Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Захищені дисертації

За останні п’ять років на кафедрі підготовлено за захищено дві докторських та 12 кандидатських дисертацій. Станом на 29.12.2015 р. рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

·        Захищено докторські дисертації:

1.     Цимбалюк Світлана Олексіївна. Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Цимбалюк Світлана Олексіївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий консультант – д.е.н., проф. Колот А.М.

2.     Міщук Галина Юріївна.Використання трудового потенціалу в Україні: методологія оцінювання та механізм забезпечення: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Міщук Галина Юріївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015; Науковий консультант – д.е.н., проф.. Грішнова О.А.

 

·        Захищено кандидатські дисертації:

 

1.     КрасномовецьВікторіяАнатоліївна. Розширеннняможливостейосібзінвалідністювконтекстіконцепціїлюдськогорозвитку: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Красномовець Вікторія Анатоліївна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2011; Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

2.     Гаврюшенко Ганна Володимирівна.Удосконалення системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Гаврюшенко Ганна Володимирівна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2011; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

3.     Мала Світлана Іванівна.Удосконалення матеріального стимулювання працівників (на матеріалах сільського виробництва):дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Мала Світлана Іванівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2012; Науковий керівник: к.е.н., професор Червінська Л.П.

4.     Ільницький Ярослав Васильович. Соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості населення: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Ільницький Ярослав Васильович;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2012; Науковий керівник: к.е.н., професор Петюх В.М.

5.     Турчина Валентина Михайлівна.Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Турчина Валентина Михайлівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013; Науковий керівник: к.е.н., доцент Герасименко О.О.

6.     Кузнецова Наталія Богданівна. Удосконалення механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07/Кузнецова Наталія Богданівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013; Науковий керівник: д.е.н., професор Савченко В.А.

7.     Воронцова Олеся Василівна. Формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Воронцова Олеся Василівна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Петрова І.Л.

8.     СливкаОксана Андріївна.Вдосконалення системи забезпечення людського розвитку в регіонах України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Сливка Оксана Андріївна ; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014;Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

9.     Балика Олена Георгіївна. Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Балика Олена Георгіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

10.           ПолякН.О.Удосконалення системи соціального забезпечення економічно активного населення України: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н.О. Поляк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

11.           Семикіна Анна Валеріївна.Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу на основі соціальних інновацій: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Семикіна Анна Валеріївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2015; Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

Остання редакція: 28.01.16