврський рівень (гарант програми – доцент Саркісова О.Ю.)
 • 053 «Психологія» – другий магістерський рівень (гарант програми – професор Савченко О.В.) 

Спеціальність 053 «Психологія», спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» 

На сьогодні цей напрям підготовки є перспективним та затребуваним у галузі економіки. Професійна діяльність фахівців може здійснюватись у таких напрямках;

 • робота з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, підбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою),
 • робота внутрішнього бізнес-тренера та коуча;
 • психологічний супровід бізнес-проектів,
 • консультативна та психодіагностична робота,
 • робота у сфері освіти,
 • громадська діяльність,
 • психотерапевтична діяльність (при умові додаткового спеціалізованого навчання) тощо.

Конкурентні переваги професії:

- цікава, творча, групова та індивідуальна робота з людьми різного віку,

- гнучкий графік роботи,

- можливість створення приватної практики,

- перспективи кар'єрного зростання та самовдосконалення,

- можливість поєднання практики з науковою діяльністю,

- суспільно значущий статус тощо.

Сторінка у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/psykneu

 

Спеціальність 015 «Професійна освіта (Економіка)», спеціалізація "Економічна та бізнес-освіта"

Випускники можуть успішно працювати в двох сферах:

 • бізнесі та економічній діяльності: адміністративна робота, менеджмент, навчання персоналу, консультування у сфері бізнесу, продаж освітніх послуг, логістика, підприємницька, проектна та громадська діяльність у сфері бізнесу.
 • освітній та тренерській діяльності у навчальних закладах та  центрах бізнес-освіти: викладання економіки, тренінгова робота, коучинг, соціально-виховна діяльність, організаційна, методична та консультативна робота, проектна та громадська діяльність у сфері освіти.

Конкурентні переваги професії:

- цікава, творча робота з людьми різного віку,

- стабільна зайнятість із високим рівнем заробітної плати,

- гнучкий графік роботи,

- перспективи кар'єрного зростання та самовдосконалення,

- можливість поєднання з науковою діяльністю,

- суспільно значущий статус тощо.

Сторінка у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/ekpedKNEU/

Терміни навчання

4 роки - на базі загальної середньої освіти

3 роки - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

2 роки - для молодших спеціалістів  з професійної освіти.

За довідками звертатися: 

м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра педагогіки та психології, ауд. 306;

тел: 044-371-61-05;  067-955-22-47.

Сторінка кафедри у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/KafPedPsycholKNEU/

ВИКЛАДАЧІ

Переглянути викладацький склад кафедри »

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ
Анатомія і фізіологія нервової системи

Мета навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи людини» – ознайомити студентів з закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи людини, сформувати уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки. При вивченні предмета слід пам’ятати, що функціонування нервової системи є основою формування психічних явищ, а процеси функціонування нервових структур значною мірою визначаються їх будовою і взаємозв’язками

Вікова та педагогічна психологія
Вступ до спеціальності Психологія (Каф. педагогіки та психології)

Метою навчальної дисципліни«Вступ до спеціальності» є оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога,     опанування основним науково-теоретичним апаратом спеціальності «Психологія» та практичними уміннями застосовувати на практиці загально-психологічні методи дослідження особистості, вивчення психічних феноменів

Диференційна психологія

«Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології особистості, соціальної психології, є основою для вивчення педагогічної психології, психології праці, психології управління, індивідуального консультування

Експериментальна психологія

Метою вивчення науки «Експериментальна психологія» є забезпечення майбутніх психологів основами знань про систему методів психологічного дослідження та формування практичних вмінь проведення емпіричного (експериментального) психологічного дослідження.

Загальна психологія

Мета навчальної дисципліни:закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін.

Завдання:оволодіти головними базовими поняттями і категоріями загальної психології, зокрема, об’єкт психології, предмет психології, метод, методологія, психіка, свідомість, самосвідомість, несвідоме, психічні явища тощо

Історія психології

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни «Історія психології» розроблено відповідно до ухвали Вченої ради від 01

Математичні методи в психології
Методологія та методи психологічного дослідження

Курс «Методологія та методи психологічного дослідження»є нормативним для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія».

Одним із важливих завдань вищої освіти є розвиток дослідницьких умінь студентів. Як у повсякденній, так і професійній діяльності постійно відчувається потреба у вирішенні різноманітних науково-практичних проблем, які можуть розглядатися як дослідницькі завдання, що вимагають для свого вирішення спеціальних умінь та навичок

Основи біології і генетики людини

Метою вивчення «Основ біології та генетики людини» є формування системи знань про закономірності функціонування організму людини, механізми спадковості й мінливості як основу біологічної еволюції виду Homo sapiens, біогенетичну детермінованість психофізіологічних властивостей людини.

Основи психології та педагогіки

Вивчення науки «Основи психології та педагогіки» дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитись виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей в процесі навчання

Основи самоосвіти
Педагогіка

Мета вивчення дисципліни «Педагогіка» є формування основ педагогічного мислення;

усвідомлення перспективних тенденцій    розвитку сучасної педагогічної науки; формування вмінь Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології.Афективна сфера особистості»навчитися застосовувати отримані загально психологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Практикум із загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості»– навчитися застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології. Пізнавальна сфера особистості»–навчитися застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Психодіагностика

Метою вивчення науки «Психодіагностика» є опанування базовими знаннями щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного обстеження, формування вмінь його проведення та використання результатів.                                                            

Психологія

Предмет науки. Наука «Психологія» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування, знання й уміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком. Такий зміст дозволяє забезпечити послідовний перехід від пізнання до розвитку й управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей

Психологія професійної діяльності

Мета навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності» – знати та вміти пояснювати основні психологічні поняття, принципи, закономірності, теорії і положення сучасної психології праці, навчитись визначати особливості трудової діяльності працівників, проводити процедури аналізу трудової діяльності, а також набути досвіду професійної рефлексії як майбутнього фахівця-психолога

Психологія та педагогіка

1. Мета. Психолого-педагогічні знання є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця з вищою освітою. Володіння психологічними знаннями допомагає людині краще пізнати свій внутрішній світ, дізнатись про закономірності його функціонування і розвитку, що є запорукою свідомого управління своєю життєдіяльністю

Психофізіологія

Мета навчальної науки «Психофізіологія»: формування системи наукових уявлень про фізіологічні механізми, принципи і закономірності психічної діяльності і поведінки людини та умінь застосовувати ці знання у практичній роботі і прикладних дослідженнях професійної діяльності психолога

Етнопсихологія

Метоювивчення дисципліни «Етнопсихологія» є: опанування теоретичними знаннями наукового розуміння складних процесів духовно-психічного розвитку народу; етнічної, культурологічної, психологічної своєрідності людей, народів, націй, що виокремлюються у ході їхнього розвитку

Методика викладання права

   1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

  Курс «Методика викладання права» ( 5 кредитів) є завершальним у пакеті психолого-педагогічної підготовки бакалаврів права, як викладачів юридичних дисциплін, основною метою якого є визначення та обґрунтування компетентності сучасного викладача юридичних дисциплін

Методика викладання економіки

    1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

    «Методика виконання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності студентів, що отримують спеціальність «викладач економіки»

Педагогічна риторика

“Педагогічна риторика” (3 кредити) є складовою частиною психолого-педагогічного циклу дисциплін за вибором, вивчення якого є підставою для отримання другої спеціальності “викладач правових дисциплін”. Метою “Педагогічної риторики” є оволодіння майбутніми юристами професійними мовленнєвими уміннями.

Педагогічна психологія

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки курсу «Педагогічна психологія» розроблено з урахуванням вимог щодо підготов­ки практичних психологів

Політична психологія

Метою вивчення політичної психології як інтегрованої галузі політології і психології є формування системи знань про основні психологічні компоненти та феномени (ціннісні орієнтації і певні міркування пов’язані з політикою; думки, настрої, почуття, волю, особливості характеру, потреби,

Психологія та культура ділового спілкування

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

   Мета: навчитись ефективно управлятибудь-якою діяльністю, зокрема, навчальною, виходячи з психологічних особливостей її реалізації.Дисципліна “Психологія діяльності і навчальний менеджмент” (5 кредитів) розглядається як базова для блоку дисциплін психолого-педагогічної підготовки економістів до викладацької діяльності

Психологія здоров’я

Мета навчальної дисципліни «Психологія здоров’я»: формування системи знань про психологічні аспекти здорового способу життя, психологічні основи виникнення хвороб, вплив психологічних чинників на здоров’я людей і виникнення хвороб та умінь застосовувати ці знання у наукових дослідженнях і у психологічній практиці

Психологія спілкування

Робоча навчальна програма з дисципліни „Психологія спілкування»  є нормативним документом КНЕУ, розробленим кафедрою педагогіки та психології на основі освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів до фахової та викладацької діяльності

Реабілітаційна педагогіка

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань з Реабілітаційної діяльності педагога та його вмінь розробки практичних методик корекційної роботи з відповідними категоріями дітей та підлітків                                                        

Юридична психологія

“Юридична психологія” (5 кредитів) є дисципліною, що синтезує психологічні та юридичні знання, визначаючи психологічні механізми в юридичній діяльності.

Загальна психологія. Пізнавальна сфера особистості

Мета навчальної дисципліни«Загальна психологія»: закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін

Педагогічна практика

Педагогічна практика завершує психолого-педагогічну підготовку студентів Університету до викладацької діяльності, що розглядається як професійне спрямування освітньо-професійно-орієнтованого циклу навчальних дисциплін: “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (загальна та вікова психологія, дидактика, управління навчальною діяльністю тощо), “Психологія спілкування” (професійне спілкування, педагогічна майстерність тощо), “Методика викладання права” (планування та проведення занять з юридичних  дисциплін для різних освітньо-вікових груп, розробка дидактичних та методичних матеріалів до занять з правової тематики, обґрунтування доцільності та ефективне застосування активних методів навчання в процесі вивчення правознавства), курсова робота з циклу психолого-педагогічних дисциплін (теоретико-практична реалізація всіх аспектів підготовки та проведення занять з права в дитячих садках, початковій, середній, старшій школі, коледжах, училищах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти)

Загальна психологія. Афективна сфера особистості

Мета навчальної дисципліни «Загальна психологія. Афективна сфера особистості»: закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін

Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Мета навчальної дисципліни«Загальна психологія»:закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін

Методологія та методи наукового дослідження
Риторика
Економічна психологія
Гендерна психологія
Історія вітчизняної педагогіки
Клінічна психологія
Комунікативні процеси в навчанні
Методологія і дидактика професійної освіти
Навчальний менеджмент
Організаційна психологія
Організаційне консультування
Основи психосоматики
Практикум організаційної психології
Психологія спілкування навчальний менеджмент
Психологія конфлікту
Психологія маркетингової реклами
Соціальна психологія (К-ра педагогіки та психології)
Вікова психологія
Порівняльна педагогіка
Психологія ділового спілкування
Психологія кризових станів
Психологія прийняття рішень
Психологія соціального впливу
Психокорекція
Професійна освіта (Економіка)