Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення курсів "Філософія", "Логіка", "Етика", "Культурологія", розробляє та пропонує нові вибіркові дисципліни. Викладачі кафедри приділяють велику увагу  створенню та виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці й оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів. Ми прагнемо модернізувати навчальний процес в контексті європейських вимог, удосконалити якість підготовки майбутніх економістів з філософських дисциплін з урахуванням їх фахових зацікавлень.

За останні роки працівниками кафедри видані такі підручники та навчально-методичні посібники:

До 2010 р.

Філософія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Вид. 2-е, перероб. і доп. / В. Х. Арутюнов, М. М. Демченко, С. Л. Йосипенко, І. С. Кабика, О. О. Круш, В. М. Мішин, Н. Я. Станілевич. — К.: КНЕУ, 2001.
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002.

Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко (кер. авт. кол.), О. М. Семашко, В. В. Олефіренко, Д. Ю. Кобринський, Т. С. Пітякова, В. Х. Арутюнов, М. А. Шульга, Б. Г. Мачульський, М. М. Мосунов, Т. В. Глєбова, І. М. Гадалова, В. С. Скалянчук, Л. І. Войнаровська. — К.: КНЕУ, 2003.
Культурологія: Навч. посіб./ В.І.Абрамов, Б.Г.Мачульський, Т.С.Пітякова та ін.  – КНЕУ, 2007.  – 376 с.
Культурология. Интегративный курс: учеб. Пособие /[И.Е.Волошко, А.А.Машталер и др.; под общ. ред. И.Е.Волошко].  – К.: КНЭУ, 2009. – 383, [1]c.
Присухін С. І. Релігієзнавство, К.: КНЕУ, 2005.
Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц /В. Х. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін. К.: КНЕУ, 2008.  – 312 с.

2010 р.

Мартинюк І.В.Людина і світ: Навч. посібник. – Вид. Переяславського державного педагогічного університету. – Переяслав, 2010 р. (6 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція: Підручник. – К., НАОУ, 2010. – 337с.  

 

 

2011 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.ВФілософія: Навч.-метод. посібник по підготовці до кандидатського іспиту з філософії. К., КНЕУ, 2011, (2,5 друк. арк.).

Присухін С.І. (авт.-упорядник) Філософія: хрестоматія (текст): Навч. Посібник. К., КНЕУ, 2011, (11,2 друк. арк.).

Соколов С.В.(у співавт.) Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України: Підручник. К., Нац-й ун-т оборони України, 2011 (1,5 друк. арк.)

Соколов С.В. (у співавт.)Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації: Підручник. К., Нац-й ун-т оборони України, 2011, (1 друк. арк.)

 

 

2012 р.

Вільчинський Ю.М., Свінціцький В.М., Мартинюк І.ВФілософія: методичнірекомендації для аспірантів і здобувачів з підготовки до канд. іспиту. К.: КНЕУ, 2012 (3,9 друк. арк.).

Кругляк М.І.Логіка: навчальний посіб. К.: КНЕУ, 2012, (11,62 друк. арк.).

Присухін С.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2012 (9,30 друк. арк.).

 

2014 р.

Вільчинський Ю.М. (Ред., у співавт.)Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник. –3 вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2014. – 327 с.

 

Остання редакція: 27.11.15