Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Кафедра філософії18 Листопада 2018р.

Кафедра філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»створена 1974 року. Першим завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора В.М.Свінцицького. В період з 2010 р. до вересня 2018 р. кафедрою завідував доктор філософських наук, професор Ю.М.Вільчинський. З вересня 2018 року кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Л.В.Северин-Мрачковська.

У різний час на кафедрі працювали відомі в Україні та за її межами вченi: доктор філософських наук, професор М.Б.Вiльницький, професор Є.С.Жарiков, доктор філософських наук, професор В.Л.Оссовський, професор Б.В.Пясковський, професор О.I.Клепiков, доктор філософських наук, професор М.М.Гошовський, доктор філософських наук, професор О.М.Семашко, професор В.Х.Арутюнов, кандидати філософських наук, доценти М.С.Iндюков, М.В.Бочарова, В.Т.Оратовський, Н.Я.Станілевич, М.М.Демченко та iн.

Кафедра провадить викладання філософії та філософських дисциплін на усіх факультетах університета:  мiжнародної економiки i менеджменту, маркетингу, фінансів, управлiння персоналом, соціології та психології, обліку та податкового менеджменту, економіки та управлiння, а також в Юридичному інституті та Інституті інформаційних технологій в економіці. До уваги студентів бакалаврського рівня навчання пропонуються дисципліни:

  • «Філософія» (нормативна);
  • «Логіка та критичне мислення», «Етика бізнесу», «Професійна та корпоративна етика», «Естетика у професійній діяльності економіста», «Етика», «Естетика», «Культурологія», «Українська та зарубіжна культура»,«Філософські основи науки», «Філософія грошей і багатства»,  «Філософські проблеми соціального управління», «Світові релігії й типи господарювання» (викл. англ. мовою/викл.укр.мовою), «Філософія успіху: досвід вітчизняного та зарубіжного бізнесу» (викл. англ. мовою/викл.укр.мовою) (вибіркові).

Для студентів бакалаврського рівня навчання, де передбачено пакетний підхід до вибору навчальних дисциплін, кафедра філософії пропонує пакет сертифікаційних дисциплін під назвою: «Когнітивна гнучкість та ділова комунікація сучасного фахівця».

Перелік дисциплін пакету:

1. Професійна та корпоративна етика.

2. Естетика у професійній діяльності економіста.

3. Логіка та критичне мислення.

4. Релігієзнавство

5. Культурологія.

З 2018-2019 навч. року кафедра однією з перших в університеті розпочала викладання для студентів бакалаврського рівня навчання  навчальної дисципліни "Філософія" англійською мовою. Також здійснюються кроки по розробці англійською мовою нових вибіркових дисциплін, у чому вбачається перспективний напрямок навчально-методичної роботи кафедри.

Для студентів магістерського рівня навчання пропонується до вивчення курс «Філософія розвитку інформаційних технологій» (Інститут інформаційних технологій в економіці) та міжпредметний тренінг «Етика та професійні стандарти у міжнародному бізнесі»;  для рівня PhD – навчальні курси «Філософія науки» та «Методологія економічних досліджень», який є результатом сумісної роботи викладачів кафедри філософії та інших кафедр університету).

Кафедра підтримує багаторічні наукові та педагогічні зв’язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним університетом будівництва й архітектури, Інститутом філософії НАН України, Національною академією управління, Інститутом обдарованої дитини НАПН України; Інститутом вищої освіти, Інститутом англомовних програм, Інститутом дистанційних освітніх технологій та Інститутом прикладної та професійної етики, що входять до Наукового парку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», а також VytautasMagnusUniversity(Lithuania). Співробітники кафедри беруть активну участь у дослідницьких проектах, мають авторські свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та наукові публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН України.

Кафедра філософії КНЕУ має власний друкований орган–науковий альманах "Університетська кафедра", з матеріалами якого можна ознайомитися за адресою: http://uka.kneu.edu.ua/ua/

Основні напрямки діяльності кафедри філософії:

  • навчальна робота зі студентами, магістрами й аспірантами (проведення лекційних та семінарських занять, контактних занять, консультацій, заліків, іспитів);
  • застосування інноваційних методів викладання навчальних дисциплін, посилення в них практичної складової;
  • навчально-методична робота (підготовка та видання навчальних та навчально-методичних посібників, практикумів, конспектів лекцій із нормативної та вибіркових дисциплін, робочих навчальних програм та методичних матеріалів з їх вивчення);
  • науково-дослідна робота (розробка державних та госпрозрахункових науково-дослідних програм; підготовка докторських і кандидатських дисертацій; наукових публікацій із проблем соціальної філософії, філософії економіки, методології соціально-економічних досліджень, глобальних проблем сучасності; організація та участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; організація студентської наукової роботи);
  • розвиток академічних зв’язків міжкафедроюта зарубіжнимиуніверситетами,дослідницькимиустановами; участь викладачів кафедри у проектах із міжнародної академічноїмобільності;
  • постійний моніторинг рівня кваліфікації викладачів, що передбачає взаємовідвідування лекційних та семінарських занять, закінчення курсів підвищення кваліфікації, вивчення (удосконалення знання) англійської та/чи іншої іноземної мови;
  • профорієнтаційна діяльність;