Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 09.09.11
Українська та зарубіжна культура

Мета дисципліни: надання студентам знань про культуру як складний феномен у сукупності його ціннісно-смислових, нормативно-регулятивних і знаково-комунікативних характеристик, про основні закономірності історичного розвитку української культури, її місця і значення у світовому культурно-історичному процесі, загальноприйняті наукові концепції її вивчення, основні методологічні принципи її дослідження

Етика міжнародного бізнесу (К-ра Філософії)

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметним полем етикита етикибізнесу, понятійним апаратом та головними  концептуальними інтерпретаціями; забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики зокрема.

Завдання дисципліни полягає уздобутті знань щодо предмету, основних завдань і закономірностей функціонування етики бізнесу, основних етичних концепцій та теорій, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень та вирішення етичних дилем в сфері бізнесу; щодо ролі професійно-етичних кодексів та стандартів професійної етики у сфері туризму, підвищенні якості моральної свідомості професіоналів у сфері туризму, засвоєнні ними головних ціннісних орієнтацій та моральних стандартів бізнесу, оволодінні відповідним етичним інструментарієм, опануванні етико-моральнісними основами професійної діяльності, культури спілкування та етикету

Етика та естетика

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметом етики та естетики: моральністюу єдності її універсальних, нормативних та прикладних вимірів; особливостями емоційно-чуттєвого пізнання світу людського буття та мистецтвом як художнім втіленням цього пізнання. Формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості

Етичні аспекти фінансово-економічної діяльності

Мета дисципліни: забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики фінансово-економічно діяльності зокрема.

Завдання дисципліни: здобуття знань щодо соціокультурних засад формування предмету етики бізнесу, закономірностей функціонування етики бізнесу, основних етичних концепцій та теорій, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень та вирішення етичних дилем в сфері бізнесу; підвищення якості моральної свідомості професіоналів у фінансовій сфері, засвоєння ними головних ціннісних орієнтацій та моральних стандартів бізнесу, оволодіння відповідним етичним інструментарієм для аналізу та прийняття рішень в конкретних ситуаціях ділового життя; опанування етико-моральнісними основами професійної діяльності, культури спілкування та етикету