Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія девіантної поведінки

Мета: забезпечення сучасної соціологічної освіти студентів,формування у них цілісного уявлення щодо соціальних норм і відхилень, вивчення основних характеристик соціальних відхилень та розуміння проблеми девіантності на сучасному етапі розвитку суспільства.

Завдання: розкриття змісту основних понять, що використовуються при вивченні проблем девіантної поведінки; формування у студентів уявлення щодо предметної сфери та місця соціології девіантної поведінки в системі соціологічного знання; формування цілісних уявлень щодо сутності, характеристик і функцій девіантної поведінки; надання систематизованих знань щодо основних моделей девіантної поведінки; ознайомлення з методиками дослідження різних форм проявів девіантності та правилами роботи з різними цільовими групами; формування основних навичок і вмінь самостійного аналізу девіантних проявів та проведення емпіричного дослідження в цій сфері.

 

Предмет: закономірності розвитку і функціонування наступних соціальних феноменів: девіація, процеси дезорганізації та соціального контролю, що властиві в різноманітних своїх проявах всім сферам людської життєдіяльності, всім типам суспільств. Специфіка предмету соціології девіантної поведінки полягає в тому, що він включає в себе девіацію і дезорганізацію – явища і процеси, що залежать від історично мінливих соціальних норм.

 

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія девіантної поведінки (342.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія девіантної поведінки»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»22 Жовтня 2019 р.