Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра cоціології

Кафедра соціології – є науковим та навчально-методичним центром з потужною соціологічною науковою школою, здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. До науково-педагогічного складу кафедри соціології входять 2 доктори, 9 кандидатів наук, два старших викладача та асистент, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь науковців кафедри у сумісних наукових дослідженнях, проектах факультету та університету, зокрема, фундаментальних дослідженнях з соціологічного забезпечення менеджерської, підприємницької діяльності, PR-менеджменту, державного управління

Положення про кафедру соціології

Історія  кафедри

Історія кафедри соціології почалась у 1989 році, коли на факультеті економіки праці та матеріально-технічного забезпечення Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка була відкрита кафедра загальної та економічної соціології. Очолив кафедру академік, доктор економічних наук Пахомов Юрій Миколайович. На кафедрі тривалий час працювали провідні науковці з Інституту соціології НАН України. З 1994 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Ворона В.М., а з 1995 – кандидат економічних наук, доцент Дворецька Г.В. Читати далі »

У 1996 році шляхом об`єднання двох кафедр політології і загальної та економічної соціології, була створена кафедра політології та соціології під керівництвом доцента Брегеди А.Ю., яка входила до складу факультету управління персоналом та маркетингу. Науково-педагогічний колектив кафедри політології та соціології підтримував традиційно високий науковий та навчально-методичний рівень викладання соціології, додавши до переліку соціологічних дисциплін такі необхідні для сучасного рівня підготовки спеціалістів курси як соціологія підприємництва, соціологія конфлікту, соціальне управління, гендерна соціологія, синергія і самоорганізація економічної діяльності тощо.
У 2009 році кафедру очолив професор Смолянюк В.Ф. Саме за часів його керівництва безперечним надбанням у розвиткові як соціології, її статусу у КНЕУ, так й університету в цілому, було започаткування у 2014-2015 навчальному році підготовку бакалаврів за спеціальністю «Соціально-політичні науки» напряму «Соціологія».
З 2016 року кафедра соціології була відтворена як самостійна, випускова у складі факультету управління персоналом, соціології та психології. Очолила кафедру доктор філософських наук, професор Гаєвська Оксана Борисівна.  

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Вступ до спеціальності (К-ра Соціології)

Мета:створення у студентів уявлення про соціологію як самостійну науку, її особливості, структуру, функції та основні завдання. Дана дисципліна дає можливість увійти у коло проблем соціологічної науки та діяльності соціологів-практиків, ознайомлення з якими необхідне для опанування соціологічного фаху

Загальна соціологічна теорія

Мета:формування у студентів знань щодо суті та специфіки основних рівнів теоретичного аналізу соціальної дійсності, методологічних засад соціологічного пізнання соціальних явищ та процесів, концепцій соціального розвитку

Завдання:поглибити розуміння студентами суті соціологічних понять та категорій;сформувати навички проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальної дійсності;сприяти розвитку соціологічного мисленняпри вивченні явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

       Предмет:принципи соціального пізнання дійсності, основні методологічні засади соціологічного аналізу суспільства як цілісної соціальної системи, механізмів його функціонування та розвитку, суті соціальних зв’язків та взаємодій.

Історія соціології

Мета:формування системи знань про процес виникнення, основні етапи розвитку, історичні форми і напрями розвитку соціологічного знання. Реконструкція історичного становлення соціологічного знання дасть змогу дослідити процес виокремлення з людського досвіду знання  про суспільство і набуття ним форми емпірично обґрунтованої наукової теорії

Історія соціології в Україні

Мета:вивчення соціології в Україні є формування системи знань про основні віхи зародження, розвитку та становлення соціологічної дисципліни на території України, відтворення основних контекстів розвитку української соціології з моменту виникнення і до наших часів, розкриття закономірностей соціологічного теоретизування та прикладних досліджень українськими соціологами

Методи збору та аналізу соціологічних даних

Вивчення дисципліни «Методи збору та аналізу соціологічних даних» надає можливість студентам засвоювати актуальну проблематику емпіричної соціології, розуміти основні сфери застосування, пізнавальні можливості та обмеження «кількісної» та «якісної» парадигми у соціальному пізнанні,здійснювати аналіз та інтерпретацію емпіричних соціологічних даних

Практикум з методів збору соціологічних даних (практична підготовка)

Мета: забезпечити студентів в отриманні фундаментальних знань про методичні та процедурні засади соціологічної методології, оволодінні навичками практичного застосування методів збору соціологічних даних

Інноваційні методики викладання сучасної соціології

Предмет дисципліни: інноваційні методики викладання соціології у вищій школі, організація науково-дослідної діяльності студентів.

Мета дисципліни: підготовка студентів довикладацької діяльності у сфері соціології,засвоєння ефективних дидактичних принципів, інноваційних методик, технік і прийомів викладаннясоціологічної науки

Методологія соціологічних досліджень

Мета:формування логіко-методологічних і методичних підходів одержання емпіричного знання про стан, закономірності функціонування й розвиток масових соціальних явищ і процесів.

Завдання:
Соціальна структура суспільства

Соціологія конфлікту

Соціологія конфлікту - це галузь соціології, що вивчає природу, механізми виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

Мета вивчення дисципліни: дати знання про сутність і природу конфліктів;  Соціологія праці та управління

Мета вивчення спецкурсу "Соціологія праці та управління" – це ознайомлення студентів  з системою знань про закономірності функціонування і розвитку соціально-трудових відносин та механізм регулювання трудової поведінки суб’єктів праці, а також формування уміння збору первинної соціологічної інформації для розробки управлінських рішень у трудовій сфері

Пізнавальні технології в соціології (Соціальні технології)

Предмет дисципліни: основні технології пізнавальної діяльності в сучасній соціології, організація науково-дослідної діяльності студента соціологічного фаху.

Мета дисципліни: оволодіння фундаментальними технологіями пізнавальної діяльності в соціології, їх пізнавальними можливостями та процедурними особливостями

Соціальна психологія

У цьому курсі ми поговоримо про те, що відбувається з людиною, коли вона стає членом соціальної групи. Розглянемо, як вона обробляє інформацію, які емоції відчуває і як поводиться. Проаналізуємо основні ефекти, проблеми й способи їхнього вирішення. Обговоримо класичні й сучасні соціально-психологічні моделі, а також їхнє практичне застосування

Сучасні соціологічні теорії

Мета— усвідомити роль і значення сучасних соціологічних теорій у процесі розвитку суспільства, опануватиі сторичні форми та напрями розвитку соціологічних знань, їх взає­мозв’язок, взаємовплив і наукову цінність з позицій сьогодення, а та­кож науково­-теоретичні, соціально-політичні та ідеологічні чинники впливу на розвиток, характер і спрямованість теоретичної думки та емпіричних досліджень у соціології

Соціологія освіти

Мета: забезпечення студентів знаннями закономірностей розвитку освітнього простору, розумінням освіти як «цілісного феномену», навичками використання в якості методологічних основ соціологічного підходу до освіти, формування цілісної системи знань про сучасну світову соціологію освіти

Соціологія економіки

Мета:оволодіння сучасними знаннями у сфері економічної соціології,  методами соціологічного аналізу економічних систем, явищ та процесів,  розуміння тенденцій еволюції економічних і соціальних відносин у сучасному суспільстві.  

Завдання:надання знань щодо об’єкту та  предмету економічної соціології, її понятійно-категоріального апарату, теорій, методів соціологічного дослідження економічних систем; механізми мотивації економічної поведінки; види та специфіка соціально-економічних відносин; сутність та роль економічної культури у стійкості економічної системи; формування наукових уявлень про економічну систему як соціальний інститут, її структуру та функції; сутність та роль інституту соціального партнерства у забезпеченні ефективного функціонування економічної сфери; принципи соціально відповідального підприємницва; формування навичок й умінь оволодіння сучасними методами соціологічного дослідження економічної системи; аналізу стану та прогнозування розвитку економічних систем та соціально-економічних відносин

Соціологічні методи з маркетингових досліджень

Мета: сформувати уявлення студентів про їхнє місце і діяльність, можливості та задачі у сфері маркетингу.Розвиток у студентів необхідних знань, практичних навичок і методів соціологічного аналізу в проведенні маркетингової роботи в комерційних і некомерційних організаціях, установах, інститутах

Сучасне українське суспільство (соціологічний аналіз)
Електоральна соціологія

Мета:трактування сучасних наукових концепцій, понять, методів та політичних технологій у з’ясуванні сутності і ролі соціології політики у розкритті процесів політичного життя суспільства.

Завдання:розглянути проблемні  питання соціології політики через призму соціологічних знань; проаналізувати основні концепції й теорії соціології політики в контексті сутності суспільства, що трансформується; сформувати наукові уявлення про головні тенденції політичного розвитку сучасного суспільства; дослідити місце і роль людини у сучасному політичному процесі; здійснити аналіз категоріально-понятійного апарату даного курсу, застосовуючи методи соціологічного аналізу політики і влади; оволодіти методами та технологіями соціологічного дослідження політичних процесів; оволодіти та застосовувати технології аналізу соціології партій, виборчих компаній та політичної діяльності

Соціальний аудит трудових відносин

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних уявлень і базових знань щодо соціального аудиту і його функцій в сучасному суспільстві; принципи, види та сфери застосування; міжнародні стандарти соціального аудиту та сучасні методики його проведення.

Соціологія громадської думки

Мета:Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами процесів вивчення громадської думки, дати огляд прийнятих методологій і методик, сформувати загальні уявлення про історію вивчення громадської думки, про процедури накопичення і дистрибуції дослідного матеріалу

Оцінювання соціальних програм та проектів
Організація роботи соціологічної служби

Мета: забезпечення сучасної соціологічної освіти студентів, формування у них необхідних знань і вмінь для організації роботи соціологічної служби.

Соціологія капіталу та підприємницької діяльності

Мета:забезпечення якісної економічної освіти студентів, формування у них знань й практичних навичок, спрямованих на успішну діяльність в умовах ринкової економіки та плюралізму форм власності, створення передумов формування особистої підприємницької ініціативи.

Завдання:ознайомити студентів з основними понятійно-категоріальними елементами курсу; сформувати уявлення про соціокультурні особливості підприємництва як особливої форми економічної діяльності, роль підприємництва у формуванні соціальної структури та громадянського суспільства;розкрити мотивацію підприємницької діяльності, мету та цінності підприємництва; ознайомити з основними соціологічними підходами стосовно аналізу феномену підприємництва

Соціологія
Соціологія підприємництва
Соціологія управління
Євроінтеграційні процеси сучасного суспільства
Професійна та комунікативна культура соціолога
Соціологія молоді
Глибинне інтерв’ю
Інформаційні технології в соціології
Етносоціологія
Метод фокус-груп
Сучасні соціологічні теорії глобалізації
Оціночні дослідження в соціальній сфері
Підготовка та презентація результатів соціологічного дослідження
Соціологічні практики корпоративної соціальної відповідальності в Україні
Соціологія міжнародних економічних відносин
Соціологія проектування та фандрайзингу
Соціальна статистика (К-ра Соціології)
Дисципліни магістерського рівня

Глобальна економіка

Соціальне управління бізнесом

Методологія наукових досліджень

Соціологія власності

Інституціональна соціологія

Соціологія міжнародного менеджменту

Крос-культурна комунікація: соціологічний аналіз

Економічна культура суспільства

Практика

Комплек

Вибіркові дисципліни
Методи тестування в соціології

Метою вивчення дисципліни  є оволодіння сучасними методами проведення соціологічних досліджень, а саме методами тестування і соціометрії.

Завдання:-  надання знань щодо передумов формування, сутності та особливостей застосування тестування та соціометричних методів, їх місця в сучасній соціології; видів, методів та термінології в соціометрії та тестуванні; доцільність застосування методів тестування та соціометрії при дослідженні соціальних явищ та процесів; Соціальна антропологія

Мета. Забезпечення сучасної соціологічної освіти студентів, ознайомлення їх із предметною сферою соціально-антропологічних досліджень, розкриття засобів аналізу соціально-антропологічної проблематики в контексті найвпливовіших сучасних методологій, формування у студентів навичок самостійної орієнтації в концепціях і поняттях сучасної соціально-антропологічної науки на підставі опрацювання текстів найбільш відомих персоналій

Соціологія культури та дозвілля

Мета:забезпечення оптимального за теоретико-гносеологічним змістом та прикладним значенням обсягу знань про соціологію культури як самостійну наукову дисципліну, формування у студентів знань про категорії та основні наукові підходи щодо соціологічного трактування сутності феномену культури, її взаємозв’язку з суспільством, про актуальні проблеми соціального буття культури, про роль культури в процесах соціальних перетворень і змін у сучасному світі

Соціологія міста і села

Мета – комплексне вивчення міста і села  як складного та багатоаспектного феномена, форми спільноти та типу соціальності, сутнісною рисою якого є інтеграція різнорідних видів життєдіяльності в єдину систему з власним механізмом підтримування та відтворення стабільності й порядку

Метод сфокусованого групового інтерв’ю

Мета - ознайомлення студентів з основними принципами організації та проведення групових інтерв’ю, придбання практичних навичок використання методу фокус-груп.

Основними завданнями курсу  є: ознайомлення студентів з теоретичними основами методу групового інтерв’ю  в соціології; розкрити особливості використання різних видів групового інтерв’ю, фокус-групове, експертне тощо; навчити студентів організовувати, розробляти інструментарій та проводити соціологічні дослідження з використанням методу групового інтерв’ю, робити власні висновки та надавати рекомендації;

Соціологія особистості та сім’ї

Мета: надати загальне уявлення про специфіку соціологічного погляду на проблеми сучасної особистості, формування у майбутніх спеціалістів соціологічного мислення і конкретних знань по проблемах структури, типології і соціалізації особистості, окреслити можливі перспективи дослідження цих проблем у контексті соціокомунікативного та соціокультурного підходів  Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації (практична підготовка)

Соціологія соціальної роботи
Метою курсу є розкриття змісту предмету соціології соціальної роботи, набуття студентами вмінь та навичок використання методів та технологій соціальної роботи.
Завдання:   - розкрити принципи соціальної роботи та надати знання щодо практичних технологій соціальної роботи; - навчити студентів користуватися соціологічними методами задля вивчення, аналізу та прийняття рішень щодо реалізації технологій соціальної роботи;  - навчити студентів реалізовувати методи соціологічного дослідження в рамках соціальної роботи
Метод спостереження

Мета вивчення курсу - забезпечити формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок вивчення та оцінки сучасних суспільних явищ та процесів завдяки використанню методу спостереження.

Соціологія реклами та масових комунікацій

Метою курсує розкриття змісту предмету соціології реклами, вдосконалення розробки рекламної кампанії, стимулювання споживацької аудиторії.

Завдання: аналіз рекламних текстів, виявлення основних компонентів впливу на споживача рекламних комунікацій; надати навики інтерпретації різних видів рекламних комунікацій і відбір рекламного звернення для кожного окремного продукту; розкрити принципи впливу на споживачів з метою просування продукту на ринку ; навчити студентів використовувати методи соціологічного опитування споживачів, виміру здобутої інформації і оцінки при сприйнятті продукту і інформації про нього

Соціологія девіантної поведінки

Мета: забезпечення сучасної соціологічної освіти студентів,формування у них цілісного уявлення щодо соціальних норм і відхилень, вивчення основних характеристик соціальних відхилень та розуміння проблеми девіантності на сучасному етапі розвитку суспільства.

Завдання: розкриття змісту основних понять, що використовуються при вивченні проблем девіантної поведінки; формування у студентів уявлення щодо предметної сфери та місця соціології девіантної поведінки в системі соціологічного знання; формування цілісних уявлень щодо сутності, характеристик і функцій девіантної поведінки; надання систематизованих знань щодо основних моделей девіантної поведінки; ознайомлення з методиками дослідження різних форм проявів девіантності та правилами роботи з різними цільовими групами; формування основних навичок і вмінь самостійного аналізу девіантних проявів та проведення емпіричного дослідження в цій сфері

Метод експерименту в соціальних науках

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та процедурними засадами проведення експерименту в соціальній науці.

Завдання:забезпечити студентів знаннями про теоретико-методологічні засади, структурні рівні, особливості експериментального дослідження, ознайомити їх з актуальними класичними та сучасними експериментальними дослідженнями, проведеними в різних галузях соціальної науки, формувати у студентів практичнінавички та вміння щодо планування, організації та проведення експериментів у соціології, опрацювання експериментальних результатів

Етносоціологія релігії

Мета:сформувати у студентів основи знань про походження, суть і функції різноманітних етнічних спільнот, їх розвиток та взаємозв’язки, а також їх входження у систему соціальних відносин. Надати студентам знання про специфіку соціологічного вивчення феномену релігії та аналізу релігійності, як сутнісного стану світосприйняття людини; сформувати уміння орієнтуватись в результатах соціального вивчення релігії як соціокультурного явища та вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і дослідницькій роботі

Корпоративна соціальна відповідальність

Мета дисципліни:формування у студентів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі соціально-відповідального бізнесу, набуття практичних навичок управлінського консультування на основі ділової етики, здійсненні соціального маркетингу з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення сталого розвитку підприємства

Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень
Соціологія соціальних змін
Соціологія організацій та управління
Основи демографії: соціологічний вимір
Соціометрія
Соціальна екологія
Соціальна синергетика
Гендерна соціологія
Соціологія міста
Соціологія кар’єри та лідерства
Соціологія споживання
Інноваційні методики викладання сучасної соціології
Наративна соціологія
Соціальний діалог
Соціальні технології
Соціологія інновацій
Соціологія політики
Соціологія постмодерну