Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Фокусоване інтерв’ю «Аналіз системи підготовки та управління підготовкою педагогів професійного навчання в КНЕУ» (26.06.2020 р.)26 Червня 2020р.

                                                 

26 червня 2020 р. кафедрою педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» було проведене групове фокусоване інтерв’ю з викладачами освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» на тему «Аналіз системи підготовки та управління підготовкою педагогів професійного навчання в КНЕУ».

 

Метою інтерв’юбуло отримання інформації про ефективні механізми управління підготовкою педагогів професійного навчання у КНЕУ, вузькі місця та напрямки удосконалення.

 

Враховуючи умови карантину, інтерв’ю проводилося у форматі онлайн-конференції у середовищі Zoom.Для проведення інтерв’ю було обрано метод фокус-групи, який дозволяє учасникам активно генерувати та обговорювати ідеї щодо кола питань, поставлених модератором.

В інтерв’ю взяли участь 9 викладачів кафедри педагогіки та психології:

 • завідувач кафедри, модератор дискусії – М.В. Артюшина;
 • керівник освітньо-професійної програми – О.Ю. Саркісова;
 • викладачі – О.А. Булавіна, Ю.О. Матвієнко, Л.М. Журавська, М.А. Богорад, Л.В. Корват, В.Г. Чужикова, Г.М. Анохіна.

 

На початку інтерв’ю модератор презентувала проєкт Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)», пояснила мету інтерв’ю та провела інструктаж щодо регламенту та правил проведення інтерв’ю.

 

Інтерв’ю включало обговореннятрьох блоків запитань:

 

 • основні завдання підготовки педагогів професійного навчання в КНЕУ;
 • компоненти управління підготовкою педагогів професійного навчання: цільовий, мотиваційний, змістовий, організаційний, контрольно-оцінювальний;
 • механізми управління підготовкою педагогів професійного навчання на основі партнерства у КНЕУ.

У кожному блоці було визначено коло питань, які планувалося обговорити, й котрі були завчасно розіслані учасникам інтерв’ю.

 

Основні результати обговорення

 

Вузьким місцем є відсутність державного замовлення, що впливає на мотивацію вступу на спеціальність «Професійна освіта (Економіка)», не зважаючи на престижність і привабливість роботи у майбутньому в якості бізнес-тренерів. Мотивація до викладацької діяльності набагато нижча, що обумовлене недостатньою державною підтримкою підготовки педагогів для системи професійної освіти.

 

Основні завдання підготовки педагогів професійного навчання в КНЕУ:

 

 • підготовка викладачів має ґрунтуватись на гуманістичних засадах, партнерських відносинах між викладачами та студентами, особливе значення має тьютерський підхід до навчання;
 • практична складова навчання, тісний зв’язок з бізнесом;
 • дуальний, бінарний характер підготовки (економічна та психолого-педагогічна підготовка бакалаврів з професійної освіти в галузі економіки);
 • забезпечення можливості випускникам займатися як викладацькою діяльністю, так працювати в економіці, викладацька діяльність може бути реалізована як у закладах освіти, так і в навчальних і тренінгових центрах організацій.

 

Окремі аспекти управління підготовкою педагогів професійного навчання

 

Цільовий компонент

 

 • розвиток соціальних компетентностей (soft-skills) – здатності працювати в команді, вирішувати конфлікти, реалізовувати проєктну діяльність, критично мислити тощо;
 • виховний компонент підготовки (як виховання самих студентів, так і підготовка до виховної діяльності у закладах професійної освіти), недоцільність викладання окремих дисциплін, що стосуються теорії та практики виховання, натомість необхідність введення виховного компоненту у всі складові підготовки та навчання;
 • необхідність розвитку у студентів професійної культури та професійної самоідентичності у зв’язку з тим, що студенти насамперед бачать себе бізнесменами, ніж викладачами. Важливе значення мають приклади успішної професійної діяльності, поведінки.

 

Мотиваційний компонент

 

 • найбільш вагомі мотиви навчання студентів: інтелектуальні (пізнавальні), кар’єрні та соціальні мотиви;
 • особливо важливою є роль кураторів на першому курсі навчання, коли формується мотивація студентів до майбутньої професійної діяльності
 • важливу роль у формуванні професійно-педагогічної мотивації студентів відіграє ознайомлення з успішними досвідом викладацької діяльності під час проходження навчальної, педагогічної та виробничої практик.

 

Змістовий компонент

 

 • необхідність здійснення на постійній основі аналізу та порівняння програм навчальних дисциплін з метою уникнення дублювання, уточнення змісту, забезпечення формування важливих загальних і спеціальних компетентностей, посилення практичної спрямованості навчання;
 • необхідність врахування загальноосвітніми дисциплінами та дисциплінами економічного блоку специфіки підготовки;
 • врахування потреб та інтересів студентів під час формування вибіркового компоненту підготовки.

 

Організаційний компонент

 

 • необхідність використання у процесі підготовки сучасних інноваційних технологій навчання;
 • запровадження моделі змішаного навчання у період карантинних обмежень, викликаних поширення хвороби COVID-19 з урахуванням обмежень і переваг онлайн-навчання.  Серед обмежень: складності в реалізації тренінгової роботи, у взаємодії та комунікації, котрі необхідні для підготовки викладачів. З-поміж переваг: нові можливості в організації практики та знайомства з професійною діяльністю, зокрема долучення до занять у закладах професійної освіти, а також бізнес-тренінгів за допомогою сучасних інформаційних технологій.

 

Контрольно-оцінювальний компонент

 

 • необхідність запровадження атестаційного екзамену відповідно до вимог затвердженого освітнього стандарту спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»;
 • залучення до проведення атестаційного екзамену потенційних роботодавців (педагогічних працівників закладів професійної освіти, представників центрів професійного навчання, тренінгових компаній тощо);
 • особливості контролю результатів навчання в умовах запровадження моделі змішаного навчання.

 

Механізми управління підготовкою педагогів професійного навчання на основі партнерства у КНЕУ

 

 • налагодження співпраці з бізнес-організаціями, з організаціями роботодавців, тренінговими центрами;
 • залучення студентів у ролі асистентів до тренінгової роботи у тренінг-курсі з підвищення кваліфікації викладачів у КНЕУ «Формування у студентів компетентностей ХХІ століття», під час роботи «Школи юного психолога та бізнес-тренера» та організації інших профорієнтаційних заходів, проведення науково-практичних семінарів і майстер-класів.

 

За результатами групового фокус-інтерв’ю визначено перспективні напрямки удосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання у КНЕУ:

 

1) в аспекті стандартизації:

 

 • гуманізація та бінарний характер підготовки;
 • практична орієнтація підготовки;
 • орієнтація на розвиток соціальних компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання;
 • реалізація виховних цілей у всіх компонентах підготовки;
 • розвиток професійної культури та професійної ідентичності студентів;
 • диференціація та фахова спеціалізація навчальних програм;
 • ефективна реалізація вибіркового компоненту підготовки;
 • запровадження сучасних інноваційних технологій навчання;

 

2) в аспекті розвитку партнерства:

 

 • збільшення державної підтримки підготовки педагогів для системи професійної освіти;
 • ознайомлення студентів з успішними досвідом викладацької діяльності через проходження навчальної, педагогічної та виробничої практик, зокрема з використанням можливостей інформаційних технологій;
 • налагодження співпраці з бізнес-організаціями, з організаціями роботодавців, тренінговими центрами;
 • залучення потенційних роботодавців до проведення атестаційного екзамену;
 • залучення студентів освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта» до тренінгової роботи та участі у профорієнтаційних заходах, майстер-класах, науково-практичних семінарах.