Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії наполегливо працює над осмисленням широкого кола актуальних проблем суспільного та соціально-економічного життя України у їх соціально-філософському, світоглядно-методологічному, культурному, екологічному та глобальному вимірах. Протягом 2005 – 2010 рр. кафедра розробляла науково-дослідну тему «Філософський аналіз концепції сталого розвитку» (керівник доктор філософських наук, професор Свінціцький В.М.). Підсумковим результатом стала монографія «Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст». — КНЕУ, 2010.  Від 2011 р. кафедра працює над темою «Соціальний капітал: філософський, морально-етичний та економічний виміри» (керівник доктор філософських наук, професор Вільчинський Ю.М.).  

Кафедра філософії КНЕУ має власний друкований орган: науковий альманах "Університетська кафедра". З його матеріалами можна ознайомитися за адресою: http://uka.kneu.edu.ua/ua/

Колектив кафедри здійснює наукове співробітництво з академічними установами та вищими навчальними закладами України та зарубіжними країнам, бере участь у наукових заходах державного та міжнародного рівня.

У науковому доробку викладачів кафедри філософії останніх років:

Наукові монографії:

До 2010 р.

Мачульський Б. Г. Логіка в управлінській діяльності, Логічний аналіз умовиводів. — К.: 2002.
Семашко О. М. (у співавторстві). Соціологія культури. — К.: Каравела, 2002.

Семашко О. М. (у співавторстві). Театр і глядач у сучасній соціологічній реальності. — Част. 1. Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. — К.: КФНВК наука, 2002.

Арутюнов В. Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем сучасності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003.

Деркач В. Л. (у співавторстві). Концептуальні виміри екологічної свідомості. — К.: Парапан, 2003.

Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системно-структурного вивчення. — К.: КНЕУ, 2004.

Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі). — К.: КНЕУ, 2005.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. 2-ге вид. – Львів: Афіша.-- 2001. -- 664 с.

Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності / Юрій Вільчинський. - Київ: Поліграфкнига, 2009. - 360 c.

2010

 

Свінціцький В.М. (керівник. авт. кол.), Арутюнов В.Х., Глєбова Т.В., Дерев'янко Т.М., Пітякова Т.С., Присухін С.І., Пустовойт В.І.Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст. – К., КНЕУ, 2010.

 

Деркач В.Л. (у співавт.) Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. – К., ПАРАПАН, 2010.

 

 

2011

Машталер А.А. (у співавт.) Еліта: витоки, сутність, перспектива. За заг. ред. В.Г. Кременя. – К., Товариство «Знання», 2011.

 

2014

 

Вільчинський Ю.М. (керівник. авт. кол.), Бондар С.В., Деркач В.Л., Кругляк М.І., Северин-Мрачковська Л.В., Соколов С.В. Філософія та методологія наукового пізнання. – К., КНЕУ, 2014. – 213 с.

Білоножко Є.П. (у співавт., за ред. проф. Кудряченка А.І.) Європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації. ? К.: Фенікс, 2014 р.

Войнаровська Л.І. (у співавт., за ред. проф. Кременя В.Г.) Синергетика і освіта. ? К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014 р.

Перелік інших наукових робіт викладачів кафедри

Остання редакція: 27.11.15