Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ ЄС ТЕМПУС BUSEEG-RU-UA в ДВНЗ «КНЕУ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»26 Вересня 2016р.

6 вересня2016 року у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відбулась Підсумкова конференція запроектомЄС Темпус «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES(BUSEEG-RU-UA).

Цілями підсумкової конференції було представлення результатів проекту та обмін досвідом партнерів.

Під час відкриття підсумкової конференції з привітаннями виступили: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків КНЕУ В.І. Чужиков, проректор з науково-педагогічної роботи та керівник проекту в КНЕУ А.М. Колот, керівник проекту TempusBUSEEGР. Фортмюллер, менеджер з моніторингу Національного Еразмус+ офісу О. Оржель, керівник Центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям С. Шеповалова.

З презентацією Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьманаяк провідного національного науково-дослідницького освітнього центру, його місії, стратегії та цілей інтернаціоналізації, показників міжнародної академічної мобільності, участі у міжнародних рейтингах та грантових проектах та ін. виступив проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків КНЕУ В.І. Чужиков.

Керівник проекту TempusBUSEEGР. Фортмюллер виступив з оглядом цілей та результатів проекту. Представивши узагальнені за всіма закладами-партнерами показники підготовки студентів коледжів та університетів, підвищення кваліфікації викладачів коледжів та університетів, публікації матеріалів, дисемінації, Р. Фортмюллер підсумував, що проект успішно реалізований, заплановані показники досягнуті та навіть перевищені.

З представленням основних результатів проекту від Чернігівського національного технологічного університету виступили О. Гонта та Ю. Кирилюк. Вони висвітлили результати розробки і модернізації навчальних планів бакалавра (напряму «Фінанси і кредит» та «Туризм»), розробки переліку професійних компетенцій для навчальних дисциплін, що читаються в рамках проекту, підготовки студентів та оцінки ними викладання дисциплін. Також було наведено перелік розроблених навчальних програм та навчальних матеріалів (кейсів, модулів тощо), концепцію створення Консультаційного центру та результати його роботи.

Основні результати проекту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») представили Р. Нестеренко та Р. Побережний.

З доповіддю про розвиток механізмів підготовки кадрів для підприємницького секторувиступив Перший віце-президент,генеральний секретарТПП України М. Непран. Він окреслив можливості подальшого співробітництва вищих навчальних закладів та ТПП України у сфері підготовки персоналу, консультацій підприємців, проведення тренінгів тощо.

Заступник голови Державної служби зайнятості С. Кравченко розповів про роль ДСЗУ у сприянні підприємницькій діяльності безробітних, проведенні курсів цільового призначення, на яких здійснюється навчання підприємців-початківців, надання одноразової допомоги на започаткування ними власної справи та ін.

Представники Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) О. Ткач та М. Мацола окреслили основні результати реалізації проекту, а саме: розроблено і затверджено навчальні плани з окресленням сфери компетенцій до них, розроблено навчально-методичні посібники «Ринкова економіка», «Менеджмент», розроблено навчально-методичні матеріали, створено Навчально-консультаційний центр для підприємців-початківців на базі наукового парку «Прикарпатський університет», здійснено поширення результатів учасниками проекту тощо.

Представлення результатів реалізації проекту в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснили А. Колот та В. Петюх. Вони представили показники реалізації проекту за основними цілями. Зокрема, в КНЕУ розроблені навчальні плани як для економічних, так і для неекономічних дисциплін, в які введено нову навчальну дисципліну «Створення власного бізнесу», розроблені робочі навчальні програми і навчально-методичні матеріали (модулі «Бізнес-планування», «Персонал», «Соціальна відповідальність», навчальний посібник-практикум «Створення власного бізнесу» обсягом 15 д.а.).

До реалізації проекту в КНЕУ також були долучені Економічний коледж КНЕУ та Коледж інформаційних систем і технологій, в яких згідно цілей проекту були розроблені навчальні плани, програми та навчально-методичні матеріали, зокрема навчальний посібник «Підприємницька освіта як ключ до успіху» обсягом 30 др.а.

В. Петюхтакож представив узагальнені показники по чисельності підготовлених студентів в КНЕУ та коледжах, оцінки ними викладання дисциплін, приклади грамот та сертифікатів, які отримали студенти, приклади реалізованих на практиці студентських бізнес-проектів. Було наведено й результати діяльності консультаційних центрів, курсів підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ та коледжів, здійснені заходи з дисемінації та забезпечення стійкості результатів проекту BUSEEG.

Керівник проекту від КНЕУ А.М. Колот та керівник проекту TempusBUSEEGР. Фортмюллер підвели підсумки конференції.