Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія, спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва

  

Галузь знань:    05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність: 054 «Соціологія»

спеціалізація: «СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (денна форма навчання).

Перелік дисциплін навчального плану

Спеціальність «Соціологія - спеціалізація Соціологія економіки та підприємництва» передбачає отримання студентами ґрунтовних знань з таких гуманітарних дисциплін: економічної теорії, політології, філософії, історії, правознавства, іноземної мови тощо. При цьому найбільший обсяг у соціологічній підготовці студентів займають професійно спрямовані дисципліни, зокрема, загальна соціологічна теорія, історія соціології, соціологія економіки, соціологія праці та управління, соціологія підприємництва, соціологія реклами, соціологія маркетингу, соціологія менеджменту, методи збору та аналізу соціологічної інформації та інші.

Студенти також проходять практичну підготовку на базі відомих соціологічних і навчальних закладів та установ, в ході якої формуються їхні професійні навички.

Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр соціології» можуть працювати в наступних галузях: освіта; наука і наукове обслуговування; культура; соціальне забезпечення; економіка; фінанси; об’єднання громадян та ін.

До видів діяльності, де можуть працювати соціологи бакалаврського рівня, відносяться: оброблення даних; робота з базами даних; дослідження ринку; статистика; діяльність у сфері зв’язків з громадськістю; громадські організації; вивчення суспільної думки; сфера мас-медіа (радіомовлення, телебачення, преса, Інтернет); дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук; допоміжна діяльність у сфері державного управління тощо.

 

Знання, які отримують студенти після здобуття фаху «Соціологія - спеціалізація Соціологія економіки та підприємництва»:

-осмислювати пізнавальні можливості соціально-економічногопідходу до вивчення суспільства;

-пояснювати головнізаконирозвитку суспільства як соціальної системи, його засадничі компоненти та системні ознаки;

-розуміти сутність, різновиди, функції та етапи організації соціологічного дослідження;

-правильно визначати основні сфери застосування та специфіку кількісних та якісних методів збору соціологічної інформації;

-розуміти структуру та особливості побудови соціологічного інструментарію.

Вміння:

-використовувати набуті аналітичні навички для аналізу новітніх трансформаційних процесів у сучасномусоціумі;

-складати програму соціологічного дослідження;

-правильно формувати анкету соціологічного дослідження та уникати типових помилок у її конструюванні;

-правильно обирати й ефективно застосовувати методи збору соціологічної інформації на практиці;

-здійснювати обробку та аналіз соціологічних даних;

-коректно презентувати результати соціологічних досліджень.

Остання редакція: 03.04.19