Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

  Найціннішим скарбом будь-якої організації та країни загалом є  економічно активна людина, а отже, уміння знайти підхід до людини, розкрити її внутрішній світ, визначити її потреби та можливості й спрямувати їх у потрібне русло — це є мистецтвом. Оволодіти цим мистецтвом і досягти успіху у своїй улюбленій сфері професійної діяльності — це складна справа, яка потребує наполегливої праці, досвіду, натхнення та бажання самих студентів (майбутніх фахівців у сфері управління персоналом та економіки праці, соціології та психології) розвиватися й не зупинятися на досягнутому. Компетентні, відкриті до спілкування, захоплені своєю справою викладачі факультету управління персоналом, соціології та психології допомагають студентам оволодіти сучасними технологіями управління людьми, підвищити конкурентоспроможність на ринку праці й стати успішною, впевненою у завтрашньому дні людиною.

Положення про факультет

Детальніше про факультет »

Підготовка бакалаврів і магістрів на факультеті здійснюється на денній і заочній формах з використанням інноваційних технологій навчання, які ґрунтуються на новітніх досягненнях вітчизняної та іноземної наукової думки відповідно до сучасних соціально-економічних умов. Це дозволяє випускникам обіймати високі посади в бізнесі, займатися підприємницькою, науковою та викладацькою діяльністю.

Рішення про створення факультету управління персоналом, соціології та психології прийнято Ухвалою Вченої ради університету від 25 вересня 2014 року. Факультет створено на базі факультету управління персоналом та маркетингу, його діяльність розпочато з серпня 2015 року. Попри те, що факультет є молодим, підготовка фахівців факультету має багату історію та добрі традиції. Уперше підготовку фахівців з вищою освітою за фахом «Економіка праці» розпочато 1961 року на планово-економічному факультеті. Перший випуск фахівців з економіки праці відбувся 1965 року. Цього ж року ректорат ухвалив рішення про створення нового факультету - економіки праці та матеріально-технічного постачання. З 1965 року на новоствореному факультеті почала функціонувати і нова кафедра економіки праці та матеріально-технічного постачання, згодом на базі якої було створено кафедру наукової організації управління і праці. З 1975 року підготовку фахівців з економіки праці було закріплено за кафедрою економіки праці.

У зв’язку із загостренням соціальних проблем, необхідністю посилення соціального розвитку підприємств було прийнято рішення поліпшити соціологічну підготовку фахівців з економіки праці. З цією метою було започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Економіка і соціологія праці», а підприємствам було рекомендовано створювати соціологічні служби. В університеті прийом абітурієнтів на цю спеціальність тривав з 1988 по 1991 рік. Одночасно із запровадженням в Україні ступеневої освіти з 1992 року розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». Динамічний розвиток ринку праці, поширення серед роботодавців і керівників підприємств ідей сучасного менеджменту обумовили необхідність зробити чергову корекцію назви спеціальності та змісту навчання фахівців. У 2003 році спеціальність дістала нову назву: «Управління персоналом та економіка праці».

У зв’язку з необхідністю задоволення потреб економіки у фахівцях з соціології та психології у сфері економіки, а також посилення підготовки викладачів з економіки у 2014 році в університеті на бакалаврському рівні започатковано підготовку за трьома напрямами: «Соціологія» (спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»)», «Психологія» (спеціалізація «Економічна та соціальна психологія») та «Професійна освіта (Економіка)».

На базі факультету створено навчально-тренувальний центр, основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток соціально-психологічних, професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Факультет координує діяльність Центру зв’язків з роботодавцями «Перспектива» й сприяє пошуку роботи та працевлаштуванню випускників. На базі Центру студенти мають змогу пройти адаптаційні тренінги, взяти участь в Днях кар’єри та налагодити контакти з провідними українськими та міжнародними компаніями. На факультеті створено базу провідних підприємств, установ і організацій для проходження студентами практики й розвитку професійних компетенцій.

На факультеті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Університет (факультет) є співзасновником наукових видань, зокрема збірника «Соціально-трудові відносини» та журналу «Україна: аспекти праці». Викладачі факультету є членами провідних фахових видань у сфері управлінні персоналом, економіки праці, соціально-трудових відносин, соціології, психології.

При кафедрі управління персоналом та економіки праці в 2010 році створено Інститут соціально-трудових відносин, основною місією якого є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, макроекономічному, європейському та світовому рівнях.

Факультет плідно співпрацює з іноземними партнерами. З-поміж закордонних навчальних закладів, з якими факультет підтримує творчі зв’язки - Університет м. Констанц (Німеччина), Краківський університет економіки (Польща), Економічний університет у м. Катовіце  (Польща), Економічний університет м. Познань (Польща), Зеленогурський університет (Польща).

Онлайнові сервіси
  • Замовити довідку (денна ф.н.)
  • Замовити довідку чи виклик на сесію (заочна ф.н.)